Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Bryssel, 28. tammikuuta 2011

Tietosuojapäivää vietetään tänään maailman-laajuisesti

Tänään vietetään Euroopan neuvoston 30. tietosuojapäivää. Sen tarkoituksena on muistuttaa, että henkilötietojen suoja on jokaisen kansalaisen perusoikeus.

Tietosuojapäivän järjestävät yhteisesti Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio. Tavoitteena on selventää ihmisille, minkälaisia henkilötietoja heistä kerätään, miten niitä käsitellään ja mitä varten, ja mitkä ovat heidän oikeutensa tietojen käytön suhteen.

Tieto liikkuu nykyään paitsi maailmanlaajuisesti, myös yhä helpommin ja nopeammin. Suomen kansalaista koskevaa dataa – kuten sähköpostia, valokuvia ja sähköisiä kalentereja – voidaan tuottaa vaikkapa Englannissa käyttäen Saksassa sijaitsevaa ohjelmistoa, sitä voidaan käsitellä Intiassa ja tallentaa Puolaan, ja Italian kansalainen voi tutustua siihen Espanjassa.

Tietovirtojen maailmanlaajuinen paisuminen merkitsee vakavaa haastetta yksityisyyden suojalle. Tietosuojakysymykset vaikuttavat jokaisen elämään päivittäin monin tavoin muun muassa silloin, kun tieto ylittää maiden rajat: työpaikalla, viranomaisten luona asioitaessa, erilaisia palveluja käytettäessä, ostoksilla, matkoilla ja internetissä.

Tänään tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (“yleissopimus 108”) hyväksyttiin.

Tietotekniikan nopean kehityksen vuoksi yksityisyyden suoja on tärkeämpää kuin koskaan,” toteaa Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland. “Yleissopimus tietosuojasta on keskeinen tämän oikeuden turvaava asiakirja. Nyt sopimusta on muutettava, jotta voidaan varmistaa, että se on sitä myös seuraavien 30 vuoden ajan.”

Jagland korostaa, että “tarvitaan aidosti kansainvälinen sopimus, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja on joustava, ymmärrettävä ja kattava.”

EU:n tietosuojasäännöksillä on ikää yli 15 vuotta. Vaikka ne ovat kestäneet hyvin aikaa, myös niitä on syytä päivittää, koska toimintaympäristö on muuttunut.

"Tehokas tietosuoja on demokratian keskeinen edellytys, ja se on myös muiden perusoikeuksien ja -vapauksien perusta”, sanoo perusoikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Yksityisyyden suojan ja vapaan tiedonkulun on oltava tasapainossa keskenään, jotta talous voi menestyä. Näitä asioita on tarkoitus käsitellä EU:n tietosuojasääntöjen päivittämistä koskevassa ehdotuksessa, jonka komissio esittää tämän vuoden aikana.”

Teknologian räjähdysmäinen kehitys on ratkaisevasti muuttanut tapoja, joilla henkilötietoja käytetään tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa. Tämä koskee erityisesti internetin merkitystä pankkipalveluille, matkailualalle ja sosiaalisille verkostoille. Ajankohtainen aihe on myös henkilötietojen käyttö yhteiskunnan turvallisuuden lisäämiseksi.

Taustaa

EU:n tietosuojadirektiivi vuodelta 1995

Komissio julkisti strategiansa EU:n tietosuojasäännösten nykyaikaistamiseksi 4. marraskuuta 2010 (IP/10/1462 ja MEMO/10/542). Strategian tavoitteena on suojata kansalaisten henkilötietoja kaikilla EU:n toiminnan aloilla, myös lainvalvonnassa. Samalla tarkoitus on vähentää yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa sekä turvata tietojen vapaa liikkuminen EU:ssa. Komissio aikoo hyödyntää tietosuojastrategiaa ja tietosuojaa koskevan julkisen kuulemisen tuloksia vuonna 1995 hyväksytyn EU:n tietosuojadirektiivin tarkistamiseksi.

EU:n tietosuojasäännösten (tietosuojadirektiivi 95/46/EY) tavoitteena on turvata perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti tietosuojaoikeus ja tietojen vapaa liikkuminen. Tätä yleissäädöstä on myöhemmin täydennetty muun muassa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä. Lisäksi on annettu erityissääntöjä henkilötietojen suojasta rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alalla (puitepäätös 2008/977/YOS).

Oikeus henkilötietojen suojaan mainitaan erikseen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artikla muodostaa oikeusperustan tietosuojasäännöille, jotka kattavat kaikki EU-oikeuden piiriin kuuluvat toiminta-alat.

Euroopan neuvoston tietosuojatoiminta

Euroopan neuvoston yleissopimus 108 avattiin allekirjoittamista varten vuonna 1981. Sitä noudatetaan jo 43 Euroopan valtiossa, ja se on ainoa oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja, jota voitaisiin ajatella joskus sovellettavan maailmanlaajuisesti. Yleissopimukseen voi liittyä mikä tahansa maailman maa, jonka kansallinen tietosuojalainsäädäntö täyttää siinä asetetut vaatimukset.

Yleissopimuksessa määritellään useita yleismaailmallisesti tunnustettuja perusperiaatteita ja oikeusnormeja. Sillä suojataan yksilöä viranomaisten ja yksityisten yhteisöjen puuttumiselta yksityisasioihin. Yleissopimuksella luodaan oikeudelliset puitteet, joita voidaan teknologiasta riippumatta soveltaa henkilötietojen siirtoon sopimuksen ratifioineiden maiden välillä. Se muodostaa myös perustan näiden maiden tasa-arvoiselle monenväliselle yhteistyölle.

Yleissopimus mahdollistaa myös ajatusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon maiden välillä sekä yhteisten käytäntöjen kehittämisen. Vuonna 2001 yleissopimukseen liitettiin valvontaviranomaisia ja tietojen siirtoja eri maiden välillä koskeva lisäpöytäkirja.

Tänä vuonna Euroopan neuvosto käynnistää tietosuojapäivänä julkisen kuulemisen siitä, miten yleissopimus voitaisiin saattaa ajan tasalle siten, että tietosuojan taso nousee sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Lisätietoja

Komission videoklippi tietosuojasta ja sosiaalisista verkostoista (saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä)

Tietosuojapäivä 2011

Euroopan neuvoston tietosuojasivut

Komission tietosuojasivut

Varapuheenjohtaja Redingin kotisivut


Side Bar