Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Lisätoimet tarpeen lasten suojelemiseksi verkossa - raportti komissiolta

Bryssel, 13. syyskuuta 2011 – Euroopan komission tänään esittelemässä raportissa arvioidaan, kuinka jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön EU-suositukset lasten suojelemisesta erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. Jäsenvaltiot ja toimiala ovat lisänneet toimiaan noudattaakseen vuosina 1998 ja 2006 annettuja EU-suosituksia audiovisuaalisia ja verkkopalveluja käyttävien alaikäisten suojelusta. Kaiken kaikkiaan toteutetut toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä.

Raportista käy ilmi, että EU-maat eivät ole riittävästi puuttuneet laittomaan ja haitalliseen sisältöön ja varmistaneet, että lapset käyttävät iälleen sopivia sisältöjä, verkkoyhteisöpalvelut ovat lapsille turvallisia ja lapsia suojataan haitallisilta videopeleiltä. Lisäksi näihin ongelmiin puututaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden välillä on esimerkiksi suuria eroja siinä, miten erilaiset vihjelinjat tarkastavat niille ilmoitetun sisällön laillisuuden tai haitallisuuden, selvittävät sisällön alkuperän ja ilmoittavat sisällöstä viranomaisille. EU-maat käyttävät myös erilaisia ikärajajärjestelmiä ja teknisiä keinoja verkkosivustojen ja pelien ikäsoveltuvuuden hallintaan. Raportin mukaan lasten suojelua voidaan näillä osa-alueilla parantaa huomattavasti. Komissio aikoo tehdä asiasta myöhemmin tänä vuonna kattavan aloitteen, jolla pyritään valistamaan ja suojelemaan lapsia näiden käyttäessä uutta teknologiaa.

Internet avaa lapsille kiehtovan uuden maailman ja he käyttävätkin sitä yhä enemmän ja yhä nuorempina” sanoo digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. “Meidän on entistä tehokkaammin pyrittävä valistamaan ja suojelemaan lapsia tässä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Vanhemmille ja opettajille on annettava valmiudet hoitaa omat vastuualueensa. Tulen vielä tänä vuonna esittelemään strategian, jolla näihin haasteisiin tartutaan toden teolla."

Raportti sisältää useita parannusehdotuksia nykytilanteeseen verrattuna:

Haitallinen ja laiton sisältö: Vihjelinjoista on tiedotettava paremmin, ja niiden taustarakenteita on vahvistettava, jotta laiton sisältö saataisiin tehokkaammin poistettua verkosta.

Verkkoyhteisöpalvelut ja yksityisyyden suoja: Riskejä ja niiltä suojautumista koskevaa tiedottamista on lisättävä.

Ikä- ja sisältöluokitusjärjestelmät: Ikärajajärjestelmiä (esim. PEGI) on käytettävä laajemmin verkkopeleissä; vähittäiskaupan tietoisuutta ikärajoista on parannettava esimerkiksi käytännesäännöillä tai muilla keinoilla, jotta pelien myynti ikäsuositusta nuoremmille saataisiin loppumaan.

Tausta

Internetin kehittäminen lapsiystävällisemmäksi on yksi Euroopan digitaalistrategian painopisteistä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

EUKidsOnline-kyselyn (IP/11/479) mukaan 9–10-vuotiaat internetin käyttäjät Euroopassa ovat aloittaneet sen käytön keskimäärin 7-vuotiaana. Noin 33 prosenttia käyttää verkkoa matkapuhelimen tai muun taskukokoisen laitteen kautta. Euroopassa 77 prosenttia 13–16-vuotiaista ja 38 prosenttia 9–12-vuotiaista internetin käyttäjistä ilmoittaa omaavansa profiilin jossain verkkoyhteisöpalvelussa; neljännes verkkoyhteisöpalvelujen käyttäjistä ilmoittaa profiilinsa olevan julkinen. Alan EU-strategiassa on otettava huomioon digitaaliympäristön globaali ja jatkuvasti muuttuva luonne ja pystyttävä vastaamaan joustavasti uusiin haasteisiin.

Alaikäisten suojelua koskevilla vuosien 1998 ja 2006 EU-suosituksilla pyrittiin korjaamaan tilannetta, jossa EU-sääntely ja kansallinen sääntely eivät aina ole pysyneet audiovisuaalialan ja verkkosisältöjen nopean kehityksen vauhdissa. EU-tasolla (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) ja useimmissa jäsenvaltioissa on olemassa erityissääntöjä vain audiovisuaalisen median sisällöille. Tästäkin syystä on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot ja palveluntarjoajat ovat tietoisia alaikäisten suojelun uusista haasteista ja pyrkivät edistämään tarvittavia toimintasääntöjä keskinäisellä yhteistyöllä ja yhteis- tai itsesääntelyllä.

Raportti liittyy useisiin Euroopan digitaalistrategiassa linjattuihin toimiin. Komissio on muun muassa sitoutunut siihen, että ”edistetään sidosryhmien laajaa vuoropuhelua sekä eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten palveluntarjoajien (esim. sosiaalisten verkostopalvelujen, matkaviestintäpalvelujen tarjoajien) itsesääntelyä etenkin niiden palveluja käyttävien alaikäisten lasten suojelun osalta” (toimenpide 37).

Lisäksi digitaalistrategiassa kehotetaan jäsenvaltioita toimiin, joilla ”perustetaan vihjelinjoja, joihin voi ilmoittaa loukkaavasta tai haitallisesta verkkosisällöstä, järjestetään lasten verkkoturvallisuutta koskevia tiedotuskampanjoita ja annetaan kouluissa verkkoturvallisuutta koskevaa opetusta sekä kannustetaan verkkopalvelujen tarjoajia toteuttamaan lasten verkkoturvallisuutta koskevia itsesääntelytoimia vuoteen 2013 mennessä” (toimenpide 40).

Komissio pyrkii myös edistämään korkealaatuisen ja eri ikäryhmille sovitetun sisällön tuotantoa (IP/11/746). EUKidsOnline-kyselyn (IP/10/1368) mukaan vain kolmannes 9–12-vuotiaista kokee, että verkossa on riittävästi heille sopivaa sisältöä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Komission raportti alaikäisten suojelusta – "Lasten suojelu digitaaliympäristössä", sekä siihen liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

EU:n Safer Internet -ohjelma: http://ec.europa.eu/saferinternet

Euroopan digitaalistrategia:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar