Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Брюксел, 28 януари 2011 г.

Ден за защита на личните данни — гарантиране правото на неприкосновеност на личния живот

Обменът на информация по цялото земно кълбо в наши дни е по-лесен и по-бърз. Личните данни на едно лице като електронна поща, снимки и електронни бележници във Великобритания могат да бъдат създадени посредством софтуер, който е хостван в Германия, обработени в Индия, архивирани в Полша, а италиански гражданин може да има достъп до тези данни в Испания. Това бързо увеличение на информационните потоци по света представлява голямо предизвикателство за защитата на правото на неприкосновеност на личните данни на лицата. Въпросите, свързани със защитата на личните данни, включително тяхното трансгранично измерение, засягат хората ежедневно — на работното място, при постъпления пред държавните органи, при покупка на стоки или услуги, при организиране на пътуване или сърфиране в интернет. Днес — на Деня за защита на личните данни — Съветът на Европа и Европейската комисия обединяват своите усилия за насърчаване на основното право на защита на личните данни.

Денят за защита на личните данни, който се отбелязва всяка година, дава на хората възможност да разберат какви лични данни, свързани с тях, се събират и обработват и защо, както и какви са техните права по отношение на това обработване.

Правилата на ЕС за защита на личните данни са от преди повече от 15 години. Те са издържали изпитанието на времето, но сега е необходимо да бъдат осъвременени, за да бъде отразена новата технологична среда. По-късно тази година Европейската комисия ще предложи промени във Директивата за защита на личните данни от 1995 г.

Наличието на ефективна защита на личните данни е жизнено важно за нашите демокрации, а и укрепва други основни права и свободи“, каза заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар за правосъдието, основните права и гражданството. „Ние трябва да намерим баланс между проблемите, свързани с неприкосновеността, и свободния поток на информация, което подпомага създаването на икономически възможности. Това са въпросите, на които бих искала да обърнем внимание в нашите предложения за осъвременяване на правилата на ЕС за защита на личните данни през 2011 г.“

Днес отбелязваме 30 години от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни от 1981 г. („Конвенция 108“).

Днес повече от всякога сме изправени пред предизвикателствата на бързото развитие на темите, свързани с правата на неприкосновеност в областта на информационните технологии. Конвенцията за защита на личните данни е била основен инструмент, който е гарантирал това право в продължение на 30 години, и сега трябва да бъде адаптирана, за да продължи да го гарантира и през следващите 30 години,“ каза главният секретар Thorbjørn Jagland, подчертавайки, че „е необходима истинска международна рамка, основана на правата на човека — гъвкава, прозрачна и всеобхватна.“

Въпросите, свързани с неприкосновеността и защитата на личните данни, често са сред основните теми през последните години. Технологията напредна с огромно темпо, в резултат на което се извършват големи промени в начина на използване на личните данни при доставката на стоки и услуги. Това се отнася особено за онлайн средата — от банкирането и пътуването до социалните мрежи. Споделянето на лични данни е също така начин за изграждането на сигурно и безопасно общество.

Контекст

Директива на ЕС за защита на личните данни от 1995 г.

На 4 ноември 2010 г. Комисията изложи стратегия за укрепване на правилата на ЕС за защита на личните данни (IP/10/1462 и MEMO/10/542). Целта е да се защитят данните на лицата във всички области на политиката, включително в правоприлагането, като в същото време се намалят административните формалности за предприятията и се гарантира свободното движение на данни в ЕС. Комисията ще използва този преглед на политиката, както и резултатите от обществена консултация, за да преразгледа Директивата за защита на личните данни от 1995 г.

Правилата на ЕС за защита на данните (Директива за защита на личните данни от 1995 г., 95/46/EО) имат за цел да бъдат защитени основните права и свободи на физическите лица, и по-специално правото на защита на данните, както и свободния поток на данни. Тази обща Директива за защита на личните данните бе допълнена от други правни инструменти, като Директивата за неприкосновеността на личния живот в областта на електронните комуникации. Съществуват и специфични правила за защита на личните данни в полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (Рамково решение 2008/977/ПВР).

Правото на защита на личните данни е изрично признато в член 8 от Хартата на основните права на ЕС и в Договора от Лисабон. Договорът дава правното основание за правилата за защита на данните за всички дейности, попадащи в обхвата на правото на ЕС, съгласно член 16 (Договор за функционирането на Европейския съюз).

Действия на Съвета на Европа в областта на защитата на личните данни

Конвенция 108 на Съвета на Европа бе предоставена за подписване през 1981 г., която вече е показател за 43 европейски държави и единственият международен правно обвързващ инструмент с потенциал да бъде прилаган в световен мащаб. Страна по нея може да стане всяка една държава по света, която притежава изискваното законодателство в областта на защитата на личните данни.

Конвенцията определя набор от универсално признати основни принципи и правнообвързващи стандарти. Нейните технологически неутрални разпоредби защитават срещу намеса в неприкосновеността на личния живот от страна на публични и частни органи. Конвенцията предоставя правна рамка за извършването на трансфер на лични данни между държавите, които са я ратифицирали, и платформа за многостранно сътрудничество между държавите-членки при равни условия.

Държавите могат да обменят идеи и добри практики, както и да разработват съвместно нови стандарти. През 2001 г. към Конвенция 108 бе изготвен допълнителен протокол относно надзорните органи и трансграничния поток на лични данни.

Датата 28 януари бе избрана за отбелязване на Деня за защита на личните данни, защото на нея се отбелязва годишнината от създаването на Конвенция 108. Тази година Съветът на Европа използва случая на отбелязване на Деня за защита на личните данни за стартиране на консултация по въпроса как да осъвремени Конвенция 108 и да продължи да увеличава стандартите за защита на личните данни не само в Европа, но и по света.

Допълнителна информация

Можете да гледате или да свалите клипа на Комисията относно неприкосновеността на данните и социалните мрежи, който е на разположение на всички официални езици на ЕС, на следния адрес:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Ден за защита на личните данни 2011 г.

http://www.data-protection-day.net

Съвет на Европа: Защита на личните данни

http://www.coe.int/dataprotection/

Европейска комисия: Защита на данните

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar