Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: dalsze działania są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci – sprawozdanie Komisji

Bruksela dnia 13 września 2011 r. W przedstawionym w dniu dzisiejszym sprawozdaniu Komisja Europejska poddała analizie sposoby wdrażania przez państwa członkowskie zaleceń UE dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i pewności korzystania z technologii cyfrowych przez dzieci. Państwa członkowskie i branża wzmagają starania w celu realizacji zaleceń UE z lat 1998 i 2006 dotyczących ochrony osób małoletnich korzystających z usług audiowizualnych i internetowych. Wprowadzone środki są jednak zasadniczo niewystarczające.

W sprawozdaniu wskazano przykłady ilustrujące, że państwa UE nie reagują w odpowiedni sposób bądź stosują odmienne podejścia w zakresie zwalczania i zgłaszania niezgodnych z prawem lub szkodliwych treści, zapewniania dzieciom dostępu do treści odpowiednich dla ich wieku, zwiększania poziomu bezpieczeństwa dzieci w serwisach społecznościowych oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi grami wideo. Przykładowo pomiędzy państwami członkowskimi występuje wiele różnic odnośnie do sposobu sprawdzania przez centra interwencyjne zgodności z prawem lub szkodliwości zgłaszanych im treści, odnajdywania ich źródeł i ich zgłaszania właściwym organom. W analogiczny sposób państwa UE stosują różne systemy klasyfikacji wiekowej oraz środki techniczne mające na celu dostosowanie stron internetowych i gier do wieku użytkowników. W sprawozdaniu wskazano, iż w tych sektorach pozostaje nadal do wykonania wiele pracy w celu wzmocnienia ochrony dzieci. Komisja podejmie te kwestie pod koniec bieżącego roku w ramach szeroko zakrojonej inicjatywy mającej na celu ochronę i wzmocnienie pozycji dzieci korzystających z nowych technologii.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej, powiedziała: „Coraz młodsze dzieci coraz częściej korzystają z internetu i odkrywają możliwości, które daje ekscytujący świat cyfrowy. Musimy jednak pilnie zwiększyć tempo naszych działań i udoskonalić sposoby naszego wspólnego działania, aby wzmocnić pozycję dzieci i chronić je w ciągle zmieniającym się świecie cyfrowym. Musimy dać rodzicom i nauczycielom pewność, która umożliwi im realizację ich obowiązków. Strategia, którą przedstawię pod koniec bieżącego roku, będzie bezpośrednio podejmować te problemy. ”

W sprawozdaniu zaproponowano szereg działań, m.in.:

Niezgodne z prawem i szkodliwe treści

Rozpowszechnianie wiedzy o numerach interwencyjnych oraz usprawnianie zaplecza infrastrukturalnego, aby skuteczniej usuwać treści niezgodne z prawem.

Serwisy społecznościowe i ochrona prywatności

Zwiększenie znajomości zagrożeń i sposoby ich ograniczania.

Systemy klasyfikacji wiekowej i klasyfikacji treści

Bardziej powszechne stosowanie systemów klasyfikacji wiekowej (np. PEGI) odnośnie do gier internetowych; opracowanie kodeksów postępowania oraz innych sposobów uświadamiania sprzedawcom kwestii związanych z klasyfikacją wiekową, aby zapobiegać sprzedaży gier osobom niespełniającym kryterium wieku.

Informacje dodatkowe:

Jednym z priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w internecie (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Według sondażu EUKidsOnline (IP/11/479) w Europie dzieci w wieku 9-10 lat, które korzystają z sieci, przyznają, że przeciętnie rozpoczynają przygodę z internetem w wieku 7 lat. 33 proc. dzieci korzystających z internetu używa do tego celu telefonu komórkowego lub urządzenia przenośnego. W Europie 77 proc. dzieci w wieku 13-16 lat oraz 38 proc. dzieci w wieku 9-12 lat, które korzystają z internetu, posiada swój profil w serwisie społecznościowym; jedna czwarta respondentów korzystających z serwisów społecznościowych podaje, że ich profile są publiczne. Każda unijna strategia w tej dziedzinie musi uwzględniać globalny i nieustannie zmieniający się charakter środowiska cyfrowego i elastycznie reagować na nowe wyzwania.

Unijne zalecenia w sprawie ochrony małoletnich wydane w latach 1998 i 2006 były reakcją na fakt, że prawodawstwo unijne i krajowe nie zawsze nadąża za wysokim tempem rozwoju sytuacji w dziedzinie usług audiowizualnych i internetowych usług informacyjnych. Na szczeblu unijnym oraz w większości państw członkowskich wprowadzono odpowiednie przepisy (poprzez dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych), ale tylko w odniesieniu do treści w mediach audiowizualnych. Powyższe powoduje, że wiedza o nowych wyzwaniach w zakresie ochrony małoletnich i popularyzacja odpowiednich warunków ramowych poprzez współpracę zainteresowanych stron oraz współregulację i samoregulację stają się jeszcze bardziej istotne dla państw członkowskich i usługodawców.

Sprawozdanie ma znaczenie dla kilku działań określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej. Komisja zobowiązała się w szczególności do „wspierania wielostronnego dialogu oraz samoregulacji wśród europejskich i globalnych dostawców usług (np. portale społecznościowe, dostawcy łączności ruchomej), w szczególności w odniesieniu do korzystania nieletnich z ich usług” (Działanie 37).

W agendzie cyfrowej wzywa się również państwa członkowskie do „pełnego wdrożenia numerów interwencyjnych służących do powiadamiania o obraźliwych lub szkodliwych treściach internetowych, organizowania kampanii uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie, oferowania szkołom kursów bezpiecznego korzystania z internetu oraz zachęcania dostawców usług internetowych do wdrażania środków w zakresie samoregulacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie do 2013 r. ” (Działanie 40).

Komisja podejmuje również prace mające na celu wspieranie tworzenia dostosowanych do wieku odbiorców treści internetowych o wysokiej jakości (IP/11/746). Zgodnie z wynikami sondażu EUKidsOnline jeden na trzech 9-12-latków uważa, że w internecie znajdują się treści, które są dla nich odpowiednie (IP/10/1368).

Przydatne linki:

Sprawozdanie Komisji w sprawie ochrony małoletnich – Ochrona dzieci w świecie cyfrowym i uzupełniający dokument roboczy służb Komisji.

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

Program UE Bezpieczniejszy internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

Europejska agenda cyfrowa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes w serwisie Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar