Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Konsultacijos Europos mokslinių tyrimų erdvės klausimais. Kaip pašalinti moksliniams tyrimams kylančias kliūtis?

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 13 d. Mokslo bendruomenė, kitos suinteresuotosios grupės ir asmenys šiandien raginami prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų srities persvarstymo. Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kad išsiaiškintų, kaip iš esmės pagerinti Europos mokslinių tyrimų aplinką. Tikslas – iki 2014 m. sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir bendrą žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų rinką. Taip mokslininkai, mokslinių tyrimų įstaigos ir verslo įmonės galėtų veikti, konkuruoti ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, todėl atsirastų daugiau augimo galimybių.

Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Norėdami pagyvinti Europos ekonomiką, turime siekti kuo geresnių mūsų mokslinių tyrimų rezultatų. Nepriimtina, kad geriausiems mūsų mokslininkams dažnai lengviau persikelti už Atlanto nei dirbti kitose ES valstybėse. Norime, kad mokslo bendruomenė mums atsakytų, kokie jos poreikiai, kad galėtume bendradarbiaudami pašalinti augimo ir darbo vietų kūrimo kliūtis.“

Konsultacijos vyks iki 2011 m. lapkričio 30 d. Be kita ko, Europos Komisija nori apsvarstyti šiuos klausimus:

  • ar mokslininkai ieško naujų galimybių, tačiau yra varžomi nacionalinių sienų?

  • ar mokslininkų veiklai ir jų idėjoms išbandyti reikia naujos mokslinių tyrimų infrastruktūros?

  • ar mokslo bendruomenei reikia daugiau galimybių keistis nuomonėmis, įgyvendinti naujus projektus ir kurti naujus gaminius ir paslaugas?

Gautais atsakymais į šiuos ir daugybę kitų klausimų Komisija remsis rengdama galutinį pasiūlymą dėl geresnės Europos mokslinių tyrimų erdvės sistemos, kuris bus paskelbtas iki 2012 m. pabaigos. Laikantis šios sistemos, bus užtikrinta, kad lėšų skyrimas tarp valstybių narių būtų koordinuojamas kuo geriau, todėl padidės Europos mokslinių tyrimų efektyvumas ir poveikis.

Europos Komisija nustatė, kad, norint pradėti naują Europos inovacijų ir konkurencingumo raidos etapą, pirmiausia būtina sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, kad geriausi mokslininkai dirbtų drauge, o Europos Sąjunga taptų „Inovacijų sąjunga“. Vasario mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino savo paramą ir paragino Europos Sąjungą kuo skubiau pašalinti likusias kliūtis, trukdančias pritraukti talentus ir investicijas, ir iki 2014 m. sukurti bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Visi, kas domisi Europos moksliniais tyrimais ir inovacijomis, konsultacijose gali dalyvauti prisijungę adresu

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Pagrindiniai faktai

2000 m. Europos Komisijos komunikate „Kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę" (COM(2000) 6) pasiūlyta Europos mokslinių tyrimų erdvės idėja pradėta įgyvendinti tais pačiais metais kovo mėn. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos sprendimu; naują impulsą šiai veiklai suteikė 2007 m. priimta Europos Komisijos žalioji knyga Europos mokslinių tyrimų erdvės klausimais (COM(2007) 161).

Lisabonos sutartimi nustatytas teisinis Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo pagrindas. Tokioje erdvėje, visų pirma, turi būti sudarytos sąlygos laisvam mokslininkų, mokslinių žinių ir technologijų judėjimui. Todėl Europos Sąjunga skatina naikinti finansines ir teisines kliūtis bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje.

Laikydamasi įsipareigojimo, prisiimto komunikate „Inovacijų sąjungos“ klausimais (COM(2010) 546), 2012 m. Europos Komisija pasiūlys Europos mokslinių tyrimų erdvės sistemą.

Siekdama pagerinti politinį Europos mokslinių tyrimų erdvės valdymą, 2008 m. Taryba pradėjo Liublianos procesą ir priėmė bendrą viziją „Europos mokslinių tyrimų erdvė 2020“. Konkrečios pažangos siekiama įgyvendinant kelias 2008 m. Komisijos pasiūlytas partnerystės iniciatyvas, kuriomis bendradarbiavimas stiprinamas šiose penkiose srityse: mokslininkų karjeros (darbo sąlygų ir judumo); bendro mokslinių tyrimų programų rengimo ir vykdymo; pasaulinio lygio Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimo; viešųjų mokslinių tyrimų įstaigų ir pramonės sektoriaus keitimosi žiniomis ir bendradarbiavimo; ir tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse.

MEMO/11/597

Daugiau apie viešąsias konsultacijas Europos mokslinių tyrimų erdvės sistemos klausimais žr. http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Europos mokslinių tyrimų erdvės portalas

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

„Inovacijų sąjungos“ interneto puslapis

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 29 63388

Monika Wcislo, tel. +32 2 29 55604


Side Bar