Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: laste turvalisuse tagamiseks on vaja täiendavaid meetmeid – komisjoni aruanne

Brüssel, 13. september 2011. Täna Euroopa Komisjoni poolt esitatud teatises vaadatakse läbi, kuidas liikmesriigid rakendavad ELi soovitusi, mis tagavad, et lapsed saaksid digitaalmaailmas kindlalt ja turvaliselt liikuda. Liikmesriigid ja tööstus teevad aina uusi jõupingutusi, et rakendada ELi 1998. ja 2006. aasta soovitusi audiovisuaalseid ja online-teenuseid kasutavate alaealiste kaitsmise kohta, kuid võetud meetmed ei ole olnud üldiselt siiski piisavad.

Konkreetsemalt nähtub aruandest, et ELi riigid ei võta sobivaid meetmeid ebaseadusliku või kahjuliku infosisu vastu võitlemiseks ja sellest teatamiseks, lastele eakohasele infosisule juurdepääsu tagamiseks, lastele sotsiaalvõrgustike turvalisemaks muutmiseks ja nende kaitsmiseks kahjulike videomängude eest või on neil kõnealuste probleemidega tegelemiseks erinevad lähenemisviisid. Näiteks on liikmesriikide vahel palju erinevusi selles, kuidas vihjeliinid kontrollivad neile teatatud infosisu ebaseaduslikkust või kahjulikkust, teevad kindlaks selle päritolu ja teavitavad sellest pädevaid asutusi. Samuti kasutavad ELi riigid erinevaid vanusepiirangute seadmise süsteeme ning tehnilisi vahendeid veebisaitide ja mängude eakohasena hoidmisel. Aruandest selgub, et laste kaitsmiseks kõnealuses sektoris on veel palju arenguruumi. Komisjon tegeleb nende küsimustega hiljem käesoleva aasta jooksul laiaulatusliku algatuse raames, milles käsitletakse uusi tehnoloogiaid kasutavatele lastele paremate võimaluste andmist ja nende kaitsmist.

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Üha rohkem lapsi siirdub aina nooremalt avastama põneva digitaalmaailma võimalusi. Kuid meil on vaja hädasti tõhustada oma tegevust ja koostööviise, selleks et pakkuda lastele paremaid võimalusi ja kaitsta neid pidevalt muutuvas digitaalmaailmas. Me peame pakkuma vanematele ja õpetajatele kindlustunnet oma kohustuste täitmisel. Strateegias, mille ma hiljem selle aasta jooksul esitan, tegeletakse nende probleemide lahendamisega põhjalikumalt.”

Aruandes tehakse ettepanek mitme meetme kohta, sh:

Kahjulik ja ebaseaduslik infosisu: tutvustada vihjeliine ja parandada toetavaid infrastruktuure, et muuta ebaseadusliku infosisu kõrvaldamine tõhusamaks.

Sotsiaalvõrgustikes osalemine ja privaatsus: suurendada teadlikkust ohtudest ja sellest, kuidas neid vähendada.

Vanusepiirangute seadmise ja infosisu hindamise süsteemid: vanusepiirangute seadmise süsteemide (nt PEGI) laialdasem kasutamine online-mängude korral; toimimisjuhendite ja muude selliste võimaluste väljatöötamine, mis suurendavad jaemüüjate teadlikkust vanusepiirangutest, et ära hoida mängude müümist vanusepiirangust allapoole jäävatele isikutele.

Taust

Internetikeskkonna parandamine laste heaks on üks Euroopa digitaalarengu tegevuskava eelisvaldkond (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

EUKidsOnline´i uuringu (IP/11/479) kohaselt teatasid Internetti kasutavad 9-10aastased Euroopa lapsed, et nad hakkasid võrgukeskkonda külastama keskmiselt 7aastaselt. 33% neist Interneti kasutajatest kasutavad mobiiltelefoni või mõnd pihuseadet. 77% Euroopa 13-16aastastest ja 38% 9-12aastastest internetikasutajatest ütlevad, et neil on mõne sotsiaalvõrgustiku veebisaidil oma profiil; neljandik sotsiaalvõrgustike veebisaitide kasutajatest ütlevad, et nende profiil on avalik. Selle valdkonna üleeuroopaline strateegia peab arvesse võtma digitaalkeskkonna üleilmset ja pidevalt muutuvat olemust ja reageerima paindlikult uutele väljakutsetele.

ELi 1998. ja 2006. aasta soovitustes alaealiste kaitsmise kohta püüti lahendada olukorda, kus ELi ja siseriiklikud õigusaktid ei suuda alati pidada sammu audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste valdkonna kiire arenguga. ELi tasandil (audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kaudu) ning enamikus liikmesriikides on konkreetsed eeskirjad üksnes audiovisuaalmeedia infosisu kohta. Seepärast on veelgi olulisem, et liikmesriigid ja teenuseosutajad oleksid teadlikud alaealiste kaitsmisega seotud uutest probleemidest ning edendaksid sidusrühmade koostöö ja kaas- või eneseregulatsiooni kaudu asjakohaseid raamtingimusi.

Aruandes käsitletakse mitmeid Euroopa digitaalarengu kavas kirjeldatud meetmeid. Eelkõige on komisjon võtnud endale kohustuse „tugevdada paljude sidusrühmadega peetavat arutelu ning Euroopa ja ülemaailmsete teenuseosutajate (nt suhtlusvõrgud, mobiilsideteenuste osutajad) isereguleerimist, eelkõige seoses nende teenuseid kasutavate alaealiste kaitsega” (meede 37).

Digitaalarengu kavas kutsutakse liikmesriike ka üles „looma 2013. aastaks vihjeliinid, kuhu saab teatada võrgukeskkonnas leiduvast solvavast või kahjulikust infosisust, korraldama lastele ohutu internetiga seotud teadlikkuse suurendamise kampaaniad, tegema samateemalist teavitustööd koolides ja innustama võrguteenuste osutajaid rakendama iseregulatsioonimeetmeid seoses lastele ohutu internetiga” (meede 40).

Komisjon töötab ka selle nimel, et edendada kõrgekvaliteedilise ja eakohase Interneti infosisu loomist (IP/11/746). EUKidsOnline´i uuringu (IP/10/1368) kohaselt tunneb üks kolmest 9-12aastasest, et võrgus ei ole piisavalt tema jaoks vahvaid asju.

Kasulikud lingid:

Komisjoni aruanne alaealiste kaitsmise kohta – „Laste kaitse digitaalmaailmas” – ja seda täiendav komisjoni talituste töödokument:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/rec/2011_report/index_en.htm

ELi turvalisema Interneti programm: http://ec.europa.eu/saferinternet

Euroopa digitaalarengu tegevuskava:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar