Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija želi do leta 2020 o pravu EU izobraziti 700 000 pravnikov

Bruselj, 13. septembra 2011 – Evropska komisija si je zastavila jasen cilj za povečanje števila sodnikov, tožilcev, odvetnikov in drugih pravnikov, izobraženih o evropskem pravu. Evropska komisija v danes sprejetem dokumentu politike namerava zagotoviti, da bi se polovica vseh pravnikov v Evropski uniji (približno 700 000) do leta 2020 udeležila neke vrste evropskega izobraževanja v pravosodju. Cilj je usposobiti pravnike za uporabo evropskega prava – kar je del njihove sodniške ali odvetniške vloge na nacionalni ravni. Pripomoglo bo tudi h gradnji medsebojnega zaupanja med različnimi pravnimi sistemi v Evropi in k izboljšanju izvajanja evropske zakonodaje. To bo koristno za ljudi in podjetja v Evropi, ki se bodo lahko zanesli na hitre odločitve in ustrezno spoštovanje predpisov.

„Neodvisno, dobro usposobljeno in učinkovito sodstvo je bistvenega pomena za delovanje pravosodnega prostora in enotnega trga v Evropi. Omogoča dobre in takojšnje sodne odločitve ter krepi predvidljivost in pravno varnost. Ker je evropsko pravo del vsakdanjega življenja, državljani in podjetja želijo dobro obveščeno in izobraženo sodstvo po vsej Uniji, ki jim bo omogočilo uveljavljanje njihovih pravic in dostop do pravnega varstva. Toda sodniki in odvetniki, ki nudijo to pravno varstvo, morajo poznati pravila, da jih lahko uspešno uporabljajo,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zato bi rada zastavila jasen in ambiciozen cilj za razširitev izobraževanja o uporabi evropskega prava v sodstvu v Evropi. To bo utrdilo naša prizadevanja za vzpostavitev območja pravice v celotni EU in izboljšalo delovanje notranjega trga. Izobraževanje v pravosodju je osrednja točka sodobnega in dobro delujočega sodstva, ki je sposobno zmanjšati velika tveganja in visoke stroške transakcij, ki ovirajo gospodarsko rast. Evropsko izobraževanje v pravosodju je torej nujno potrebna naložba za razvoj sodstva v smeri rasti.“

Ozadje

V EU je približno 1,4 milijona pravnikov, vključno s sodniki, tožilci, odvetniki, notarji, sodnimi izvršitelji in sodnim osebjem. Komisija si želi do leta 2020 vsaj polovici teh pravnikov omogočiti udeležbo v evropskem izobraževanju na področju pravosodja na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Zastavila si je še dodaten cilj, in sicer pravnikom v času njihove poklicne poti omogočiti vsaj eno enotedensko izobraževanje s področja prava EU.

Da bi to dosegla, je nacionalne vlade, sodne svete, poklicne organe in ustanove za izobraževanje v pravosodju tako na ravni EU kot na nacionalni ravni pozvala, naj se zavežejo k vključevanju prava EU v svoje programe izobraževanj ter k povečanju števila tečajev in udeležencev.

Komisija namerava olajšati dostop do sredstev EU, namenjenih podpori visokokakovostnih projektov izobraževanja, vključno z e-učenjem. Znotraj novega večletnega finančnega okvira EU je Komisija predlagala, da bi evropsko izobraževanje v pravosodju postalo pomembna prednostna naloga, katere cilj bi bilo do leta 2020 usposobiti več kot 20 000 pravnikov letno.

Da bi Komisija pripomogla k izgradnji skupne evropske kulture sodstva, ki bi temeljila na vzajemnem zaupanju, bo od leta 2014 naprej uvedla dvotedenski program izmenjav za nove sodnike in tožilce. Komisija bo usposabljanje podprla prek Evropskega portala e-pravosodja – kjer se je na enem mestu mogoče seznaniti z zakoni in dostopom do pravne varnosti v vseh državah EU – ter z izmenjavo praktičnih smernic v zvezi z metodologijo izobraževanja in ocenjevanjem.

Komisija bo prav tako spodbujala partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem za razvoj inovativnih rešitev na področju izobraževanja. Komisija bo izkoristila prednosti vseh obstoječih ponudnikov izobraževanj, vključno z Evropsko mrežo centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN), Akademijo za evropsko pravo (ERA) in organizacijami pravosodnih delavcev na evropski ravni: Evropsko mrežo sodnih svetov (ENCJ), Združenjem državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije, Mrežo predsednikov vrhovnih sodišč EU, Svetom odvetniških zbornic in pravniških združenj Evrope (CCBE), Svetom notariatov Evropske unije (CNUE), Mednarodno unijo sodnih uradnikov (UIHJ) ter Evropsko zvezo sodnih tolmačev in prevajalcev (EULITA).

Evropsko izobraževanje v pravosodju lahko poteka v začetnem ali vseživljenjskem izobraževalnem obdobju. Ukrep obsega:

  • zakonodajo EU, vključno z materialnim in procesnim pravom in skupaj z ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije,

  • poznavanje nacionalnih pravosodnih sistemov.

Ta področja so lahko podprta z ustreznim jezikovnim izobraževanjem. Shema evropskega izobraževanja v pravosodju vključuje dve dopolnjujoči se komponenti: splošne dejavnosti izobraževanja v pravosodju, organizirane bodisi na lokalni bodisi na nacionalni ali evropski ravni, in čezmejne izmenjave.

Pravna podlaga

Kakor je poudarjeno v Resoluciji Sveta iz leta 2008, je izobraževanje v pravosodju je v prvi vrsti odgovornost držav članic. Lizbonska pogodba (člena 81.2.h in 82.1.c Pogodbe o delovanju Evropske unije) poziva k „pomoč[i] pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja“ v civilnih in kazenskih zadevah.

Izobraževanje sodnikov in pravnikov glede načina uporabe evropskega prava je eno od ključnih priporočil za ukrepanje v poročilu nekdanjega komisarja Maria Montija z dne 9. maja 2010 z naslovom „Nova strategija za enotni trg“. Poročilo je pozivalo evropske voditelje, da odstranijo preostala ozka grla, ki ovirajo inovacije in dušijo evropski potencial za rast.

Stockholmski program, ki opisuje ukrepe za oblikovanje enotnega območja pravice v EU so decembra 2009 podprle nacionalne vlade in pozvale k podpori nacionalnih prizadevanj za izobraževanja ter razvoj mehanizmov izobraževanja na ravni EU. Evropski parlament prav tako stalno poudarja, da ustrezno izobraževanje v pravosodju bistveno prispeva k izboljšanju delovanja notranjega trga in državljanom olajšuje uveljavljanje njihovih pravic.

Konec leta 2010 se je Komisija posvetovala z državami članicami, članicami Justice Foruma, Evropsko mrežo centrov za izobraževanje v pravosodju in njenimi člani. Povzetek ugotovitev posvetovanja je na voljo tukaj.

Več informacij:

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Evropsko izobraževanje v pravosodju:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Evropski portal e-pravosodja – oddelek za izobraževanje v pravosodju

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar