Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Премахване на бариерите пред изследователската дейност — допитване до обществеността относно Европейското научноизследователско пространство

Брюксел, 13 септември 2011 г. – Научната общност и други заинтересовани групи и лица се призовават да помогнат за преосмислянето на научноизследователската дейност в Европа. Европейската комисия започна допитване до обществеността, за да установи как да бъде радикално подобрена изследователската среда в Европа.Целта е изграждане на Европейското научноизследователско пространство до 2014 г., което ще позволи създаването на истински единен пазар на знанието, изследванията и иновациите. Това ще даде възможност на изследователите, научноизследователските институти и предприятията да се движат, да се съревновават и да си сътрудничат без оглед на границите, увеличавайки потенциала си за растеж.

Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по изследователската дейност, иновациите и науката, заяви: „Необходимостта да се даде тласък на европейската икономика означава, че трябва да извлечем най-доброто от нашата изследователска дейност. Неприемлив е фактът, че за нашите водещи учени често е по-примамливо и по-лесно да прекосят Атлантика, отколкото да се движат в рамките на ЕС. Ние искаме изследователската общност да каже какви са нейните нужди, за да можем с общи усилия да премахнем бариерите пред растежа и създаването на работни места“.

Допитването ще продължи до 30 ноември 2011 г. Ето някои от въпросите, които Европейската комисия иска да постави за разрешаване:

  • В търсенето на нови възможности изследователите не се ли оказват затворени в националните граници?

  • Нуждаят ли се учените от нови изследователски инфраструктури за представяне и изпитване на идеите си?

  • Има ли изследователската общност потребност от повече възможности за споделяне на възгледи, осъществяване на нови проекти и разработване на нови продукти и услуги?

Комисията ще използва получените мнения върху тези и много други въпроси, за да изготви предложение за усъвършенстване на Рамката на Европейското научноизследователско пространство, което ще бъде публикувано до края на 2012 година. Рамката ще оптимизира координирането на трансграничното финансиране на научноизследователската дейност в държавите-членки, като така ще повиши ефективността и ще засили влиянието на европейските изследвания.

Европейската комисия разглежда Европейското научноизследователско пространство като предпоставка за един нов етап в иновациите и конкурентоспособността в Европа, обединяващ най-добрите умове за превръщането на Европейския съюз в „Съюз за иновации“. През февруари Европейският съвет подкрепи идеята, призовавайки Европейския съюз бързо да отстрани оставащите препятствия пред привличането на таланти и инвестиции и до 2014 година да изгради единно Европейско научноизследователско пространство.

Всички заинтересовани от европейската научноизследователска дейност и иновациите могат да участват в допитването в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Контекст

Предложено от Европейската комисия през януари 2000 година в съобщението „Към Европейско научноизследователско пространство“ (COM(2000)6) и стартирано от Европейския съвет от Лисабон през март 2000 година, изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) получи нов импулс през 2007 година със Зелената книга на Европейската комисия за Европейското научноизследователско пространство (COM(2007)161).

В Договора от Лисабон се въвежда правната основа за създаването на Европейското научноизследователско пространство. Целта е да се предостави възможност за свободно движение на изследователи, научни знания и технологии. С оглед на постигането ѝ ЕС поощрява премахването на данъчните и правните препятствия пред сътрудничеството в научноизследователската област.

През 2012 година Европейската комисия ще предложи Рамка на Европейското научноизследователско пространство в съответствие със задължението, поето в Съобщението на Комисията относно създаването на Съюз за иновации (COM(2010) 546).

През 2008 година Съветът даде старт на Люблянския процес за подобряване на политическото управление на ЕНП и прие общо виждане за ЕНП до 2020 година. Конкретен напредък се отбелязва чрез редица инициативи за партньорство, предложени от Комисията през 2008 година с цел подобряване на сътрудничеството в пет направления: кариерата на изследователите (условия на труд и мобилност); съвместното разработване и изпълнение на изследователски програми; създаването на европейски научноизследователски инфраструктури на световно равнище; обмена на знания и сътрудничеството между публичната система за научноизследователска дейност и промишлеността; международното сътрудничество в областта на науката и технологиите.

MEMO/11/597

Допитването до обществеността относно Рамката на ЕНП е на разположение в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

Портал на ЕНП: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

Интернет страница на инициативата „Съюз за иновации“: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

За контакти:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar