Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Cieľom Európskej komisie je do roku 2020 vyškoliť 700 000 príslušníkov právnických profesií v oblasti práva EÚ

Brusel 13. septembra 2011 – Európska komisia si stanovila jasný cieľ zvýšiť počet sudcov, prokurátorov, advokátov a príslušníkov ostatných právnických profesií vyškolených v oblasti európskeho práva. V dnes schválenom strategickom dokumente si Európska komisia stanovila cieľ zaistiť, aby sa do roku 2020 polovica odborníkov z právnej praxe v Európskej únii – približne 700 000 osôb – zúčastnila na určitej forme európskej odbornej justičnej prípravy. Snahou je pripraviť odborníkov z právnej praxe na uplatňovanie európskeho práva, keďže aj to je ich úlohou ako sudcov a právnych zástupcov na vnútroštátnej úrovni. Toto opatrenie zároveň pomôže pri budovaní vzájomnej dôvery medzi jednotlivými európskymi právnymi systémami a prispeje k lepšiemu vykonávaniu európskych právnych predpisov. Prínosom, ktorý pocítia občania a podniky, bude rýchlejšie rozhodovanie a náležité dodržiavanie pravidiel.

Nezávislá, dobre vyškolená a efektívna justícia má zásadný význam pre fungujúci justičný priestor a jednotný trh v Európe. Je zárukou kvalitných a rýchlych súdnych rozhodnutí, čo posilňuje predvídateľnosť a právnu istotu. Keďže európske právo je súčasťou ich každodenného života, občania a podniky si chcú byť istí, že sa môžu v celej Únii spoľahnúť na erudovaných a riadne vyškolených pracovníkov justície a vykonávať tak svoje práva a domôcť sa spravodlivosti. Ale sudcovia a právnici, ktorých úlohou je vykonávanie tejto spravodlivosti, musia poznať pravidlá, aby ich mohli účinne uplatňovať," povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. Preto chcem stanoviť jasný a ambiciózny cieľ, pokiaľ ide o rozšírenie odbornej prípravy v oblasti uplatňovania európskeho práva pracovníkmi justície. To podporí naše úsilie o vytvorenie priestoru spravodlivosti zahŕňajúceho celú EÚ a zlepší fungovanie vnútorného trhu. Odborná justičná príprava je základom modernej a dobre fungujúcej justície, ktorá je schopná znižovať riziká a transakčné náklady, ktoré brzdia hospodársky rast. Európska justičná odborná príprava je preto veľmi potrebnou investíciou do spravodlivosti, ktorá podporuje rast.“

Kontext

V EÚ je okolo 1,4 milióna príslušníkov právnických profesií vrátane sudcov, prokurátorov, advokátov, notárov, súdnych exekútorov a súdnych zamestnancov. Komisia chce dosiahnuť, aby sa do roku 2020 aspoň polovica z nich mohla zúčastniť európskej justičnej odbornej prípravy na miestnej, národnej alebo európskej úrovni. Stanovila tiež doplnkový cieľ, ktorým je zaistiť, aby všetci odborníci z právnej praxe absolvovali počas svojej kariéry aspoň jedno týždňové školenie venované právu EÚ.

Vyzvala preto vlády členských štátov, súdne rady, profesijné organizácie a inštitúcie poskytujúce odbornú justičnú prípravu na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby sa zaviazali do svojich programov odbornej prípravy začleniť právo EÚ a zvýšiť počet kurzov a ich absolventov.

Samotná Komisia má v úmysle uľahčiť prístup k financovaniu EÚ na podporu vysoko kvalitných projektov odbornej prípravy vrátane elektronického vzdelávania. Komisia navrhuje, aby sa európska odborná justičná príprava stala jednou z hlavných priorít nového viacročného finančného rámca s cieľom vyškoliť do roku 2020 viac než 20 000 odborníkov z právnej praxe.

V snahe prispieť k vytváraniu spoločnej európskej justičnej kultúry založenej na vzájomnej dôvere Komisia od roku 2014 zavedie dvojtýždňový výmenný program pre nových sudcov a prokurátorov. Komisia bude podporovať odbornú prípravu prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície – jednotného kontaktného miesta pre právne predpisy a prostredníctvom zdieľania praktických usmernení týkajúcich sa vzdelávacích metód a hodnotenia.

Komisia tiež bude podporovať verejno-súkromné partnerstvá s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia v odbornej príprave. Komisia bude stavať na silných stránkach existujúcich poskytovateľov odbornej prípravy, medzi ktorých patrí Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA) a právnické profesijné organizácie na európskej úrovni: Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ, Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ, Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE), Rada notariátov EÚ (CNUE), Medzinárodná únia súdnych vykonávateľov (UIHJ) a Európske združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov (EULITA).

Európska odborná justičná príprava sa môže uskutočňovať počas obdobia úvodného alebo celoživotného vzdelávania. Zahŕňa:

  • právne predpisy EÚ vrátane hmotného a procesného práva spolu s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie,

  • vedomosti o vnútroštátnych justičných systémoch.

Tieto dva okruhy môže dopĺňať jazykové vzdelávanie. Program európskej odbornej justičnej prípravy zahŕňa dve ďalšie doplnkové zložky: aktivity v oblasti odbornej justičnej prípravy všeobecne, nech už sú organizované na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni a cezhraničné výmeny.

Právny základ

Odborná justičná príprava je najmä zodpovednosťou členských štátov, ako sa zdôrazňuje v uznesení Rady z roku 2008. Lisabonská zmluva [články 81 ods. 2 písm. h) a 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie] obsahuje výzvu, aby EÚ prijala opatrenia zamerané na „podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ v občianskych aj trestných veciach.

Odborná príprava sudcov a odborníkov z právnej praxe v oblasti uplatňovania európskeho práva je jedným z kľúčových odporúčaní správy bývalého európskeho komisára Mária Montiho z 9. mája 2010, nazvanej „Nová stratégia pre jednotný trh“. Správa vyzývala európskych lídrov k odstráneniu zostávajúcich prekážok, ktoré bránia inovácii a tlmia rastový potenciál Európy.

Štokholmský program, v ktorom sa stanovujú opatrenia zamerané na vytvorenie jednotného priestoru spravodlivosti v EÚ, bol schválený členskými štátmi v decembri 2009 a obsahoval výzvu na prijatie dôrazných krokov na úrovni EÚ s cieľom podporiť vnútroštátnu odbornú prípravu, ako aj vyvinúť mechanizmy odbornej prípravy na úrovni EÚ. Aj Európsky parlament trvale zdôrazňuje, že náležitá odborná justičná príprava výrazne prispieva k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a umožňuje občanom ľahšie uplatniť svoje práva.

Na konci roka 2010 Komisia uskutočnila konzultácie s členskými štátmi, členmi Justičného fóra, Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy a jej členmi. Zhrnutie zistení konzultačného procesu možno nájsť tu.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európska odborná justičná príprava:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Európsky portál elektronickej justície – oddiel venovaný odbornej justičnej príprave

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar