Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil dat tegen 2020 700 000 beoefenaars van juridische beroepen een opleiding in EU‑recht volgen

Brussel, 13 september 2011 – De Europese Commissie heeft een duidelijke doelstelling vastgelegd om ervoor te zorgen dat meer rechters, openbare aanklagers, advocaten en beoefenaars van andere juridische beroepen een opleiding in het Europees recht volgen. In een vandaag ingediend beleidsdocument verklaart de Europese Commissie dat de helft van alle beoefenaars van juridische beroepen, ongeveer 700 000 personen, tegen 2020 een of andere Europese justitiële opleiding moet volgen. In hun rol van rechter of advocaat moeten de beoefenaars van juridische beroepen het Europees recht op nationaal niveau kunnen toepassen. Opleiding zal er ook toe leiden dat er tussen de verschillende rechtsstelsels van Europa wederzijds vertrouwen ontstaat en de Europese wetgeving beter wordt toegepast. De burgers en de ondernemingen in Europa hebben er belang bij dat beslissingen snel worden genomen en de regels worden nageleefd.

"Een onafhankelijke, goed opgeleide en efficiënt werkende justitie is een cruciale voorwaarde voor de goede werking van de justitiële ruimte en de eengemaakte markt in Europa. Op die manier worden er snel goede justitiële beslissingen genomen, terwijl de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid gegarandeerd zijn. Aangezien het Europees recht deel uitmaakt van het dagelijkse leven, willen de burgers en de ondernemers erop kunnen rekenen dat de beoefenaars van juridische beroepen goed opgeleid zijn, zodat zij hun rechten kunnen uitoefenen en hun gelijk kunnen halen. Maar de rechters en de advocaten die bij justitie zijn betrokken, kunnen de regels slechts doeltreffend toepassen als zij die kennen," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de EU‑commissaris voor Justitie. “Daarom wil ik een duidelijk en ambitieus doel vaststellen met betrekking tot de opleiding van de beoefenaars van juridische beroepen in Europa die het Europees recht moeten toepassen. Zo verenigen we onze inspanningen om in Europa een ruimte van recht tot stand te brengen en de eengemaakte markt beter te doen werken. Justitiële opleiding is een cruciale voorwaarde voor een modern en goed werkend gerechtelijk systeem, waardoor de toegenomen risico's en transactiekosten die economische groei belemmeren, kunnen worden weggenomen. De Europese justitiële opleiding is derhalve een noodzakelijke investering om een justitie te ontwikkelen die ten dienste staat van groei."

Achtergrond

Er zijn ongeveer 1,4 miljoen beoefenaars van juridische beroepen in de EU, waaronder rechters, openbare aanklagers, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en justitieel personeel. De Commissie wil ervoor zorgen dat tegen 2020 ten minste de helft van die beoefenaars van juridische beroepen kan deelnemen aan een justitiële opleiding op plaatselijk, nationaal of Europees niveau. Een andere doelstelling is ervoor te zorgen dat alle beoefenaars van juridische beroepen tijdens hun loopbaan een opleiding over het EU‑recht van ten minste een week kunnen volgen.

Daarvoor moeten nationale regeringen, raden voor justitie, beroepsverenigingen en instellingen voor justitiële opleiding op EU- en op nationaal niveau het EU‑recht in hun leerprogramma's opnemen, meer opleidingen organiseren en meer deelnemers bereiken.

De Commissie zal de EU‑financiering ter ondersteuning van kwalitatief hoogwaardige opleidingsprojecten, met inbegrip van e‑learning, toegankelijker maken. De Commissie heeft voorgesteld de Europese justitiële opleiding binnen het nieuwe meerjarige financieel kader van de EU een grotere prioriteit te geven, zodat tegen 2020 jaarlijks meer dan 20 000 beoefenaars van juridische beroepen een opleiding kunnen volgen.

Om te helpen bouwen aan een gemeenschappelijke Europese justitiële cultuur op basis van wederzijds vertrouwen, zal de Commissie vanaf 2014 beginnen met een uitwisselingsprogramma van twee weken voor nieuw benoemde rechters en openbare aanklagers. De Commissie zal opleiding via het Europees e-justitieportaal, het elektronisch loket van de EU met informatie over de rechtsstelsels en de toegang tot justitie in alle EU‑landen, ondersteunen en praktische richtsnoeren inzake opleidingsmethoden en evaluatie opstellen.

De Commissie zal aanmoedigen dat innovatieve oplossingen op het gebied van opleiding door publiek‑private partnerschappen worden ontwikkeld. De Commissie zal bouwen op de sterke punten van alle aanbieders van opleidingen, waaronder het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN), de Academie voor Europees recht (ERA) en de verenigingen van beoefenaars van juridische beroepen op Europees niveau, namelijk het Europees netwerk van raden voor justitie (ENCJ), de vereniging van de raden van state en hoogste administratieve rechtscolleges van de Europese Unie, het netwerk van de voorzitters van hooggerechtshoven van de Europese Unie, de Raad van de balies van Europa (CCBE), de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE), de Internationale Unie van gerechtsdeurwaarders (UIHJ) en de Europese vereniging van juridische tolken en vertalers (EULITA).

De Europese justitiële opleiding kan bestaan uit een basisopleiding en voortgezette opleidingen over de volgende onderwerpen:

  • EU‑wetgeving: materieel recht, procesrecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

  • nationale gerechtelijke systemen.

Die opleidingen kunnen met taalcursussen gepaard gaan. De Europese justitiële opleiding bestaat uit twee onderdelen die elkaar aanvullen: algemene opleidingsactiviteiten op plaatselijk, nationaal of Europees niveau en grensoverschrijdende uitwisselingen.

Rechtsgrondslag

Justitiële opleiding is in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, wat in 2008 in een resolutie van de Raad werd bevestigd. Het Verdrag van Lissabon (artikelen 81, lid 2, onder h), en artikel 82, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) vereist dat de EU zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken "de opleiding van magistraten en justitieel personeel ondersteunt".

Opleiding voor rechters en beoefenaars van juridische beroepen is een van de aanbevelingen in het verslag van 9 mei 2010 van voormalig Europees commissaris Mario Monti ("Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt"). In dat verslag werd de Europese leiders gevraagd de overblijvende belemmeringen voor innovatie en het groeipotentieel van Europa weg te nemen.

Het programma van Stockholm, dat de grote lijnen vaststelt van de maatregelen om in de EU een justitiële ruimte tot stand te brengen, werd in december 2009 door de nationale regeringen goedgekeurd. In dat programma wordt ook gevraagd om EU‑maatregelen die de nationale inspanningen op het gebied van opleiding ondersteunen en om de ontwikkeling van opleidingsmechanismen op EU‑niveau. Ook het Europees Parlement heeft steeds beklemtoond dat een goede justitiële opleiding significant bijdraagt aan de verbetering van de werking van de interne markt en het voor de burgers eenvoudiger maakt hun rechten uit te oefenen.

Eind 2010 raadpleegde de Commissie de lidstaten, de leden van het Justice Forum en het Europees netwerk voor justitiële opleiding en zijn leden. Hier kan een samenvatting van de antwoorden op de raadpleging worden gevonden.

Voor meer informatie:

Newsroom van het directoraat‑generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europese justitiële opleiding:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europees e‑justitieportaal – deel over justitiële opleiding

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar