Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Forskning utan hinder – samråd om det europeiska området för forskningsverksamhet

Bryssel den 13 september 2011 – Forskare, andra berörda grupper och enskilda personer uppmanas idag att hjälpa till med att omgestalta det europeiska forskningslandskapet. Europeiska kommissionen har därför inlett ett offentligt samråd för att ta reda på hur den europeiska forskningsmiljön radikalt kan förbättras. Målet är att senast 2014 ha förverkligat det europeiska området för forskningsverksamhet och därigenom skapa en verklig inre marknad för kunskap, forskning och innovation. Härigenom kommer forskare, forskningsinstitutioner och företag att kunna cirkulera, konkurrera och samarbeta över gränserna, vilket ökar tillväxtpotentialen.

”Vi måste främja Europas ekonomi och dra största möjliga nytta av forskningen, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning och innovation. Att det ofta är mer attraktivt och lättare för våra forskare att flyga över Atlanten än att flytta inom EU är oacceptabelt. Vi vill få reda på vad forskarsamhället behöver så att vi gemensamt kan satsa på att få bort hindren för tillväxt och sysselsättning.”

Samrådet pågår till och med den 30 november 2011. Europeiska kommissionen vill bland annat få svar på följande frågor:

  • Skapar nationella begränsningar hinder för forskare som söker nya forskningsmöjligheter?

  • Krävs ny forskningsinfrastruktur för att forskare ska kunna förverkliga och testa idéer?

  • Behöver forskare fler möjligheter att utbyta synpunkter, genomföra nya projekt och skapa nya produkter och tjänster?

När kommissionen utarbetar förslaget om en stärkning av det europeiska forskningsområdets ramverk, som ska offentliggöras under 2012, kommer man att beakta svaren på dessa och många andra frågor. Ramen ger bättre förutsättningar för att samordna forskningsfinansieringen över EU:s gränser, vilket förbättrar den europeiska forskningens effektivitet och verkan.

Europeiska kommissionen anser att det europeiska området för forskningsverksamhet utgör en förutsättning för en ny era av innovation och konkurrenskraft i Europa. De bästa förmågorna ska samarbeta för att Europeiska unionen ska bli en innovationsunion. I februari bekräftade Europeiska rådet att man står bakom initiativet genom att uppmana Europeiska unionen att snabbt undanröja kvarstående hinder för att kunna locka till sig begåvningar och investeringar i syfte att fram till 2014 inrätta ett enhetligt europeiskt forskningsområde.

Alla som är intresserade av europeisk forskning och innovation kan delta i samrådet på:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Bakgrund

Redan i januari 2000 offentliggjorde kommissionen meddelandet Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet (KOM(2000) 6) – ett initiativ som lanserades i mars 2000 vid rådets möte i Lissabon. Genom Europeiska kommissionens grönbok Europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2007) 161) fick detta initiativ ny fart 2007.

Genom Lissabonfördraget skapas en rättslig grund för att inrätta ett europeiskt forskningsområde, vilket ska möjliggöra framför allt den fria rörligheten för forskare, vetenskapliga rön och teknik. Därför är det viktigt att undanröja skattemässiga och rättsliga hinder för samarbete på forskningsområdet.

Europeiska kommissionen kommer under 2012 att föreslå en ram för det europeiska forskningsområdet i linje med de åtaganden som gjorts i meddelandet Innovationsunionen (KOM(2010) 546).

Under 2008 inledde rådet Ljubljanaprocessen för att förbättra den politiska styrningen av det europeiska forskningsområdet och antog Vision 2020. Konkreta framsteg har gjorts genom en rad partnerskapsinitiativ som kommissionen presenterade 2008 för att öka samarbetet på fem områden: Karriärmöjligheter för forskare (arbetsvillkor och rörlighet). Gemensam utformning och gemensamt genomförande av forskningsprogram. Upprättande av europeiska forskningsinfrastrukturer i världsklass. Kunskapsöverföring och samarbete mellan offentlig forskning och industri. Internationellt samarbete inom vetenskap och teknik.

MEMO/11/597

Offentligt samråd om ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Portal för europeiska området för forskningsverksamhet:

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Innovationsunionens webbplats:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar