Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: potrebné sú ďalšie opatrenia na ochranu detí – správa Komisie

Brusel 13. septembra 2011 – Európska komisia dnes zverejnila správu, v ktorej skúma, ako členské štáty vykonávajú odporúčania EÚ súvisiace s úsilím dosiahnuť, aby deti mohli bezpečne a s istotou využívať výhody digitálneho sveta. Členské štáty a priemysel zintenzívňujú úsilie s cieľom vykonávať odporúčania EÚ z roku 1998 a 2006 o ochrane mladistvých pri používaní audiovizuálnych a online služieb. Z celkového hľadiska sa však prijaté opatrenia ukázali ako nedostatočné.

Správa konkrétne poukazuje na to, že štáty EÚ nereagujú adekvátne, alebo majú odlišné spôsoby zaobchádzania a oznamovania nelegálneho alebo škodlivého obsahu, zabezpečovania prístupu detí len k takému obsahu, ktorý je primeraný ich veku, zvyšovania bezpečnosti detí v prostredí sociálnych sietí a ochrany detí pred škodlivými videohrami. Existuje napríklad veľa rozdielov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o spôsob, akým poradenské linky overujú nelegálnosť alebo škodlivosť obsahu, ktorý sa im signalizuje, vyhľadávajú jeho zdroj a oznamujú ho príslušným orgánom. Štáty EÚ takisto používajú rôzne systémy klasifikácie vhodnosti obsahu podľa veku a technické prostriedky na zabezpečenie vhodnosti webových stránok a hier pre používateľov v príslušnom veku. Správa poukazuje na to, že existuje výrazný priestor na zvýšenie ochrany detí v týchto oblastiach. Komisia v priebehu tohto roka bude reagovať na tieto otázky v rámci komplexnej iniciatívy s cieľom posilniť práva detí, ktoré používajú nové technológie, a ich ochranu.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Čoraz mladšie deti čoraz častejšie vstupujú do online prostredia a skúmajú vzrušujúci svet možností. Naliehavo však potrebujeme zintenzívniť naše úsilie v tom, čo robíme a ako spolupracujeme na posilnení práv detí a ich ochrane v tomto stále sa meniacom digitálnom svete. Musíme dodať rodičom a učiteľom sebadôveru, aby sa mohli ujať svojej zodpovednosti. Stratégia, ktorú predstavím v priebehu tohto roka, bude priamo reagovať na tieto problémy.“

V správe sa navrhuje niekoľko opatrení:

Škodlivý a nelegálny obsah: Zlepšiť povedomie o poradenských linkách a skvalitniť podpornú infraštruktúru s cieľom účinnejšie odstraňovať nelegálny obsah.

Sociálne siete a ochrana súkromia: Zvýšiť povedomie o rizikách a spôsoboch ich zmiernenia.

Klasifikácia vhodnosti obsahu podľa veku a klasifikačné systémy: Rozšíriť používanie klasifikačných systémov podľa veku (PEGI) na online hry, vytvoriť kódexy správania a ďalšie spôsoby, ako zvýšiť povedomie predajcov o vekovo orientovaných klasifikačných systémoch s cieľom zabrániť predaju hier neprimeraných veku používateľov.

Kontext

Urobiť z internetu lepšie miesto pre deti je jedna z priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podľa prieskumu EUKidsOnline (IP/11/479) deti v Európe vo veku 9 až 10 rokov, ktoré používajú internet, začali v priemere vstupovať do online prostredia vo veku 7 rokov. 33 % používateľov, ktorí surfujú po internete, používajú mobilný telefón alebo prenosné zariadenie. 77 % používateľov vo veku 13 až 16 rokov a 38 % detí vo veku 9 až 12 rokov v Európe, ktorí využívajú internet, uviedli, že majú profil na sociálnej sieti, pričom štvrtina z tých, ktorí používajú sociálne siete, uvádza, že ich profil je verejne viditeľný. Každá stratégia na úrovni EÚ v tejto oblasti musí zohľadniť globálnu a neustále sa vyvíjajúcu povahu digitálneho prostredia a flexibilne reagovať na nové otázky.

Odporúčania EÚ o ochrane mladistvých z roku 1998 a 2006 reagovali na skutočnosť, že EÚ a vnútroštátne predpisy nie sú vždy schopné držať krok s rýchlym vývojom v oblasti audiovizuálnych a online informačných služieb. Na úrovni EÚ (prostredníctvom smernice o audiovizuálnych mediálnych službách) a vo väčšine členských štátov existujú konkrétne pravidlá iba pre obsah audiovizuálnych médií. Preto je ešte dôležitejšie, aby si členské štáty a poskytovatelia služieb uvedomovali nové výzvy v oblasti ochrany mladistvých a aby podporovali primerané rámcové podmienky prostredníctvom spolupráce zainteresovaných strán a spoločnej regulácie alebo samoregulácie.

Správa sa týka viacerých opatrení uvedených v Digitálnej agende pre Európu. Komisia sa najmä zaviazala, že „bude podporovať dialóg všetkých zainteresovaných strán a samoreguláciu európskych i celosvetových poskytovateľov služieb (napr. platforiem sociálnych sietí, prevádzkovateľov mobilnej telekomunikácie), predovšetkým pokiaľ ide o mladistvých využívajúcich ich služby“ (Opatrenie 37).

V rámci digitálnej agendy sa od členských štátov takisto vyžaduje, aby „do roku 2013 v plnej miere zaviedli a používali horúce linky na oznamovanie urážlivého alebo škodlivého online obsahu, organizovali pre deti kampane na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti v online prostredí, zabezpečili výuku o bezpečnosti v online prostredí na školách a podporovali poskytovateľov online služieb v uplatňovaní samoregulačných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti detí v online prostredí“ (Opatrenie 40).

Komisia takisto pracuje na podpore tvorby kvalitného online obsahu primeraného veku používateľov (IP/11/746). Podľa prieskumu EUKidsOnline každé tretie dieťa vo veku 9 až 12 rokov má pocit, že pre deti na internete existuje dostatok dobrých vecí (IP/10/1368).

Užitočné odkazy:

Správa Komisie o ochrane mladistvých – „Ochrana detí v digitálnom svete“ a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

Program EÚ Bezpečnejší internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

Digitálna agenda pre Európu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka o digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar