Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Sprawozdanie na temat trendów w edukacji podkreśla potrzebę efektywnego finansowania szkół i uniwersytetów

Bruksela, 13 września 2011 r. – Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dziś publikację nowego sprawozdania „Education at a Glance 2011”, w którym zgromadzono dane statystyczne dotyczące inwestycji w edukację, proporcji między liczbą uczniów i nauczycieli, ilości godzin lekcyjnych, liczby absolwentów oraz wyników kształcenia. Coroczne sprawozdanie, obejmujące 21 państw UE, opracowywane jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w oparciu o dane gromadzone wspólnie przez Eurostat i UNESCO.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Sprawozdanie zawiera niezwykle cenne dla decydentów fakty i dane. Zawarte w nim wnioski podkreślają znaczenie celów strategii „Europa 2020” w zakresie zmniejszenia liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę oraz ulepszenia szkolnictwa wyższego zarówno w zakresie liczby absolwentów, jak i jakości nauczania. W 2020 r. 35% miejsc pracy w UE wymagać będzie wysokich kwalifikacji. Dalsze odpowiednie inwestowanie w szkoły i uniwersytety ma zatem zasadnicze znaczenie. Edukacja musi pozostać priorytetem UE, nawet w okresie trudnej sytuacji gospodarczej.”

Education at a Glance 2011

Sprawozdanie „Education at a Glance” obejmuje 34 państwa członkowskie OECD, tj. wszystkie państwa UE z wyjątkiem Bułgarii, Cypru, Malty, Łotwy, Litwy i Rumunii, a także między innymi Australię, Kanadę, Japonię, Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Zawiera ono także informacje dotyczące innych krajów ważnych z gospodarczego punktu widzenia (państwa G20), a wśród nich Brazylii, Indii i Chin.

Ze sprawozdania wynika, że państwa UE osiągają rezultaty zbliżone do średniej OECD, ale także, że istnieją pomiędzy nimi znaczne różnice (aby uzyskać szczegółowe dane zob. sprawozdanie). Wszystkie wymienione w sprawozdaniu państwa stoją przed tym samym wyzwaniem poprawy wyników kształcenia pomimo zmniejszania, w wielu przypadkach, środków publicznych. W sprawozdaniu dowiedziono, że poprawa jakości systemów edukacyjnych przynosi znaczące korzyści gospodarcze i społeczne.

Podstawowe informacje

W jakich obszarach średnie rezultaty państw UE uwzględnionych w sprawozdaniu są lepsze niż wszystkich państw OECD:

 • wczesna edukacja (dzieci w wieku 3–4 lat): UE 76%, OECD 70%;

 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: UE 85%, OECD 82%;

 • odsetek młodzieży, która nie uczy się ani nie pracuje (NEET): UE 6,4%, OECD 8,6%;

 • liczebność klas i stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli.

W jakich obszarach średnie rezultaty wszystkich państw OECD są lepsze niż państw UE:

 • dorośli (25–64 lata), którzy uzyskali wykształcenie wyższe: UE 27%, OECD 30%;

 • absolwenci kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego: UE 8%, OECD 10%;

 • wydatki na jednego studenta studiów wyższych: UE $13 000, OECD $13 700;

 • prywatne wydatki na placówki szkolnictwa wyższego: UE 0,2%, OECD 0,5%;

Sprawozdanie „Education at a Glance 2011” zawiera między innymi następujące informacje:

 • odsetek absolwentów: Średnio w państwach OECD 37% osób w wieku 25–34 lat ukończyło studia wyższe (w UE 34%), przy 22% osób w wieku 55–64 lat (w UE 20%). Korea, Kanada i Japonia, wraz z Federacją Rosyjską, uzyskują najlepsze wyniki: ponad 50% osób w wieku 25–34 lat uzyskuje tam wyższe wykształcenie (zob. wykres A 1.1 w sprawozdaniu). W Unii Europejskiej najlepsze wyniki uzyskuje Irlandia, gdzie 48% osób w wieku 25–34 lat ma wyższe wykształcenie. Jednym z celów strategii „Europa 2020” jest zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku 30–34 lat, które uzyskały wyższe wykształcenie, do poziomu 40%. W 2010 r. odsetek ten wynosił 34%.

 • stopy bezrobocia: W okresie recesji w państwach OECD średnie stopy bezrobocia osób z wykształceniem wyższym pozostały na poziomie nieprzekraczającym 4%. Zupełnie inna jest sytuacja osób, które nie uzyskały wyższego wykształcenia, w ich przypadku stopy bezrobocia wielokrotnie przekraczały 12% (zob. tabela A7.4a w sprawozdaniu). W objętych sprawozdaniem państwach UE sytuacja jest podobna.

 • studenci zagraniczni: Większa liczba studentów wyjeżdża za granicę w celu podjęcia studiów wyższych, co przynosi krajom docelowym korzyści na płaszczyźnie akademickiej i handlowej. W roku 2009, ostatnim dla którego dostępne są pełne dane, ponad 3,7 mln studentów studiowało w państwie innym niż to, którego są obywatelami. Stanowi to wzrost o 77% w porównaniu do 2000 r. (zob. wykres C 3.1 w sprawozdaniu). Liczba ta obejmuje 500 tys. studentów z UE studiujących w innym państwie UE.

Dodatkowe informacje:

Transmisja w Internecie pod adresem: http://webcast.ec.europa.eu

Dalsze informacje na temat sprawozdania „Education at a Glance 2011” dostępne są na stronach internetowych: www.oecd.org/edu/eag2011

Pełny tekst sprawozdania udostępniony został akredytowanym dziennikarzom na stronach internetowych chronionych hasłem dostępu.

EN:

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,en_21571361_44315115_33629192_1_1_1_1,00.html

FR:

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_44315115_33872477_1_1_1_1,00.html

Komunikat prasowy OECD:

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_21571361_44315115_48651029_1_1_1_1,00.html

Komisja Europejska: Cele UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Departament edukacji OECD: Andreas Schleicher: + (33 1 45 24 93 66)


Side Bar