Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Przełamywanie barier ograniczających badania naukowe – konsultacje w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej

Bruksela, 13 września 2011 r. – W dniu dzisiejszym poproszono naukowców oraz pozostałe zainteresowane grupy i osoby prywatne o pomoc w przeorganizowaniu sceny badawczej w Europie. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, aby uzyskać informacje na temat możliwości radykalnej poprawy europejskiego środowiska badawczego. Powyższe ma na celu stworzenie do 2014 r. europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) stanowiącej prawdziwie jednolity rynek wiedzy, badań i innowacji. Pozwoli to naukowcom, instytucjom badawczym i przedsiębiorcom przemieszczać się, konkurować i współpracować niezależnie od granic państwowych, zwiększając tym samym potencjał wzrostu gospodarczego.

Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Konieczność pobudzenia europejskiej gospodarki oznacza, że musimy możliwie jak najwięcej zyskać na prowadzonych badaniach naukowych. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której najwybitniejszym naukowcom często bardziej opłaca się i jest łatwiej przenieść się na drugą stronę Atlantyku niż przemieszczać się w obrębie UE. Chcemy, aby środowisko naukowców powiedziało nam, czego potrzebuje i abyśmy wspólnie przystąpili do przełamywania barier stojących na drodze ku wzrostowi gospodarczemu i nowym miejscom pracy.

Konsultacje potrwają do 30 listopada 2011 r. Oto przykładowe pytania, które Komisja Europejska zamierza postawić:

  • Czy naukowcy poszukują nowych możliwości, lecz czują się ograniczeni istniejącymi granicami państwowymi?

  • Czy naukowcy potrzebują nowej infrastruktury badawczej do realizacji swoich pomysłów?

  • Czy środowisko naukowców potrzebuje szerszych możliwości wymiany poglądów, realizacji nowych projektów oraz tworzenia nowych produktów i usług?

Na podstawie zebranych odpowiedzi na powyższe i pozostałe pytania Komisja sfinalizuje wniosek dotyczący udoskonalenia ram prawnych EPB, który zostanie opublikowany przed końcem 2012 r. Ramy prawne zoptymalizują koordynację finansowania badań ponad granicami państw członkowskich, poprawiając skuteczność i oddziaływanie europejskich prac badawczych.

Komisja Europejska wskazała EPB jako warunek wstępny nastania nowej ery innowacji i konkurencyjności w Europie, łączącą najwybitniejsze umysły w pracach na rzecz stworzenia „Unii innowacji”. W lutym br. Rada Europejska poparła inicjatywę, wzywając Unię Europejską do szybkiego usunięcia pozostałych ograniczeń w celu przyciągnięcia talentów naukowych i nowych inwestycji, a także stworzenia do roku 2014 zjednoczonej europejskiej przestrzeni badawczej.

Wszyscy zainteresowani europejskim sektorem badawczo-rozwojowym mogą wziąć udział w konsultacjach, dostępnych na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Kontekst

W styczniu 2000 r. Komisja Europejska zaproponowała w swoim komunikacie, zatytułowanym „ W kierunku Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (COM(2000)6), utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), którą Rada Europejska zatwierdziła w trakcie szczytu w Lizbonie w marcu 2000 r. Nowy impuls tej inicjatywnie nadała w 2007 r. zielona księga Komisji Europejskiej dotycząca EPB (COM(2007)161).

Traktat lizboński wprowadza podstawę prawną dla stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej. Przestrzeń ta ma na celu umożliwienie w szczególności swobodnego przepływu naukowców, wiedzy naukowej i technologii. W tym celu UE zachęca do usunięcia barier podatkowych i prawnych ograniczających współpracę w dziedzinie badań naukowych.

Komisja Europejska zaproponuje ramy prawne europejskiej przestrzeni badawczej w 2012 r., zgodnie z zobowiązaniem podjętym w komunikacie dotyczącym stworzenia Unii innowacji (COM(2010)546).

W 2008 r. Rada rozpoczęła proces lublański mający na celu poprawę systemu politycznego zarządzania europejską przestrzenią badawczą i przyjęła wspólną wizję EPB 2020. Następuje wyraźny postęp w tej dziedzinie dzięki licznym inicjatywom opierającym się na partnerstwie, zaproponowanym przez Komisję w 2008 r. i służącym zacieśnieniu współpracy w pięciu obszarach: kariera naukowa (warunki zatrudnienia i mobilność); wspólne planowanie i realizacja programów badawczych; stworzenie światowej klasy infrastruktury badawczej w Europie; transfer wiedzy i współpraca między publicznymi ośrodkami badawczymi i branżą przemysłową; międzynarodowa współpraca naukowo-techniczna.

MEMO/11/597

Strona internetowa poświęcona konsultacjom dotyczącym ram prawnych EPB:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Portal EPB: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Portal Unii innowacji: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcisło +32 2 29 55604


Side Bar