Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2011

Ημέρα Προστασίας Δεδομένων: εγγύηση του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτικότητα

Στις μέρες μας, η ανταλλαγή πληροφοριών ανά την υφήλιο έχει γίνει ευκολότερη και ταχύτερη. Τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες και ηλεκτρονικά ημερολόγια - μπορούν να δημιουργηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας λογισμικό που φιλοξενείται στη Γερμανία, να υποστούν επεξεργασία στην Ινδία, να αποθηκευτούν στην Πολωνία και να τα συμβουλευθεί ιταλός πολίτης στην Ισπανία. Αυτή η ταχεία αύξηση της ροής πληροφοριών ανά τον κόσμο αντιπροσωπεύει μεγάλη πρόκληση όσον αφορά το δικαίωμα των πολιτών στην εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Ζητήματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής διάστασης, απασχολούν τους πολίτες καθημερινά όταν συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες, όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν ή όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο. Σήμερα, επ' ευκαιρία της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν τα χέρια για να προωθήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων.

Σκοπός της ετήσιας Ημέρας Προστασίας Δεδομένων είναι να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να κατανοήσουν ποια από τα προσωπικά τους δεδομένα συγκεντρώνονται και υφίστανται επεξεργασία και για ποιον λόγο, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία αυτή.

Οι κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Έχουν αντέξει στο χρόνο και τώρα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν το νέο τεχνολογικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αλλαγές στην οδηγία του 1995 για την προστασία δεδομένων.

«Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τις δημοκρατικές μας κοινωνίες και σε αυτήν στηρίζονται άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Viviane Reding, αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. «Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του ιδιωτικού βίου και την ελεύθερη ροή πληροφοριών, που συμβάλλει στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών. Αυτά είναι τα προβλήματα που επιδιώκω να λυθούν με τις προτάσεις μας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων το 2011.»

Σήμερα είναι η 30ή επέτειος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Σύμβαση 108»).

«Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφορικής, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αποκτά εξέχουσα σημασία. Η Σύμβαση για την προστασία των δεδομένων ήταν το βασικό μέσο με το οποίο κατοχυρώθηκε το δικαίωμα αυτό τα τελευταία 30 χρόνια και πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος αυτού και τα επόμενα 30 χρόνια», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Thorbjørn Jagland, τονίζοντας «ότι υπάρχει ανάγκη για ένα πραγματικά διεθνές πλαίσιο που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι ευέλικτο, διαφανές και χωρίς διακρίσεις».

Τα θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων εμφανίζονται συχνά στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, φέρνοντας δραματικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό ισχύει ιδίως στο επιγραμμικό περιβάλλον και καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, από τις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι τα ταξίδια και την κοινωνική δικτύωση. Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας για μια ασφαλή και προστατευμένη κοινωνία.

Ιστορικό

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων που εκδόθηκε το 1995

Στις 4 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή χάραξε στρατηγική για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων (IP/10/1462 και MEMO/10/542). Στόχος της είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της νομοθεσίας, περιορίζοντας παράλληλα τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ. Με βάση την εν λόγω ανασκόπηση της πολιτικής και τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την οδηγία για την προστασία των δεδομένων που εξέδωσε η ΕΕ το 1995.

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (οδηγία του 1995 για την προστασία των δεδομένων 95/46/EΚ) αποσκοπούν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, καθώς και της ελεύθερης ροής των δεδομένων. Η γενική αυτή οδηγία για την προστασία των δεδομένων συμπληρώθηκε από άλλες νομοθετικές πράξεις, όπως η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ).

Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά από το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η συνθήκη, στο άρθρο 16, παρέχει τη νομική βάση για θέσπιση κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που τέθηκε προς υπογραφή το 1981, αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για 43 κράτη στην Ευρώπη, καθώς και το μόνο διεθνές δεσμευτικό από νομική άποψη μέσο που θα μπορούσε να ισχύσει παγκοσμίως. Οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο που διαθέτει την απαιτούμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης αυτής.

Στη σύμβαση προβλέπεται μια σειρά βασικών αρχών που χαίρουν καθολικής αναγνώρισης, καθώς και πρότυπα που είναι δεσμευτικά από νομική άποψη. Οι τεχνολογικά ουδέτερες διατάξεις της παρέχουν προστασία από την προσβολή της ιδιωτικής ζωής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η σύμβαση παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για την μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ χωρών που την έχουν κυρώσει, καθώς και μια πλατφόρμα πολυμερούς και ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των κρατών που μετέχουν σε αυτήν.

Οι μετέχουσες χώρες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύσσουν από κοινού νέα πρότυπα. Το 2001, η Σύμβαση 108 συμπληρώθηκε με ένα επιπρόσθετο πρωτόκολλο όσον αφορά τις εποπτικές αρχές και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων.

Η 28η Ιανουαρίου επελέγη ως Ημέρα Προστασίας Δεδομένων διότι σηματοδοτεί την επέτειο της Σύμβασης 108. Φέτος, το Συμβούλιο της Ευρώπης, επ' ευκαιρία της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με το πώς θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί η Σύμβαση 108 και να συνεχιστεί η βελτίωση των προτύπων προστασίας δεδομένων όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά και ανά τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε ή κατεβάστε το κλιπ της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τα κοινωνικά δίκτυα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Ημέρα Προστασίας Δεδομένων 2011

http://www.data-protection-day.net

Συμβούλιο της Ευρώπης: Προστασία δεδομένων

http://www.coe.int/dataprotection/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προστασία δεδομένων

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar