Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Ytterligare åtgärder krävs för att skydda barnen. Rapport från kommissionen

Bryssel den 13 september 2011 – Hur genomför medlemsstaterna EU:s rekommendationer så att barn kan känna sig trygga och säkra i den digitala världen? Det här granskas i den rapport som EU-kommissionen lägger fram i dag. Medlemsstaterna och branschen gör allt större ansträngningar för att genomföra EU:s rekommendationer från 1998 och 2006 om skydd av minderåriga som använder audiovisuella tjänster och onlinetjänster. Totalt sett har dock åtgärderna hittills varit otillräckliga.

Rent konkret visar rapporten visar att EU-ländernas åtgärder inte alltid är de mest ändamålsenliga och att deras sätt att hantera och rapportera olagligt och skadligt innehåll skiljer sig åt. De har också olika metoder för att åldersmärka innehåll för barn, göra sociala nätverk säkrare för barn och skydda barn från skadliga videospel. Det finns t.ex. stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hjälplinjernas sätt att kontrollera om innehåll som rapporteras till dem är olagligt eller skadligt och spåra källorna och anmäla dem till de behöriga myndigheterna. EU-länderna har även olika åldersmärkningssystem och tekniska metoder för att se till att webbplatser och spel är anpassade till rätt ålder. Rapporten visar att skyddet av barnen inom dessa sektorer måste förbättras avsevärt. Kommissionen kommer senare i år att behandla dessa frågor inom ramen för ett brett initiativ som syftar till egenmakt och skydd för barn som använder ny teknik.

”Barn använder Internet allt mer och allt längre ner i åldrarna och möter då en spännande digital värld fylld av möjligheter”, säger EU-kommissionär Neelie Kroes, som ansvarar för den digitala agendan. ”Vi måste dock påskynda och intensifiera arbetet – och samarbetet – för att säkra barnens egenmakt och skydd i denna föränderliga digitala värld. Vi måste ge föräldrar och barn det själförtroende de behöver för själva kunna ta sitt ansvar. Den strategi som jag lägger fram senare i år kommer att angripa problemen utan omvägar”.

I rapporten föreslås flera åtgärder, bland annat följande:

Skadligt och olagligt innehåll: Hjälplinjerna måste göras mer kända, och de stödjande infrastrukturerna måste förbättras så att man kan få bort olagligt innehåll på ett effektivare sätt.

Sociala nätverk och personlig integritet: Allmänheten måste bli mer medveten om riskerna och om hur de kan minska dem.

Åldersgränser och åldersmärkning: En mer utbredd användning av system för åldersmärkning (t.ex. PEGI) av onlinespel, utarbetande av uppförandekoder och andra sätt att informera återförsäljarna om åldersmärkning och på så sätt förhindra att spel säljs till personer som inte har rätt ålder inne.

Bakgrund

Att göra Internet till en säkrare plats för barn är en av prioriteringarna i En digital agenda för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

I en EUKidsOnline-enkät (IP/11/479) anger 9–10-åringar i Europa som använder Internet att de i genomsnitt började använda Internet när de var sju år gamla. 33 % av dem kopplar upp sig med hjälp av en mobiltelefon eller annan handhållen utrustning. 77 % av 13–16-åringarna och 38 % av 9–12-åringarna säger att de har lagt ut sin profil på ett socialt nätverk. En fjärdedel av dessa säger att deras profil är offentlig. Varje EU-strategi inom det här området måste ta hänsyn till den digitala sfärens globala och föränderliga karaktär och göra det möjligt att hantera nya utmaningar på ett flexibelt sätt.

EU-rekommendationerna om skydd av minderåriga från 1998 och 2006 var ett svar på att EU:s och medlemsstaternas lagstiftning inte alltid klarar att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen inom audiovisuella tjänster och informationstjänster online. EU (direktivet om audiovisuella medietjänster) och de flesta medlemsstater har antagit särskilda bestämmelser som helt inriktas på innehållet i audiovisuella medier. Därmed är det särskilt viktigt att medlemsstaterna och tjänsteleverantörerna känner till nya problem kopplade till skyddet av minderåriga, och man måste verka för ändamålsenliga ramvillkor genom samarbete mellan aktörerna och samreglering eller självreglering.

Den här rapporten har betydelse för flera åtgärder som beskrivs i En digital agenda för Europa. I synnerhet har kommissionen förbundit sig att främja ”en flerpartsdialog och självreglering av europeiska och globala tjänsteleverantörer (t.ex. plattformar för sociala nätverk och leverantörer av mobilkommunikation), särskilt när det gäller minderårigas användning av deras tjänster” (åtgärd 37).

Den digitala agendan uppmanar också medlemsstaterna att fullt ut ”införa hjälplinjer för rapportering av stötande eller skadligt onlineinnehåll, organisera informationskampanjer om onlinesäkerhet för barn och erbjuda skolorna undervisning om onlinesäkerhet samt uppmuntra leverantörer av onlinetjänster att genomföra självregleringsåtgärder avseende onlinesäkerhet för barn senast 2013” (åtgärd 40).

Kommissionen arbetar också med att främja skapandet av kvalitativt och åldersanpassat onlineinnehåll (IP/11/746). En av tre 9–12-åringar anser att de kan hitta tillräckligt mycket bra saker online, enligt EUKidsOnline (IP/10/1368).

Användbara länkar:

Kommissionens rapport om skydd av minderåriga: Att skydda barn i den digitala världen och kommissionens arbetsdokument

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

EU:s program för ett säkrare Internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

En digital agenda för Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar