Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Eυρωπαϊκη επιτροπη – Δελτιο τυπου

Έκθεση για τις τάσεις στην εκπαίδευση τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματική χρηματοδότηση των σχολείων και των πανεπιστημίων

Bρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση μιας νέας έκθεσης με τίτλο "Education at a Glance 2011" («Η εκπαίδευση με μια ματιά 2011»), που συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την αναλογία μαθητών-διδασκόντων, τις ώρες διδασκαλίας, τους αριθμούς αποφοίτων και τα αποτελέσματα. Η έκθεση καλύπτει 21 χώρες της ΕΕ και συντάσσεται κάθε χρόνο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βάσει στοιχείων που συλλέγονται από κοινού από την Eurostat και τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Μορφωτικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Η κ. Aνδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «Η έκθεση παρέχει πολύτιμα τεκμήρια και στοιχεία για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι διαπιστώσεις της υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την ώθηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τόσο με όρους αύξησης του αριθμού των πτυχιούχων όσο και με όρους ποιότητας. Το 35% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ θα απαιτήσει προσόντα υψηλού επιπέδου έως το 2020· για τον λόγο αυτό έχει σημασία να συνεχίσουμε να επενδύουμε σωστά στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η εκπαίδευση εξακολουθεί να έχει υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ, ακόμη και στη δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση.»

Education at a Glance 2011 («Η εκπαίδευση με μια ματιά 2011»)

Η έκθεση Education at a Glance καλύπτει τις 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της ΕΕ εκτός της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουμανίας, καθώς και, μεταξύ άλλων, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία και για άλλες σημαντικές οικονομίες (χώρες της ομάδας G20), όπως τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.

Από την έκθεση φαίνεται ότι οι επιδόσεις των χωρών της ΕΕ βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ αλλά με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (λεπτομέρειες στην αναλυτική έκθεση). Όλες οι χώρες που αντιπροσωπεύονται στην έκθεση αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση, δηλαδή πώς θα βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα τη στιγμή που, σε πολλές από αυτές, γίνονται περικοπές στους δημόσιους πόρους. Η έκθεση δείχνει ότι η βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων συνεπάγεται μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ιστορικό

Τομείς στους οποίους η μέση επίδοση των χωρών της ΕΕ που εξετάζονται στην έκθεση είναι καλύτερη από αυτή του ΟΟΣΑ ως συνόλου:

 • Προσχολική εκπαίδευση (3-4 ετών): ΕΕ 76%, ΟΟΣΑ 70%·

 • μαθητές που αποφοιτούν από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ΕΕ 85%, ΟΟΣΑ 82%·

 • ποσοστό νέων που δεν συμμετέχουν ούτε σε εκπαίδευση ούτε σε κατάρτιση ούτε εργάζονται: EΕ 6,4%, ΟΟΣΑ 8,6%·

 • μέγεθος τάξης και αναλογία διδασκόντων-μαθητών στα σχολεία.

Τομείς στους οποίους η επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ ως συνόλου είναι καλύτερη από αυτήν των χωρών της ΕΕ:

 • Ενήλικοι (25-64 ετών) που αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση: EΕ 27%, ΟΟΣΑ 30%·

 • απόφοιτοι επαγγελματικής κατάρτισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ΕΕ 8%, ΟΟΣΑ 10%·

 • δαπάνες ανά σπουδαστή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ΕΕ 13.000 δολάρια, ΟΟΣΑ 13.700 δολάρια·

 • ιδιωτικές δαπάνες για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: EU 0,2%, ΟΟΣΑ 0,5%.

Η έκθεση Education at a Glance του 2011 αποκαλύπτει μεταξύ άλλων:

 • Ποσοστά πτυχιούχων: Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το 37% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών έχουν ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση (ΕΕ 34%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ηλικίας 55-64 ετών είναι 22% (ΕΕ 20%). Προπορεύονται η Κορέα, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, μαζί με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπου πάνω από το 50% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλέπε διάγραμμα A1.1 στην έκθεση). Η χώρα της ΕΕ με την καλύτερη επίδοση είναι η Ιρλανδία, όπου το 48% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών έχουν τίτλο πανεπιστημιακών σπουδών. Η στρατηγική της ΕΕ «Eυρώπη 2020» περιέχει κριτήριο αναφοράς με σκοπό την αύξηση στο 40% του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020 (2010: 34%).

 • Ποσοστά ανεργίας: Για τα άτομα με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες του ΟΟΣΑ στη διάρκεια της ύφεσης, τα ποσοστά ανεργίας παρέμειναν κατά μέσο όρο στο 4%, ή κάτω από το ποσοστό αυτό. Για όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιθέτως, τα ποσοστά ανεργίας ξεπέρασαν επανειλημμένως το 12% (βλέπε πίνακα A7.4α στην έκθεση). Η κατάσταση είναι παρόμοια σε μεγάλο βαθμό στις χώρες της ΕΕ που εξετάζονται στην έκθεση.

 • Αλλοδαποί σπουδαστές: Περισσότεροι σπουδαστές επιδιώκουν να σπουδάσουν εκτός των χωρών καταγωγής τους και αυτό παρουσιάζει τόσο ακαδημαϊκά όσο και εμπορικά οφέλη για τις χώρες προορισμού. Το 2009, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα της αλλοδαπής - αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 77% από το 2000 (βλέπε διάγραμμα C3.1 στην έκθεση). Συμπεριλαμβάνονται 500.000 σπουδαστές της ΕΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tο γεγονός θα μεταδοθεί απευθείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

http://webcast.ec.europa.eu

Η πλήρης έκθεση διατίθεται στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στον διαδικτυακό τόπο που προστατεύεται με κωδικό χρήστη:

EN:

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,en_21571361_44315115_33629192_1_1_1_1,00.html

FR:

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_44315115_33872477_1_1_1_1,00.html

Δελτίο Τύπου του ΟΟΣΑ:

http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_21571361_44315115_48651029_1_1_1_1,00.html

Eυρωπαϊκή Επιτροπή: The EU's targets in education and training (Οι ποσοτικοί στόχοι της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ: Andreas Schleicher: + 33 1 45 24 93 66


Side Bar