Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Takistuste kõrvaldamine teaduse teelt – Euroopa teadusruumi käsitlev arutelu

Brüssel, 13. september 2011. Teadusringkondadel ning teistel huvitatud rühmadel ja üksikisikutel on alates tänasest võimalus aidata ümber kujundada Euroopa teadusmaastikku. Euroopa Komisjon algatas avaliku arutelu, et selgitada välja, kuidas Euroopa teaduskeskkonda põhjalikult parandada. Eesmärgiks on kujundada 2014. aastaks välja Euroopa teadusruum, luua tõeline teadmiste, teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne turg. See võimaldab teadlastel, teadusasutustel ja äriühingutel olenemata riigipiiridest liikuda, konkureerida ja koostööd teha, mis suurendab Euroopa majanduse kasvupotentsiaali.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Euroopa majandusarengu kiirendamiseks peame tegema kõik, et meie teadus oleks parim. On lubamatu, et meie tippteadlaste jaoks on tihti huvipakkuvam ja lihtsam siirduda üle Atlandi kui liikuda ELi piires. Me soovime, et teadusringkonnad ütleksid meile, mida nad vajavad, siis saaksime koos töötada ja kõrvaldada majanduskasvu ja töökohtadega seotud takistused.”

Arutelu kestab 30. novembrini 2011. Mõned küsimused, millele Euroopa Komisjon soovib vastust, on järgmised:

- kas teadlased otsivad uusi võimalusi, kuid leiavad, et riigipiirid takistavad neid?

- kas teadlased vajavad ideede teostamiseks ja katsetamiseks uusi teaduse infrastruktuure?

- kas teadusringkonnad vajavad rohkem võimalusi seisukohtade vahetamiseks, uute projektide elluviimiseks ning uute toodete ja teenuste loomiseks?

Komisjon tugineb enne 2012. aasta lõppu avaldatava, teadusruumi laiendatud raamistikku käsitleva ettepaneku kavandamisel vastustele, mis ta saab nendele ja paljudele muudele küsimustele. Raamistikuga optimeeritakse teaduse rahastamise kooskõlastamine kõigi liikmesriikide vahel, et suurendada Euroopa teadustöö tõhusust ja mõju.

Euroopa Komisjon määratles Euroopa teadusruumi kui eeltingimuse Euroopa uue innovatsiooni- ja konkurentsiajastu jaoks, kus helgeimad pead teevad koostööd, nii et Euroopa Liit muutuks innovaatiliseks liiduks. Veebruarikuu Euroopa Ülemkogu avaldas sellele oma toetust ja kutsus Euroopa Liitu üles kiiresti kõrvaldama järelejäänud takistused talentide ja investeeringute ligitõmbamisel ning saavutama ühtse Euroopa teadusruumi loomise 2014. aastaks.

Kõik Euroopa teadustööst ja innovatsioonist huvitatud isikud saavad arutelus osaleda aadressil:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Taust

Euroopa teadusruumi loomisele, mille kohta Euroopa Komisjon tegi ettepaneku 2000. aasta jaanuari teatises „Euroopa teadusruumi suunas” (KOM(2000) 6) ja mis käivitati Lissabonis 2000. aasta märtsikuu Euroopa Ülemkogul, anti uus tõuge 2007. aastal Euroopa Komisjoni rohelise raamatuga Euroopa teadusruumi kohta (KOM(2007) 161).

Lissaboni lepingus kehtestatakse õiguslik alus Euroopa teadusruumi loomisele. Selline ruum peaks eelkõige võimaldama teadlaste, teaduslike teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumise. Selleks tahab EL kõrvaldada kõik maksualased ja õiguslikud tõkked teaduskoostöö teelt.

Euroopa Komisjon teeb 2012. aastal ettepaneku Euroopa teadusruumi raamistiku kohta; sellekohane lubadus on esitatud innovaatilise liidu loomist käsitlevas teatises (KOM(2010) 546).

2008. aastal käivitas nõukogu Ljubljana protsessi, et parandada Euroopa teadusruumi poliitilist haldamist, ja võttis vastu ühise arusaama, milline peaks olema Euroopa teadusruum 2020. aastal. Reaalseid edusamme on tehtud rea partnerlusalgatuste kaudu, mis komisjon pani ette 2008. aastal selleks, et tõhustada koostööd viies valdkonnas: teadlaste karjäär (töötingimused ja liikuvus); teadusprogrammide ühine kavandamine ja elluviimine; maailmatasemel Euroopa teaduse infrastruktuuride loomine; teadmussiire ning avalik-õiguslike teadusasutuste ja ettevõtjate koostöö; ning rahvusvaheline koostöö teaduse ja tehnoloogia valdkonnas.

MEMO/11/597

Vt ka Euroopa teadusruumi käsitlevat avalikku arutelu: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Euroopa teadusruumi portaal: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Innovaatilise liidu veebilehekülg:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar