Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

V Bruselu dne 28. ledna 2011

Den ochrany údajů připomíná význam práva osob na soukromí

Výměna informací po světě dnes probíhá snáze a rychleji. Osobní údaje – emaily, fotografie a elektronické diáře – mohou být vytvořeny ve Spojeném království pomocí softwaru, jehož hostitel se nachází v Německu, mohou být zpracovány v Indii, uloženy v Polsku a přístup k nim může mít italský občan ve Španělsku. Tento rychlý nárůst informačních toků po světě je velikou výzvou z hlediska práv jednotlivce na ochranu osobních údajů. Problematika ochrany dat, včetně její přeshraniční dimenze, nás doprovází každý den – v práci, při jednání s úřady, při nákupu zboží či služeb, při cestování nebo při hledání informací na internetu. Rada Evropy a Evropská komise proto dnes při příležitosti Dne ochrany údajů spojují své síly, aby vyjádřily podporu základnímu právu na ochranu údajů.

Každoročně konaný Den ochrany údajů má být pro lidi příležitostí, aby lépe pochopili, jaké osobní údaje jsou o nich shromažďovány a proč, jaké z jejich údajů jsou zpracovávány a jaká práva mají osoby při tomto zpracovávání.

Právní předpisy EU na ochranu údajů platí již více než patnáct let. V průběhu času obstály, ale v současné době musí být modernizovány tak, aby odrážely novou situaci v oblasti technologií. Evropská komise proto ještě v tomto roce navrhne změny ve směrnici o ochraně údajů z roku 1995.

„Účinná ochrana údajů je zcela zásadní pro naši demokracii a je nosným pilířem pro další základní práva a svobody,“ uvedla v této věci Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Potřebujeme nalézt rovnováhu mezi obavami o narušení soukromí a volným pohybem informací, který napomáhá tvorbě ekonomických příležitostí. A právě těmito otázkami se chci v průběhu roku 2011 zabývat v našich návrzích na modernizaci unijních předpisů na ochranu údajů.“

V dnešní den si připomínáme 30. výročí Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (tzv. úmluvy č. 108).

„Rychlý vývoj informačních technologií nás postavil do situace, kdy na právech na ochranu soukromí záleží více než kdy dříve. Úmluva o ochraně údajů, jež byla po třicet let klíčovým nástrojem, který tato práva zajišťoval, musí být upravena tak, aby tuto úlohu plnila i po dalších třicet let,“ prohlásil generální tajemník Thorbjørn Jagland a zdůraznil, že „je zapotřebí zcela mezinárodního rámce, který by byl flexibilní, transparentní a inkluzívní a zakládal by se na lidských právech“.

Problematika ochrany soukromí a ochrany údajů byla v posledních letech v popředí zájmu. Technika se vyvíjí stále rychleji a velmi výrazně mění způsob, jakým jsou osobní údaje využívány k poskytování zboží a služeb. Tento trend platí především na internetu, kde se osobní údaje poskytují v širokém spektru oblastí, jako jsou bankovní služby, cestování, sociální sítě a další. Sdílení osobních údajů také patří k zajišťování bezpečí ve společnosti.

Souvislosti

Směrnice EU o ochraně údajů z roku 1995

Dne 4. listopadu 2010 Komise vytyčila strategii k posílení unijních předpisů na ochranu údajů (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Cílem této strategie je chránit údaje osob ve všech oblastech politik, včetně politiky vymáhání práva, snížit byrokratickou zátěž podniků a zároveň zaručit volné šíření dat v rámci EU. Komise využije tento přezkum politiky a výsledky veřejné diskuze k revizi směrnice o ochraně údajů z roku 1995.

Cílem právních předpisů EU na ochranu údajů (směrnice o ochraně údajů 95/46/ES z roku 1995) je chránit základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu údajů, jakož i volný pohyb údajů. Tato obecná směrnice o ochraně údajů byla doplněna dalšími právními nástroji (např. směrnicí o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací). Konkrétní předpisy týkající se ochrany osobních údajů existují rovněž v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobních údajů je výslovně uznáno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie a v Lisabonské smlouvě. Právním základem pro předpisy o ochraně údajů pro všechny činnosti v rámci působnosti právních předpisů EU je článek 16 Smlouvy (Smlouvy o fungování Evropské unie).

Ochrana údajů v Radě Evropy

Úmluvu Rady Evropy č. 108 je možné podepsat od roku 1981 a jde o jediný mezinárodní právně závazný nástroj, který má potenciál k uplatňování po celém světě a který je referenčním modelem pro 43 evropských států. K úmluvě může přistoupit kterákoli země světa s požadovanými právními předpisy na ochranu údajů.

Úmluva stanoví řadu všeobecně uznávaných základních zásad a právně závazných norem. Její technologicky universální ustanovení chrání před narušováním soukromí ze strany veřejných a soukromých subjektů. Úmluva stanoví právní rámec pro předávání osobních údajů mezi zeměmi, které ji ratifikovaly, a je platformou pro vícestrannou spolupráci mezi rovnocennými státy.

Mezi zeměmi může probíhat výměna nápadů a osvědčených postupů a země mohou společně vypracovávat nové normy. V roce 2011 byla úmluva č. 108 doplněna o dodatkový protokol týkající se orgánů dohledu a pohybu údajů přes hranice států.

Výročí úmluvy č. 108 připadá na 28. leden, který byl proto zvolen za Den ochrany údajů. V letošním roce využívá Rada Evropy Den ochrany údajů k zahájení konzultace na téma, jak úmluvu č. 108 modernizovat a jak dále zpřísňovat normy na ochranu údajů v Evropě i po celém světě.

Další informace

Krátké video Evropské komise o ochraně údajů a sociálních sítích (ke shlédnutí či stažení ve všech úředních jazycích EU)

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Den ochrany údajů 2011

http://www.data-protection-day.net

Rada Evropy: ochrana údajů

http://www.coe.int/dataprotection/

Evropská komise: ochrana údajů

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar