Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen vill utbilda 700 000 rättstillämpare i EU innan 2020

Bryssel den 13 september 2011 – Europeiska kommissionen har ställt in siktet på att öka antalet domare, åklagare, kanslipersonal och advokater samt övriga rättstillämpare som utbildas i EU-rätt. Ett policydokument från idag visar EU-kommissionens målsättning att hälften av alla rättstillämpare i EU (ca 700 000) innan 2020 ska delta i någon form av utbildning i EU-rätt. Målet är att de ska kunna tillämpa EU-rätt - något som är en del av deras uppgift som domare och advokater på nationell nivå. Det kommer även att öka förtroendet mellan de olika rättssystemen i Europa och förbättra tillämpningen av EU:s lagstiftning. Detta kommer att gynna människor och företag i Europa som kommer att kunna förlita sig på att beslut fattas utan dröjsmål och med respekt för bestämmelserna.

Vivian Reding, vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor säger följande: Ett oberoende, välutbildat och effektivt rättsväsende är avgörande för att få ett välfungerande europeiskt rättsligt område och inre marknad. Det skapar ramarna för goda och snabba rättsliga beslut så att förutsägbarheten och rättsäkerheten ökar. Eftersom EU-rätten är en del av vardagen vill medborgarna och företagen kunna lita på att det finns ett kunnigt och välutbildat rättsväsende i hela EU så att de kan utöva sina rättigheter och få sin sak prövad korrekt. Men de domare och advokater som handlägger rättsliga ärenden ska känna till reglerna för att kunna tillämpa dem på ett effektivt sätt. Därför har jag lagt ribban högt när vi ska öka utbildningen i hur EU-rätten ska tillämpas. Detta kommer att befästa våra insatser för att skapa ett europeiskt rättsligt område och förbättra inre marknadens funktion. Den juridiska utbildningen utgör navet i ett modernt och välfungerande rättsväsende som kan minska de höga riskerna och transaktionskostnaderna som hindrar ekonomisk tillväxt. Europeisk rättslig utbildning är därför en efterlängtad investering för att utveckla rättsväsendet för tillväxt.

Bakgrund

Det finns omkring 1,4 miljoner rättstillämpare i EU, inklusive domare, åklagare, advokater, notarier, exekutionstjänstemän och domstolspersonal. Kommissionen vill göra det möjligt för minst hälften av dessa rättstillämpare att delta i den europeiska rättsliga utbildningen lokalt och nationellt på EU-nivå senast 2020. Ett ytterligare mål är att se till att alla rättstillämpare får tillgång till minst en veckas utbildning i unionsrätt under deras yrkeskarriär.

För att uppnå detta har kommissionen uppmanat de nationella regeringarna, domstolsverk eller motsvarande förvaltningsmyndigheter och institutioner och organisationer som tillhandahåller rättslig utbildning både på EU-nivå och nationellt att förbinda sig att integrera unionsrätten i sina utbildningsprogram och öka antalet kurser och utbildningsplatser.

Kommissionen kommer i sin tur att underlätta åtkomsten av EU-medel för att stödja högkvalitativa utbildningsprojekt, inklusive e-lärande. Inom den nya fleråriga finansieringsramen bör den europeiska rättsliga utbildningen utgöra en förstarangsprioritering för stöd till utbildning av över 20 000 rättstillämpare per år fram till 2020.

För att skapa en gemensam europeisk rättskultur som grundar sig på ömsesidigt förtroende kommer Europeiska kommissionen att införa ett tvåveckors utbytesprogram för nytillsatta domare och åklagare från 2014 och framåt. Man kommer också att stödja utbildning genom den europeiska e-juridikportalen – kommissionens kontaktpunkt för rättsliga frågor och rättsväsende i alla medlemsstater – och genom utbyte av praktiska riktlinjer för utbildningsmetoder och utvärdering.

Europeiska kommissionen har för avsikt att uppmuntra till fler partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn för att utveckla nya undervisningslösningar. Kommissionen kommer att satsa på redan befintliga utbildningsleverantörer, inklusive det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN), Europeiska rättsakademin (ERA) och organisationer för rättstillämpare på EU-nivå: Europeiska nätverket för domstolsadministrationer (ENCJ), sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen, nätverket för ordförande vid högsta domstolarna i Europeiska unionen, Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE), Rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE), Internationella unionen för exekutionstjänstemän (UIHJ) samt Europeiska sammanslutningen för rättstolkar och juridiska översättare (EULITA).

Europeisk rättslig utbildning kan ske i början av en utbildning eller som en del av livslångt lärande. Det omfattar följande:

  • Unionens regelverk, inklusive den materiella rätten och processrätten och den tillhörande rättspraxisen från Europeiska unionens domstol.

  • Kunskaper i nationella rättssystem.

Dessa delar kan stärkas ytterligare genom språkutbildning. Det europeiska rättsliga utbildningssystemet omfattar två viktiga punkter: Allmän rättslig utbildning som anordnas på lokal, nationell eller EU-nivå och gränsöverskridande utbytesverksamhet.

Rättslig grund

Rättslig utbildning är i första hand ett nationellt ansvar, något som understryks i rådets resolution från 2008. Genom Lissabonfördraget (artiklarna 81.2 h och 82.1 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) fick EU befogenheter att "stödja utbildningen av domare och övrig personal inom rättsväsendet” i frågor som rör samarbete både inom civilrätt och straffrätt.

Att utbilda domare och rättstillämpare i unionsrätt är en av de viktigaste rekommendationerna i Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 "En ny strategi för den inre marknaden." Rapporten är en uppmaning till ledarna i Europa att undanröja de återstående flaskhalsar som hindrar utvecklingen och minskar Europas tillväxtpotential.

Stockholmsprogrammet, som fick stöd av nationella regeringar i december 2009, lägger fram olika åtgärder för att skapa ett gemensamt europeiskt område för rättvisa. Man uppmanar till kraftfulla insatser från EU:s sida för att stödja nationella insatser och utveckla utbildningen på EU-nivå. Europaparlamentet betonar också att lämplig rättslig utbildning på ett betydelsefullt sätt bidrar till en bättre fungerande inre marknad och gör det lättare för medborgarna att utöva sina rättigheter.

I slutet av 2010 hade kommissionen samråd med medlemsstater, medlemmarna i Justice Forum samt Europeiska nätverket för rättslig utbildning och dess medlemmar. Sammanfattningen av samråden finns under länken här.

För ytterligare information:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeisk rättslig utbildning:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europeiska e-juridikportalen – rättslig utbildning

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 2 2991382)


Side Bar