Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Brussel, 28 januari 2011

Dag van de gegevensbescherming: waarborging van het recht op privacy

Het wordt steeds gemakkelijker om wereldwijd snel gegevens uit te wisselen. Persoonsgegevens zoals e-mail, foto's en elektronische agenda's kunnen in het Verenigd Koninkrijk worden aangemaakt met software van een Duitse server, worden verwerkt in India, opgeslagen in Polen en door een Italiaan worden gebruikt in Spanje.. Door deze snelle groei van de wereldwijde informatiestromen wordt het moeilijker het recht op bescherming van persoonsgegevens te garanderen. Iedereen heeft te maken met gegevensbescherming, bijvoorbeeld met de grensoverschrijdende aspecten ervan, op het werk, bij de contacten met de overheid, bij het kopen van goederen of diensten, op reis of bij het surfen op internet. Vandaag, op de Dag van de gegevensbescherming, slaan de Raad van Europa en de Europese Commissie de handen ineen om het fundamentele recht op gegevensbescherming te bevorderen.

De jaarlijkse dag van de gegevensbescherming is bedoeld om mensen duidelijk te maken welke persoonsgegevens er over hen worden verzameld en verwerkt, waarom dat gebeurt en welke rechten zij hebben met betrekking tot deze verwerking.

De gegevensbeschermingsregels van de EU bestaan al 15 jaar. Ze hebben hun nut bewezen, maar nu moeten ze worden gemoderniseerd en worden aangepast aan de nieuwe technologische mogelijkheden. De Europese Commissie zal later dit jaar met wijzigingsvoorstellen voor de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 komen.

"Effectieve gegevensbescherming is van vitaal belang voor onze democratie en vormt de basis van andere fundamentele rechten en vrijheden" zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding, belast met justitie, grondrechten en burgerschap. "Wij moeten het juiste midden vinden tussen privacybescherming en een vrije informatiestroom, die ons nieuwe economische kansen biedt. Dat is wat ik wil bereiken met onze voorstellen voor de modernisering van de gegevensbeschermingsregels van de EU in 2011."

Vandaag vieren we het 30-jarig bestaan van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa ("Verdrag 108").

"Gezien de snelle ontwikkeling van de informatietechnologie is privacybescherming belangrijker dan ooit. Het gegevensbeschermingsverdrag is de afgelopen 30 jaar een belangrijk instrument geweest bij het waarborgen van het recht op privacy en moet nu worden aangepast om dit recht ook de komende 30 jaar te garanderen" aldus secretaris-generaal Thorbjørn Jagland, die beklemtoonde dat er "een echt internationaal, op de mensenrechten gebaseerd, flexibel, transparant en inclusief kader nodig is".

Privacy en gegevensbescherming hebben de afgelopen jaren regelmatig het nieuws gedomineerd. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en brengen fundamentele veranderingen met zich mee in de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van goederen en diensten. Dat geldt vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van internet, of het nu voor bankzaken, reizen of sociale netwerken is. Het uitwisselen van persoonsgegevens is ook noodzakelijk om de samenleving zekerheid en veiligheid te bieden.

Achtergrond

De gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU van 1995

Op 4 november 2010 heeft de Commissie een strategie gepresenteerd voor strengere gegevensbeschermingsregels in de EU (IP/10/1462 en MEMO/10/542). Deze strategie is gericht op de bescherming van persoonsgegevens op alle beleidsgebieden, met inbegrip van de wetshandhaving. Tegelijkertijd worden formaliteiten voor het bedrijfsleven teruggedrongen en wordt het vrije verkeer van gegevens binnen de EU gewaarborgd. Op basis van de beleidsevaluatie en de resultaten van een openbare raadpleging zal de Commissie de richtlijn gegevensbescherming uit 1995 herzien.

De gegevensbeschermingsregels van de EU (Richtlijn 95/46/EG, de richtlijn gegevensbescherming van 1995) moeten de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op gegevensbescherming, en het vrije verkeer van gegevens beschermen. Deze algemene gegevensbeschermingsrichtlijn is aangevuld met andere rechtsinstrumenten, zoals de richtlijn e-privacy voor de communicatiesector. Er zijn ook specifieke regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Kaderbesluit 2008/977/JBZ).

Het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk erkend in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU en in het Verdrag van Lissabon. Artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie biedt de rechtsgrondslag voor gegevensbeschermingsregels voor alle activiteiten die onder het EU-recht vallen.

Gegevensbeschermingsmaatregelen van de Raad van Europa

Verdrag 108 van de Raad van Europa werd in 1981 opengesteld voor ondertekening. Het is de maatstaf voor 43 landen in Europa en het enige internationale, juridisch bindende instrument dat wellicht wereldwijd kan worden toegepast. Elk land met de vereiste gegevensbeschermingswetgeving kan partij worden bij het verdrag.

Het verdrag omvat een aantal algemeen erkende beginselen en juridisch bindende normen. De technologisch neutrale bepalingen bieden bescherming tegen inbreuken op de privacy door openbare en particuliere instanties. Het verdrag biedt een juridisch kader voor de overdracht van persoonsgegevens tussen landen die het verdrag hebben geratificeerd, en een platform voor multilaterale samenwerking tussen staten op gelijke voet.

Landen kunnen ideeën en goede methoden uitwisselen en samen nieuwe normen ontwikkelen. In 2001 is Verdrag 108 aangevuld met een protocol betreffende toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer van gegevens.

28 januari is als Dag van de gegevensbescherming gekozen omdat het de verjaardag van Verdrag 108 is. Dit jaar maakt de Raad van Europa van de gelegenheid gebruik om een raadpleging te beginnen over de modernisering van Verdrag 108 en de verdere aanscherping van de gegevensbeschermingsnormen, niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Verdere informatie

Bekijk of download de videoclip van de Commissie over gegevensbescherming en sociale netwerken ‑ beschikbaar in alle officiële EU‑talen:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Dag van de gegevensbescherming 2011

http://www.data-protection-day.net

Raad van Europa: Gegevensbescherming

http://www.coe.int/dataprotection/

Europese Commissie: Gegevensbescherming

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar