Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Cel Komisji Europejskiej – do 2020 r. przeszkolić w zakresie prawa UE 700 000 przedstawicieli zawodów prawniczych

Bruksela, 13 września 2011 r. – Komisja Europejska wyznaczyła jasny cel w postaci zwiększenia liczby sędziów, prokuratorów, adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych przeszkolonych w zakresie prawa europejskiego. W uzgodnionym dziś dokumencie Komisja Europejska zapewnia, iż jej celem jest, by do 2020 r. połowa wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, czyli około 700 000 osób, wzięła udział w jakiejś formie europejskiego szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Komisja pragnie wyposażyć przedstawicieli zawodów prawniczych w narzędzia umożliwiające stosowanie prawa europejskiego, co wchodzi w zakres sprawowanych przez nich funkcji sędziów i innych prawników na szczeblu krajowym. Będzie to także pomocne w budowaniu wzajemnego zaufania między różnymi systemami prawnymi istniejącymi w Europie oraz we wdrażaniu prawodawstwa europejskiego. Skorzystają na tym obywatele i przedsiębiorstwa w Europie, którzy będą mogli liczyć na szybkie podejmowanie decyzji i odpowiednie poszanowanie przepisów.

„Niezależne, dobrze wyszkolone i skuteczne sądownictwo stanowi niezbędny element funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości i jednolitego rynku w Europie. Oznacza dobre i szybkie orzeczenia sądowe, co z kolei zwiększa przewidywalność i pewność prawną. Prawo europejskie jest częścią codzienności, zatem obywatele i przedsiębiorstwa pragną wiedzieć, iż mogą polegać na wykwalifikowanych i dobrze wyszkolonych sędziach w całej Unii, którzy umożliwią im korzystanie z przynależnych im praw i sprawiedliwe osądzenie. Jednak sędziowie i inni prawnicy, których celem jest zapewnienie sprawiedliwości, muszą znać przepisy, by móc je skutecznie stosować”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Właśnie z tego powodu pragnę wyznaczyć jasny i ambitny cel polegający na rozszerzeniu szkoleń w zakresie stosowania prawa europejskiego przez pracowników wymiaru sprawiedliwości w Europie. Pomoże to połączyć nasze wysiłki na rzecz stworzenia ogólnoeuropejskiej przestrzeni sprawiedliwości, co z kolei przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego. Szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości są kluczowym elementem nowoczesnego i dobrze działającego sądownictwa, zdolnego do ograniczania większych zagrożeń i wyższych kosztów transakcyjnych, które hamują wzrost gospodarczy. Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości są zatem tak potrzebną inwestycją w rozwój programu „wymiar sprawiedliwości na rzecz rozwoju”.

Kontekst

W UE działa około 1,4 mln przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, komorników i urzędników sądowych. Komisja pragnie umożliwić co najmniej połowie z nich udział w europejskich szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości na szczeblu lokalnym, krajowym lub europejskim do 2020 r. Wyznaczyła ona dodatkowy cel polegający na zapewnieniu wszystkim przedstawicielom zawodów prawniczych możliwości udziału, w trakcie ich kariery zawodowej, w co najmniej jednotygodniowym szkoleniu z prawa UE.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja wezwała rządy poszczególnych państw, rady sądownictwa, organizacje zawodowe i podmioty szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym, do zobowiązania się do włączenia prawa UE do programów organizowanych przez nich szkoleń oraz zwiększenia liczby kursów i uczestników.

Komisja ze swej strony pragnie ułatwić dostęp do środków unijnych na wsparcie projektów szkoleniowych wysokiej jakości, w tym nauczania za pośrednictwem Internetu i nośników elektronicznych (e-learning). Komisja zaproponowała, by w nowych wieloletnich ramach finansowych UE uczynić europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości jednym z najważniejszych priorytetów, przyjmując za cel przeszkolenie, do 2020 r., ponad 20 000 przedstawicieli zawodów prawniczych rocznie.

Aby wesprzeć budowanie wspólnej europejskiej kultury sądowniczej opartej na wzajemnym zaufaniu, począwszy od 2014 r. Komisja uruchomi dwutygodniowy program wymiany dla nowych sędziów i prokuratorów. Komisja będzie wspierać szkolenia poprzez Europejski portal e-Justice, który stanowi pojedynczy punkt kontaktowy UE umożliwiający zasięgnięcie informacji na temat przepisów i dostęp do wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich UE, oraz przekazując wskazówki praktyczne w zakresie metod i ocen szkolenia.

Komisja będzie także zachęcać partnerstwa publiczno-prawne do opracowania innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych. Komisja będzie opierać się na doświadczeniu zdobytym przez wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe, w tym Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), Akademię Prawa Europejskiego (ERA) oraz prawnicze organizacje zawodowe na szczeblu europejskim, takie jak: Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), Stowarzyszenie Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej, Sieć Przewodniczących Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE), Radę Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), Międzynarodową Unię Komorników Sądowych (UIHJ) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ustnych i Pisemnych Tłumaczy Prawniczych (EULITA).

W europejskim szkoleniu dla pracowników wymiaru sprawiedliwości można wziąć udział w początkowym okresie szkolenia zawodowego lub w ramach kształcenia ustawicznego. Obejmuje ono:

  • prawodawstwo UE, w tym prawo materialne i procesowe, wraz z odpowiednim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

  • wiedzę o krajowych systemach sądowych.

Może być ono uzupełnione szkoleniem językowym. Program europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości obejmuje dwa dodatkowe elementy: działania w zakresie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, na szczeblu lokalnym, krajowym lub europejskim, oraz wymianę transgraniczną.

Podstawa prawna

Szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości są przede wszystkim obowiązkiem poszczególnych państw, jak podkreślono w rezolucji Rady z 2008 r. W traktacie lizbońskim (art. 81 ust. 2 lit h) i art. 82 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) wezwano UE do „wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości” zarówno w sprawach cywilnych, jak i handlowych.

Szkolenie sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych w zakresie stosowania prawa europejskiego stanowi jedno z kluczowych zaleceń dotyczących działań sformułowanych w sprawozdaniu Mario Montiego, byłego komisarza UE, z dnia 9 maja 2010 r., zatytułowanym „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku”. W sprawozdaniu wezwano przywódców europejskich do usunięcia nadal istniejących ograniczeń, które hamują innowacje i osłabiają europejski potencjał wzrostu.

Program sztokholmski, w którym przedstawiono środki mające na celu stworzenie jednolitej przestrzeni sprawiedliwości w UE, został zatwierdzony przez rządy państw członkowskich w grudniu 2009 r. Wezwano w nim do zdecydowanych działań ze strony UE na rzecz wsparcia wysiłków w zakresie szkoleń na szczeblu krajowym oraz do opracowania mechanizmów szkoleniowych na poziomie UE. Parlament Europejski także nieustannie podkreśla, że odpowiednie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości znacznie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i ułatwiają obywatelom korzystanie z przysługujących im praw.

Pod koniec 2010 r. Komisja przeprowadziła konsultacje z państwami członkowskimi, członkami Europejskiego Forum ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz jej członkami. Streszczenie ustaleń poczynionych w wyniku konsultacji znajduje się tutaj.

Więcej informacji:

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_pl.htm

Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europejski portal e-Justice – sekcja dotycząca szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar