Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Briselē, 2011. gada 28. janvārī

Datu aizsardzības diena: nodrošināt personu tiesības uz privātumu

Mūsdienās ir kļuvis vieglāk un ātrāk apmainīties ar informāciju visā pasaulē. Personas datus — e-pastu, fotogrāfijas un elektronisko kalendāru — var izveidot Apvienotajā Karalistē, izmantojot Vācijā uzturētu programmatūru, apstrādāt Indijā, glabāt Polijā, un Itālijas pilsonis tiem var piekļūt Spānijā. Šāds informācijas plūsmu straujš pieaugums pasaulē rada sarežģījumus attiecībā uz tiesībām uz personas datu privātumu. Cilvēki ik dienas saskaras ar datu aizsardzības jautājumiem, tostarp pārrobežu mērogā, proti, darbā, saistībā ar valsts iestādēm, iegādājoties preces vai pakalpojumus, ceļojot vai izmantojot internetu. Šodien, Datu aizsardzības dienā, Eiropas Padome un Eiropas Komisija apvieno spēkus, lai veicinātu pamattiesības uz personas datu aizsardzību.

Ikgadējās Datu aizsardzības dienas mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju uzzināt par to, kādi personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, un kāpēc tas tiek darīts, kā arī par viņu tiesībām saistībā ar šādu datu apstrādi.

ES datu aizsardzības noteikumi ir spēkā jau vairāk nekā 15 gadus. Tie ir izturējuši laika pārbaudi, bet tagad ir pienācis laiks tos pielāgot, lai atspoguļotu jauno tehnoloģiju vidi. Eiropas Komisija vēlāk šā gada laikā ierosinās veikt izmaiņas 1995. gada Datu aizsardzības direktīvā.

Efektīva datu aizsardzība ir svarīga mūsu demokrātijām un veido pamatu citām pamattiesībām un brīvībām,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. „Mums ir jārod līdzsvars starp privātuma aizsardzības jautājumiem un brīvu informācijas plūsmu, kas palīdz radīt ekonomikas iespējas. Šos jautājumus es vēlos ietvert mūsu 2011. gada priekšlikumos par ES datu aizsardzības noteikumu modernizēšanu.”

Šodien mēs atzīmējam Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi („108. konvencija”) 30. gadadienu.

Tiesības uz privātumu šobrīd ir svarīgākas kā jebkad, jo nākas saskarties ar problēmām, kuras radījusi informācijas tehnoloģiju straujā attīstība. Jau 30 gadus Datu aizsardzības konvencija ir bijusi galvenais instruments minēto tiesību nodrošināšanai, un tā ir jāpielāgo, lai to varētu izmantot arī nākamos 30 gadus,” sacīja ģenerālsekretārs Torbjorns Jaglands, uzsverot, ka „ir vajadzīgs patiesi starptautisks regulējums, kas balstīts uz cilvēktiesībām, ir elastīgs, pārredzams un visaptverošs.”

Privātuma un datu aizsardzības jautājumi ir kļuvuši īpaši aktuāli pēdējos gados. Tehnoloģija attīstās eksponenciālā ātrumā, kardināli mainot veidu, kādā tiek izmantoti personas dati, lai piegādātu preces un pakalpojumus. Tas īpaši attiecas uz tiešsaistes vidi, sākot no banku pakalpojumiem un ceļošanas iespējām, beidzot ar sociālo tīklu izmantošanu. Veicot apmaiņu ar personas datiem, tiek nodrošināta arī mūsu sabiedrības drošība un stabilitāte.

Priekšvēsture

ES 1995. gada Datu aizsardzības direktīva

Komisija 2010. gada 4. novembrī izklāstīja stratēģiju ES datu aizsardzības noteikumu stiprināšanai (IP/10/1462 un MEMO/10/542). Tās mērķis ir personas datu aizsardzība visās politikas jomās, tostarp arī tiesībaizsardzības jomā, vienlaicīgi samazinot birokrātiskās prasības uzņēmumiem un garantējot datu brīvu apriti Eiropas Savienībā. Šo politikas aspektu kopā ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem Komisija izmantos ES 1995. gada Datu aizsardzības direktīvas pārskatīšanā.

ES datu aizsardzības noteikumu (1995. gada Datu aizsardzības direktīva 95/46/EK) mērķis ir aizsargāt fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz datu aizsardzību, un nodrošināt datu brīvu plūsmu. Šo vispārīgo datu aizsardzības direktīvu papildina citi tiesību akti, piemēram, e-privātuma direktīva sakaru nozarē. Īpaši noteikumi par datu aizsardzību ir paredzēti arī jomā, kas saistīta ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (Pamatlēmums 2008/977/TI).

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir nepārprotami atzītas ES Pamattiesību hartas 8. pantā un Lisabonas līgumā. Līguma 16. pantā (Līgums par Eiropas Savienības darbību) noteikts juridiskais pamats datu aizsardzības noteikumiem visām darbībām ES tiesību piemērošanas jomas ietvaros.

Eiropas Padomes darbība datu aizsardzības jomā

Eiropas Padomes 108. konvencija, kuru jau izmanto 43 valstis Eiropā un kas ir vienīgais juridiski saistošais instruments, ko potenciāli var piemērot visā pasaulē, tika atklāta parakstīšanai 1981. gadā. Par tās līgumslēdzēju pusi var kļūt jebkura pasaules valsts, kurā ir ieviesti nepieciešamie tiesību akti datu aizsardzības jomā.

Minētajā konvencijā noteikts vispārīgi atzītu pamatprincipu un juridiski saistošu standartu kopums. Tās tehnoloģiski neitrālie noteikumi aizsargā pret valsts un privāto iestāžu iejaukšanos privātuma jomā. Konvencija nodrošina tiesisko regulējumu attiecībā uz personas datu nodošanu starp valstīm, kuras ir to ratificējušas, un veido platformu daudzpusējai sadarbībai ar vienlīdzīgiem nosacījumiem starp līgumslēdzējām valstīm.

Valstis var apmainīties ar idejām un labāko praksi, kā arī kopīgi izstrādāt jaunus standartus. 2011. gadā 108. konvencijai pievienoja papildu protokolu attiecībā uz uzraudzības iestādēm un pārrobežu datu plūsmu.

Par Datu aizsardzības dienu izvēlējās 28. janvāri, jo tā ir 108. konvencijas gadadiena. Šogad Eiropas Padome izmanto iespēju Datu aizsardzības dienā uzsākt apspriešanos par to, kā modernizēt 108. konvenciju un turpināt paaugstināt datu aizsardzības standartus ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē.

Papildinformācija

Šajā vietnē var noskatīties vai lejupielādēt Komisijas videoklipu par datu aizsardzību un sociālajiem tīkliem, kas pieejams visās ES oficiālajās valodās:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Datu aizsardzības diena 2011. gadā:

http://www.data-protection-day.net

Eiropas Padome: datu aizsardzība

http://www.coe.int/dataprotection/

Eiropas Komisija: datu aizsardzība

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar