Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Brüssel, 28. jaanuar 2011

Andmekaitsepäev: üksikisikute eraelu puutumatuse tagamine

Tänapäeval on teabevahetus üle kogu maailma lihtsamaks ja kiiremaks muutunud. Itaalia kodanik saab Saksamaal asuvat tarkvara kasutades luua Ühendkuningriigis e-posti aadressi, fotosid ja elektroonseid päevakavasid, muuta neid Indias, salvestada Poolas ja kasutada Hispaanias. Teabevoolu suur kiirenemine kogu maailmas on korralik proovikivi üksikisikute eraandmete puutumatuse kaitsele. Andmekaitseküsimused, sealhulgas nende piiriülene laad mõjutavad inimesi iga päev – tööl, ametiasutustega suheldes, kaupu või teenuseid ostes, reisides või internetis surfates. Tänasel andmekaitsepäeval ühendavad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon jõud, et edendada põhiõigust andmekaitsele.

Iga-aastase andmekaitsepäevaga soovitakse näidata inimestele, milliseid isikuandmeid nende puhul kogutakse ja töödeldakse, miks seda tehakse ning millised on nende õigused andmete töötlemisega seoses.

ELi andmekaitse eeskirjad pärinevad rohkem kui 15 aasta tagusest ajast. Eeskirjad on ajaproovile vastu pidanud, kuid nüüd tuleb neid uue tehnoloogilise maastiku arvestamiseks ajakohastada. Euroopa Komisjon esitab sellel aastal 1995. aasta andmekaitsedirektiivi muudatusettepaneku.

Tõhus andmekaitse on demokraatliku ühiskonna jaoks pidepunkt ja moodustab teiste põhiõiguste ja –vabaduste aluse,” teatas Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding, kes vastutab õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest. „Peame suutma tasakaalustada eraelu puutumatuse ja teabe vaba leviku, mis aitab luua võimalusi majanduskasvuks. Just neid küsimusi tahan käsitleda 2011. aasta ettepanekutes ajakohastada ELi andmekaitse eeskirju.”

Tänaseks on juba 30 aastat kehtinud Euroopa Nõukogu konventsioon üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel (konventsioon nr 108).

„Meie ees on varasemast tõsisemad proovikivid, mille on tekitanud infotehnoloogiaga seotud eraelu puutumatuse õiguste kiire areng. Andmekaitsekonventsioon on kolmekümne aasta jooksul peamine vahend nende õiguste tagamiseks ja seda tuleb kohandada, et õigused oleksid ka järgmise kolmekümne aasta jooksul tagatud, teatas Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland, rõhutades „vajadust tõeliselt rahvusvahelise raamistiku järele, mis tugineks inimõigustel, oleks paindlik, läbipaistev ja kaasav.”

Eraelu puutumatuse ja andmekaitse küsimused on viimastel aastatel jõudnud ajakirjanduse esilehtedele. Tehnoloogia on arenenud hüppeliselt, tuues kaasa tohutuid muudatusi selles, kuidas isikuandmeid kasutatakse kaupade ja teenuste pakkumisel. See kehtib eriti internetikeskkonnas alates pangandusest ja reisimisest kuni suhtlusvõrgustikeni. Isikuandmete jagamine moodustab osa turvalisest ja ohutust ühiskonnast.

Taust

ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiiv

4. novembril 2010 esitas komisjon ELi andmekaitse eeskirjade tugevdamise strateegia (IP/10/1462 ja MEMO/10/542). Selle eesmärk on kaitsta üksikisikute andmeid kõikides poliitikavaldkondades, sealhulgas korrakaitses, vähendades samas ettevõtjate halduskoormust ja tagades andmete vaba liikumise ELis. Komisjon kasutab läbivaadatud poliitikat koos avaliku konsultatsiooni tulemustega, et vaadata läbi ELi 1995. aasta andmekaitsedirektiiv.

ELi andmekaitse eeskirjade (1995. aasta andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ) eesmärk on kaitsta füüsiliste isikute põhiõiguseid ja -vabadusi, eriti õigust andmete kaitsele, samuti andmete vaba liikumist. Üldist andmekaitsedirektiivi on täiendatud muude õigusaktidega, nagu eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv kommunikatsioonisektoris. Samuti on kehtestatud isikuandmete kaitse erieeskirjad politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö puhul (raamotsus 2008/977/JSK)

Õigust isikuandmete kaitsele on sõnaselgelt tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 ja Lissaboni lepingus. Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud andmekaitse eeskirjade õiguslik alus kõigi tegevuste puhul, mis jäävad artikli 16 kohaselt ELi õiguse kohaldamisalasse.

Euroopa Nõukogu tegevus andmekaitse valdkonnas

Euroopa Nõukogu konventsioonist nr 108, millele saab alla kirjutada juba 1981. aastast, lähtutakse juba 43 Euroopa riigis ning tegemist on ainsa rahvusvahelise õiguslikult siduva instrumendiga, mida saab kohaldada kogu maailmas. Konventsiooniga saab ühineda iga riik maailmas, kellel on nõutavad andmekaitsealased õigusaktid.

Konventsioonis on täpsustatud terve rida üleilmselt tunnustatud põhimõtteid ja õiguslikult siduvaid standardeid. Selle tehnoloogiliselt neutraalsed sätted kaitsevad nii avaliku kui ka erasektori poolse eraelu rikkumise eest. Konventsioon on õiguslik raamistik isikuandmete edastamiseks osalisriikide vahel ning platvorm võrdsetel alustel toimuvaks mitmepoolseks koostööks.

Riigid saavad vahetada ideid ja parimat tava ning töötada koos välja uusi norme. 2001. aastal täiendati konventsiooni nr 108 lisaprotokolliga järelevalveasutuste ja piiriülese andmevoo kohta.

28. jaanuar valiti andmekaitsepäevaks, sest see tähistab konventsiooni nr 108 aastapäeva. Sellel aastal kasutab Euroopa Nõukogu andmekaitsepäeva saabumist konsultatsiooni käivitamiseks teemal, kuidas ajakohastada konventsiooni nr 108 ja parandada andmekaitsestandardeid nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Lisateave

Komisjoni videoklipp andmekaitse ja suhtlusvõrgustike kohta kõikides ELi ametlikes keeltes:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Andmekaitsepäev 2011

http://www.data-protection-day.net

Euroopa Nõukogu: andmekaitse

http://www.coe.int/dataprotection/

Euroopa Komisjon: andmekaitse

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar