Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Bruxelles, den 28. januar 2011

Databeskyttelsesdag: garantier for beskyttelsen af privatlivets fred

Det er i dag lettere og hurtigere at udveksle oplysninger på kryds og tværs verden over. En borgers personoplysninger med e-mail-adresse, foto og elektronisk kalender kan blive indsamlet fra et sted i England med software, der er baseret i Tyskland, blive bearbejdet i Indien, lagret i Polen, og derefter læst af en italiener bosiddende i Spanien. Den hurtige stigning i mængden af informationer, der udveksles verden over, udgør en stor udfordring for borgernes ret til beskyttelse af privatlivets fred. Spørgsmålene om databeskyttelse – herunder de grænseoverskridende aspekter – vedrører folk hver dag i arbejdslivet, i kontakten med offentlige myndigheder, ved køb af varer eller tjenester, ved rejser eller på internettet. Dagen i dag er udnævnt til databeskyttelsesdag, og Europarådet og Europa-Kommissionen vil i fællesskab yde en indsats for at fremme den grundlæggende rettighed til databeskyttelse.

Hensigten med den årlige databeskyttelsesdag er at oplyse borgerne om, hvilke personoplysninger om dem, der indsamles, hvordan og hvorfor oplysningerne bearbejdes, og hvilke rettigheder borgerne har i denne henseende.

EU's databeskyttelsesregler er mere end 15 år gamle. De har vist deres egnethed, men nu bør de moderniseres for at afspejle den nye teknologiske udvikling. Europa-Kommissionen vil derfor senere dette år fremsætte forslag om ændring af databeskyttelsesdirektivet fra 1995.

"En effektiv databeskyttelse er af afgørende betydning i vores demokratiske systemer, og den understøtter andre grundlæggende rettigheder og friheder", sagde næstformand for Kommissionen med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding. "Vi skal opveje hensynet til privatlivets fred med nødvendigheden af en fri udveksling af oplysninger, der bidrager til at skabe økonomiske muligheder. Dette er spørgsmål, som jeg i 2011 ønsker at tage op i vores forslag til modernisering af EU's databeskyttelsesregler."

I dag er det trediveårsdagen for Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med automatisk databehandling ("konvention 108").

"I betragtning af de udfordringer, som den hurtige udvikling af informationsteknologierne skaber, er spørgsmålet om privatlivets fred vigtigere end nogensinde. Databeskyttelseskonventionen har i 30 år været et vigtigt værktøj til beskyttelsen af disse rettigheder, og den bør nu moderniseres for at sikre rettighederne endnu 30 år.", sagde generalsekretær Thorbjørn Jagland, der understregede "behovet for reelle internationale rammer, der er baseret på menneskerettighederne, og som er fleksible, gennemsigtige og vidtrækkende."

Spørgsmålet om privatlivets fred og databeskyttelse har været godt fremme de senere år. Teknologien har udviklet sig med rasende fart og skabt store ændringer i den måde, hvorpå personoplysninger anvendes til at levere varer og tjenesteydelser. Dette gælder særligt på internettet og i forbindelse med banktransaktioner, rejser og sociale netværk. Udvekslingen af personoplysninger er også en del af sikringen af et sikkert samfund.

Baggrund

EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995

Den 4. november 2010 fastlagde Kommissionen en strategi til styrkelse af EU's databeskyttelsesregler (IP/10/1462 og MEMO/10/542). Målet er at beskytte personoplysningerne inden for alle områder, herunder at sikre retshåndhævelsen, samtidig med at hindringerne for virksomhederne mindskes og den frie udveksling af informationer inden for EU sikres. Revisionen af denne politik vil sammen med resultaterne af en offentlig høring blive anvendt af Kommissionen til at ændre EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

EU's regler om databeskyttelse (databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF) søger at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til databeskyttelse og den frie udveksling af oplysninger. Det almindelige databeskyttelsesdirektiv er blevet suppleret med andre juridiske instrumenter som direktivet om e-kommunikation, der gælder for kommunikationssektoren. Der er også specifikke regler for beskyttelsen af personoplysninger på områderne for politisamarbejde og det strafferetlige samarbejde (rammeafgørelse 2008/977/RIA).

Retten til beskyttelse af personoplysninger er udtrykkeligt anerkendt i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i Lissabontraktaten. Traktaten fastsætter det juridiske grundlag for reglerne om databeskyttelse vedrørende alle aktiviteter, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Europarådet om databeskyttelse

Europarådets konvention 108, der allerede er benchmark for 43 stater i Europa og det eneste internationalt bindende instrument, der har potentiale til at blive anvendt verden over, blev åbnet for undertegnelse i 1981. Ethvert land i verden med den krævede databeskyttelseslovgivning kan blive part i konventionen.

Konventionen fastsætter en række universelt anerkendte grundlæggende principper og juridisk bindende standarder. Dens teknologineutrale bestemmelser beskytter borgerne mod offentlige og privates myndigheders indgriben i privatlivets fred. Den fastsætter retlige rammer for overførsel af personoplysninger mellem landene, der har ratificeret konventionen, og den udgør en platform for et ligeværdigt og multilateralt samarbejde mellem de stater, der er parter i konventionen.

Landene kan udveksle idéer og bedste praksis og sammen udvikle nye standarder. I 2001 blev konvention 108 suppleret med en tillægsprotokol om tilsynsmyndigheder og datastrømme på tværs af grænserne.

28. januar blev valgt som databeskyttelsesdag, fordi det er årsdagen for konvention 108. I år vil Europarådet markere databeskyttelsesdagen ved at lancere en høring om, hvordan konvention 108 kan moderniseres, og hvordan standarderne for databeskyttelse kan styrkes ikke kun i Europa, men i hele verden.

Yderligere oplysninger

Kommissionens video om beskyttelse af privatlivets fred og sociale netværk kan ses og downloades her på alle EU-sprog:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Databeskyttelsesdag 2011

http://www.data-protection-day.net

Europarådet: Databeskyttelse

http://www.coe.int/dataprotection/

Europa-Kommissionen: Databeskyttelse

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Webstedet for næstformand for Kommissionen med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar