Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Búranie prekážok výskumu – konzultácie o Európskom výskumnom priestore

Brusel 13. septembra 2011 – Od vedeckej obce a ďalších zainteresovaných skupín a jednotlivcov sa dnes žiada, aby pomohli znovu definovať výskumné prostredie v Európe. Európska komisia otvorila verejné konzultácie s cieľom zistiť, ako je možné zásadne skvalitniť európske výskumné prostredie. Cieľom je vytvoriť do roku 2014 Európsky výskumný priestor (ERA), ako aj skutočný jednotný trh znalostí, výskumu a inovácií. Tým sa umožní výskumným pracovníkom, inštitúciám a podnikom sťahovať sa, súťažiť a spolupracovať bez ohľadu na hranice, čím sa zvýši potenciál rastu.

Členka Európskej komisie zodpovedná za výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Potreba oživiť európsku ekonomiku znamená, že musíme z nášho výskumu dostať do najlepšie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že pre našich špičkových vedcov je často lákavejšie a jednoduchšie prekročiť Atlantický oceán, než sa pohybovať v rámci EÚ. Chceme, aby nám výskumná obec povedala, čo potrebuje, aby sme mohli spolupracovať a odstrániť tak prekážky rastu a tvorby pracovných miest.“

Konzultácie potrvajú do 30. novembra 2011. Európska komisia chce napríklad riešiť aj tieto otázky:

  • Hľadajú výskumní pracovníci nové príležitosti, ale narážajú pritom na hranice jednotlivých štátov?

  • Potrebujú vedci nové výskumné infraštruktúry, aby mohli realizovať a skúšať nápady?

  • Potrebuje výskumná obec viac príležitostí na výmenu názorov, realizáciu nových projektov a tvorbu nových produktov a služieb?

Komisia využije informácie, ktoré získa na základe týchto a mnohých ďalších otázok na dotvorenie konečnej podoby svojho návrhu zlepšeného rámca ERA, ktorý má zverejniť koncom roka 2012. Rámcom sa optimalizuje koordinácia cezhraničného financovania výskumu v členských štátoch, pričom sa zlepší účinnosť a vplyv európskeho výskumu.

Európska komisia určila ERA ako nevyhnutný predpoklad pre novú éru inovácie a konkurencieschopnosti v Európe, s najlepšími odborníkmi spolupracujúcimi na tom, aby sa Európska únia stala „Úniou inovácií“. Vo februári Európska rada potvrdila svoju podporu a vyzvala Európsku úniu, aby rýchlo odstránila zostávajúce prekážky s cieľom prilákať talentovaných odborníkov a investície a aby sa do roku 2014 vytvoril jednotný Európsky výskumný priestor.

Všetci, ktorí sa zaujímajú o európsky výskum a inovácie, sa môžu zúčastniť na konzultáciách prostredníctvom:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Kontext

Vytvorenie Európskeho výskumného priestoru navrhla Európska komisia v januári 2000 vo svojom oznámení „Smerom k Európskemu výskumnému priestoru“ [COM(2000)6] a tento projekt sa začal na lisabonskom zasadnutí Európskej rady v marci 2000. Na základe zelenej knihy Európskej komisie o ERA [COM(2007)161] dostal nový impulz.

V lisabonskej zmluve sa zaviedol právny základ pre vytvorenie Európskeho výskumného priestoru. Takýto priestor má najmä umožniť voľný pohyb výskumných pracovníkov, vedeckých znalostí a technológií. Na tieto účely EÚ podporuje odstránenie daňových a právnych prekážok spolupráci v oblasti výskumu.

Európska komisia predloží návrh rámca pre Európsky výskumný priestor v roku 2012 v súlade so záväzkom uvedeným v jej oznámení o vytvorení Únie inovácií [COM(2010) 546].

V roku 2008 Rada spustila ľubľanský proces s cieľom zlepšiť politické riadenie ERA a prijala spoločnú víziu pre ERA do roku 2020. Vďaka niekoľkým iniciatívam partnerstva navrhnutým Komisiou v roku 2008 sa dosahuje konkrétny pokrok pri zintenzívňovaní spolupráce v týchto piatich oblastiach: kariéra výskumných pracovníkov (pracovné podmienky a mobilita), spoločná štruktúra a prevádzka výskumných programov, vytvorenie európskych výskumných infraštruktúr svetovej kvality, prenos znalostí a spolupráca medzi verejným výskumom a priemyslom a medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a technológií.

MEMO/11/597

Pozri tiež verejné konzultácie o rámci pre ERA:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Portál ERA: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Webová stránka Inovácie v Únii:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar