Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Kaip teigiama Komisijos ataskaitoje, reikia daugiau vaikų apsaugos priemonių

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 13 d. Šiandien pateiktoje Komisijos ataskaitoje apžvelgiama, kaip valstybės narės įgyvendina ES rekomendacijas siekdamos užtikrinti, kad skaitmeninis pasaulis būtų patikimas ir saugus vaikams. Valstybės narės ir sektoriaus atstovai deda daug pastangų, kad įgyvendintų 1998 ir 2006 m. ES rekomendacijas dėl garso, vaizdo ir interneto paslaugomis besinaudojančių nepilnamečių apsaugos. Tačiau apskritai įgyvendintos priemonės yra nepakankamos.

Pavyzdžiui, ataskaitos duomenimis, ES valstybės nepakankamai arba nevienodai sprendžia neteisėto ar žalingo turinio problemas arba apie jį praneša, taip pat nevienodai užtikrina, kad vaikai naudotųsi jiems pagal amžių tinkamu turiniu, didina vaikų saugumą socialiniuose tinkluose ir apsaugo vaikus nuo žalingų vaizdo žaidimų. Be to, valstybėse narėse veikiančių specialiųjų linijų darbuotojai labai skirtingai tikrina turinio, apie kurį jiems pranešta, teisėtumą ar žalingumą, ieško tokio turinio šaltinio ir praneša apie jį kompetentingoms institucijoms. Skiriasi ir ES valstybėse naudojamos klasifikavimo pagal amžių sistemos ir techninės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad interneto svetainės ir žaidimai būtų tinkami pagal amžių. Iš ataskaitos aiškėja, kad šiuose sektoriuose vaikų apsaugą galima gerokai sustiprinti. Siekdama spręsti šiuos klausimus, dar šiemet Komisija imsis įgyvendinti visapusišką iniciatyvą, kurios tikslas – vaikams, besinaudojantiems naujomis technologijomis, suteikti daugiau galių ir juos apsaugoti.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Sudominti skaitmeninio pasaulio galimybių, internetu ima naudotis vis mažesni vaikai. Tačiau privalome neatidėliodami suaktyvinti savo veiksmus ir pagerinti bendradarbiavimą, siekdami vaikams suteikti daugiau galių ir juos apsaugoti nuolat kintančiame skaitmeniniame pasaulyje. Turime įkvėpti pasitikėjimo tėvams ir mokytojams prisiimti atsakomybę. Dar šiemet pasiūlysiu specialią šių problemų sprendimo strategiją.“

Be kita ko, ataskaitoje pasiūlytos šios priemonės:

Žalingas turinys. Geriau informuoti apie specialiąsias linijas ir pagerinti pagalbinę infrastruktūrą, kad neteisėtas turinys būtų šalinamas veiksmingiau.

Socialiniai tinklai ir privatumas. Padėti geriau suprasti riziką ir kaip ją mažinti.

Klasifikavimas pagal amžių ir klasifikavimo sistemos. Plačiau naudoti internetinių žaidimų klasifikavimo pagal amžių sistemas (pavyzdžiui, PEGI); parengti elgesio kodeksus ir prekybininkus kitaip geriau supažindinti su klasifikavimu pagal amžių, kad žaidimai nebūtų parduodami jaunesniems nei nurodyta vaikams.

Pagrindiniai faktai

Padaryti internetą tinkamesnį vaikams yra vienas iš Europos skaitmeninės darbotvarkės prioritetų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Tyrimo EUKidsOnline duomenimis (IP/11/479), Europoje internetu besinaudojantys 9–10 metų vaikai atsakė, kad internetu naudotis pradėjo būdami maždaug septynerių. 33 proc. besinaudojančių internetu vaikų prie interneto jungiasi mobiliuoju telefonu ar kitokiu rankiniu prietaisu. 77 proc. internetu besinaudojančių paauglių nuo trylikos iki šešiolikos metų ir 38 proc. vaikų nuo devynerių iki dvylikos metų atsakė, kad socialinių tinklų svetainėse yra sukūrę savo profilius; ketvirtadalis iš tokių socialinių tinklalapių naudotojų atsakė, kad jų profiliai yra vieši. Įgyvendinant šios srities Europos Sąjungos strategiją, būtina atsižvelgti į nuolat kintantį pasaulinį skaitmeninės aplinkos pobūdį, o pati strategija turi būti lanksčiai pritaikoma naujoms problemoms spręsti.

1998 ir 2006 m. ES rekomendacijos dėl nepilnamečių apsaugos priimtos atsižvelgiant į tai, kad dažnai ES ir nacionalinės reguliavimo priemonės priimamos ne taip sparčiai, kaip kinta garso, vaizdo ir interneto informacijos paslaugos. Visoje Europos Sąjungoje (įgyvendinant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą), taip pat daugumoje valstybių narių specialios taisyklės taikomos tik garso ir vaizdo žiniasklaidos turiniui. Todėl valstybėms narėms ir paslaugų teikėjams ypač svarbu žinoti naujas nepilnamečių apsaugos problemas ir užtikrinant suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir bendrą reguliavimą arba savireguliavimą propaguoti tinkamas bendrąsias sąlygas.

Ataskaita svarbi kelioms Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytoms priemonėms. Pirmiausia Komisija yra įsipareigojusi skatinti „daugiašalį Europos ir pasaulio paslaugų teikėjų (pvz., socialinių tinklų, judriojo ryšio teikėjų) dialogą ir savireguliavimą, visų pirma susijusį su nepilnamečių naudojimusi jų paslaugomis“ (37 priemonė).

Be to, skaitmeninėje darbotvarkėje raginama „įdiegti specialiąsias linijas, kuriomis būtų galima pranešti apie žalingą ar kenksmingą interneto turinį, organizuoti vaikų informuotumo apie interneto saugą didinimo kampanijas ir mokyklose rengti mokymus interneto saugos klausimais, taip pat skatinti interneto paslaugų teikėjus iki 2013 m. įgyvendinti savireguliavimo priemones, susijusias su vaikų sauga internete“ (40 priemonė).

Komisija taip pat siekia paskatinti, kad būtų kuriamas aukštos kokybės pagal amžių tinkamas interneto turinys (IP/11/746). Tyrimo EUKidsOnline duomenimis, trečdalis vaikų nuo devynerių iki dvylikos metų mano, kad gerų dalykų internete jiems pakanka (IP/10/1368).

Naudingos nuorodos

Komisijos ataskaita nepilnamečių apsaugos klausimais „Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje“ ir prie jos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

ES saugesnio interneto programa http://ec.europa.eu/saferinternet

Europos skaitmeninė darbotvarkė.

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. (+32 2 299 41 07)

Linda Cain, tel. (+32 2 299 90 19)


Side Bar