Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

2011 m. sausio 28 d., Briuselis

Duomenų apsaugos diena: piliečių teisių į privatumą užtikrinimas

Šiais laikais informacija visame pasaulyje keičiamasi lengviau ir greičiau. Piliečių asmens duomenys – elektroniniai laiškai, nuotraukos ir elektroninės darbotvarkės – gali būti kuriami Jungtinėje Karalystėje naudojant Vokietijoje priglaustą programinę įrangą, apdorojami Indijoje, laikomi Lenkijoje, o Italijos pilietis gali prie jų prieiti Ispanijoje. Dėl visame pasaulyje sparčiai didėjančio informacijos srauto labai sunku užtikrinti piliečių teises į asmens duomenų privatumą. Duomenų apsaugos problemų, įskaitant jų tarpvalstybinius aspektus, piliečiai patiria kasdien – darbe, tvarkydami reikalus viešosiose įstaigose, pirkdami prekes ar paslaugas, keliaudami ar naršydami internete. Šiandien – Duomenų apsaugos dieną – Europos Taryba ir Europos Komisija telkia pastangas, siekdamos geriau užtikrinti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą.

Kasmetinės Duomenų apsaugos dienos tikslas – suteikti piliečiams galimybę sužinoti, kokie jų asmens duomenys yra renkami ir apdorojami ir kodėl, taip pat kokios yra su duomenų apdorojimu susijusios teisės.

ES duomenų apsaugos taisyklės nustatytos daugiau kaip prieš 15 metų. Jos atlaikė laiko išbandymą, tačiau atėjo laikas jas atnaujinti ir pritaikyti prie naujų technologijų. Iki šių metų pabaigos Europos Komisija siūlys pakeisti 1995 m. duomenų apsaugos direktyvą.

„Veiksminga duomenų apsauga yra gyvybiškai svarbi demokratinėms valstybėms, be to, ja grindžiamos kitos pagrindinės teisės ir laisvės, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Privalome užtikrinti privatumo apsaugos ir laisvo informacijos judėjimo, kuriuo skatinamos ekonominės galimybės, pusiausvyrą. Šiuos klausimus sieksime spręsti 2011 m. pasiūlymais atnaujinti ES duomenų apsaugos taisykles.“

Šiandien minime 30-ąsias Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (108-oji konvencija) metines.

„Dėl sparčios informacinių technologijų plėtros keliamų sunkumų privatumo teisės yra svarbesnės nei kada nors anksčiau. 30 metų Duomenų apsaugos konvencija buvo pagrindinė šios teisės užtikrinimo priemonė, todėl ją būtina atnaujinti, kad šia priemone ta teisė būtų užtikrinta dar 30 metų, – sakė Generalinis sekretorius Thorbjørnas Jaglandas pabrėždamas, kad „būtina sukurti tikrą žmonių teisėmis pagrįstą, lanksčią, skaidrią ir integruotą tarptautinę sistemą.“

Privatumo ir duomenų apsaugos klausimai pastaraisiais metais buvo plačiai aptarinėjami. Technologijos itin sparčiai tobulėja, todėl prekių ir paslaugų rinkoje iš esmės keičiasi asmens duomenų naudojimo būdai. Šie pokyčiai visų pirma matomi internete – teikiant bankų paslaugas bei keliones ir plėtojant socialinius tinklus. Dalijantis asmens duomenimis taip pat užtikrinamas visuomenės saugumas.

Pagrindiniai faktai

1995 m. ES duomenų apsaugos direktyva

2010 m. lapkričio 4 d. Komisija paskelbė strategiją, kuria siekia sugriežtinti ES duomenų apsaugos taisykles (IP/10/1462 ir MEMO/10/542). Jos tikslas – apsaugoti piliečių duomenis visose politikos srityse, įskaitant teisėsaugą, kartu sumažinant biurokratizmą įmonėms ir užtikrinant laisvą duomenų judėjimą ES. Į šią politikos peržiūrą ir viešų konsultacijų rezultatus Komisija atsižvelgs peržiūrėdama 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyvą.

ES duomenų apsaugos taisyklėmis (1995 m. Duomenų apsaugos direktyva 95/46/EB) užtikrinamos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma teisė į duomenų apsaugą, taip pat laisvas duomenų judėjimas. Ši bendroji Duomenų apsaugos direktyva buvo papildyta kitomis teisinėmis priemonėmis, kaip antai ryšių sektoriui skirta E. privatumo direktyva. Be to, nustatytos specialios asmens duomenų apsaugos vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose taisyklės (Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Lisabonos sutartyje. Ši sutartis yra duomenų apsaugos taisyklių visose srityse, kurioms pagal 16 straipsnį taikoma ES teisė, teisinis pagrindas (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo).

Europos Tarybos veikla duomenų apsaugos srityje

Europos Tarybos 108-oji konvencija pateikta pasirašyti 1981 m., dabar jos laikosi 43 Europos valstybės ir tai yra vienintelis tarptautinis teisiškai privalomas dokumentas, kurio galbūt bus laikomasi visame pasaulyje. Ją gali pasirašyti bet kuri pasaulio šalis, turinti būtinus duomenų apsaugos teisės aktus.

Konvencijoje nustatyta daug visuotinai pripažįstamų pagrindinių principų ir teisiškai privalomų standartų. Jos technologiniu požiūriu neutraliomis nuostatomis piliečiai apsaugomi nuo viešųjų ir privačiųjų įstaigų kišimosi į privatumą. Šia konvencija nustatoma teisinė sistema, kurios laikantis asmens duomenys perduodami iš vienos konvenciją ratifikavusios šalies į kitą, ir sudaromos sąlygos konvencijos šalims lygiomis teisėmis bendradarbiauti daugiašaliu mastu.

Šalys gali dalytis idėjomis ir geriausia patirtimi ir kartu kurti naujus standartus. 2001 m. prie 108-osios konvencijos pridėtas papildomas Protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų.

Duomenų apsaugos dieną nuspręsta minėti sausio 28-ąją, nes šią dieną yra 108-osios konvencijos metinės. Šiais metais Europos Taryba Duomenų apsaugos dienos proga pradeda konsultacijas, kaip atnaujinti 108-ąją konvenciją ir toliau didinti duomenų apsaugos standartus Europoje ir pasaulyje.

Daugiau informacijos

Komisijos vaizdo klipą apie duomenų privatumą ir socialinius tinklus visomis oficialiomis ES kalbomis galima žiūrėti arba atsisiųsti adresu

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

2011 m. Duomenų apsaugos diena

http://www.data-protection-day.net

Europos Taryba. Duomenų apsauga

http://www.coe.int/dataprotection/

Europos Komisija. Duomenų apsauga

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar