Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Gludāks ceļš pētniecībai — sabiedriskā apspriešana par Eiropas Pētniecības telpu

Briselē, 2011. gada 13. septembrī. Eiropas Komisija aicina zinātniekus un citus interesentus palīdzēt iezīmēt jaunas kontūras Eiropas pētniecības laukā. Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu, kā kardināli uzlabot pētniecības vidi Eiropā. Mērķis ir līdz 2014. gadam izveidot Eiropas Pētniecības telpu (EPT) un līdz ar to arī zināšanu, pētniecības un inovācijas vienoto tirgu. Tas dos iespēju pētniekiem, pētniecības iestādēm un uzņēmumiem darboties, sadarboties un arī konkurēt pāri valstu robežām, tādējādi vairojot izaugsmes potenciālu.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību un inovācijām, sacīja: "Lai nostiprinātu Eiropas ekonomiku, maksimāli jāizmanto pētniecības sniegtās iespējas. Nav pieļaujams, ka bieži vien mūsu izcilākajiem zinātniekiem ir pievilcīgāk un vieglāk doties strādāt aiz okeāna, nevis uz citu ES valsti. Mēs vēlamies noskaidrot, kādas ir pētnieku vajadzības, lai kopīgiem spēkiem varētu izskaust šķēršļus, kas kavē izaugsmi un darbvietu radīšanu."

Apspriešana ilgs līdz 2011. gada 30. novembrim. Lūk, daži no jautājumiem, uz kuriem Eiropas Komisija cer rast atbildes:

  • vai pētnieki meklē jaunas izdevības, taču nevar izrauties aiz valsts robežām?

  • vai zinātniekiem ir vajadzīga jauna pētniecības infrastruktūra, lai izmēģinātu un realizētu idejas?

  • vai pētniekiem ir vajadzīgas plašākas iespējas viedokļu apmaiņai, jaunu projektu īstenošanai un jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Komisija ņems vērā, galīgajā variantā sagatavojot priekšlikumu par EPT satvara nostiprināšanu, ko publicēs līdz 2012. gada beigām. Šis satvars optimizēs pētniecības finansējuma koordinēšanu dalībvalstu starpā, un tādējādi uzlabosies Eiropas pētniecības rezultativitāte un iespaids.

Eiropas Komisija uzskata, ka EPT ir priekšnosacījums jaunam inovācijas un konkurētspējas laikmetam Eiropā, lai vienotu gudrākos prātus kopīgam darbam un lai Eiropas Savienība pārtaptu "Inovācijas savienībā". Februārī Eiropadome aicināja Eiropas Savienību bez kavēšanās izskaust atlikušos šķēršļus, kas liedz piesaistīt talantus un ieguldījumus, un līdz 2014. gadam izveidot vienotu Eiropas Pētniecības telpu.

Visi, kurus interesē Eiropas pētniecība un inovācija, var piedalīties apspriešanā, apmeklējot vietni

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Pamatinformācija

Izveidot Eiropas pētniecības telpu Eiropas Komisija ierosināja jau 2000. gada janvārī ar paziņojumu "Ceļā uz Eiropas Pētniecības telpu", COM(2000)6. Darbs pie tās izveides aizsākās jau Lisabonas Eiropadomē 2000. gada martā, un jaunu impulsu 2007. gadā deva Eiropas Komisijas Zaļā grāmata par EPT (COM(2007)161).

Lisabonas līgums paredz juridisko pamatu Eiropas Pētniecības telpas izveidei. Iecerēts, ka šāda telpa pirmām kārtām ļautu panākt pētnieku brīvu kustību un zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju brīvu apriti. Tālab ES aicina dalībvalstis izskaust fiskālos un juridiskos šķēršļus sadarbībai pētniecības jomā.

2012. gadā Eiropas Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par Eiropas Pētniecības telpas satvaru, kā tā apņēmusies paziņojumā par Inovācijas savienības izveidi (COM(2010)161).

2008. gadā Padome aizsāka Ļubļanas procesu, lai pilnveidotu EPT politisko pārvaldību, un pieņēma Eiropas Pētniecības telpas 2020. gada redzējumu. Ir gūti taustāmi panākumi, īstenojot vairākas partnerības iniciatīvas, kuras Komisija ierosināja 2008. gadā, lai kāpinātu sadarbību piecās jomās: pētnieku karjera (darba apstākļi un mobilitāte); pētniecības programmu kopīga plānošana un īstenošana; pasaules līmeņa Eiropas pētniecības infrastruktūras izveide; zināšanu pārnese un sadarbība starp pētniecības organizācijām, kas saņem publisko finansējumu, un komerciāliem uzņēmumiem; starptautiskā sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā.

MEMO/11/597

Sk. sabiedrisko apspriešanu par EPT satvaru:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

EPT portāls: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Inovācijas savienības tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktinformācija :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar