Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisijas mērķis – līdz 2020. gadam ES tiesībās apmācīt 700 000 juridisko profesiju pārstāvjus

Brisele, 2011. gada 13. septembris – Eiropas Komisija ir nospraudusi sev skaidru mērķi, proti, palielināt Eiropas tiesībās apmācīto tiesnešu, prokuroru, advokātu un citu juridisko profesiju pārstāvju skaitu. Politikas dokumentā, par ko šodien panākta vienošanās, Eiropas Komisija vēlas nodrošināt, lai puse no visiem Eiropas Savienības juridisko profesiju pārstāvjiem, tas ir, aptuveni 700 000, līdz 2020. gadam piedalītos dažāda veida Eiropas juridiskajās mācībās. Mērķis ir sagatavot juridisko profesiju pārstāvjus, lai tie varētu piemērot Eiropas tiesības, ar ko tie, būdami tiesneši un advokāti savā valstī, saskaras profesionālajā ikdienā. Tas palīdzēs veidot uzticēšanos Eiropas dažādo tiesību sistēmu starpā un uzlabos Eiropas tiesību aktu īstenošanu. Tādējādi labumu gūs Eiropas iedzīvotāji un uzņēmēji, kas varēs paļauties, ka lēmumi tiek pieņemti nekavējoties un noteikumi ir pareizi piemēroti.

"Neatkarīga, profesionāla un efektīva tiesu sistēma ir īpaši svarīga Eiropas tiesiskās telpas un vienotā tirgus darbībai. Tā gādā par labiem un tūlītējiem tiesu nolēmumiem, stiprinot paredzamību un tiesisko noteiktību. Eiropas tiesības ir ikdienas dzīves sastāvdaļa, tāpēc pilsoņi un uzņēmēji vēlas zināt, ka tie var paļauties uz zinošiem un profesionāliem tiesu iestāžu darbiniekiem visā Savienībā, kas nodrošina, ka viņi var izmantot savas tiesības un aizstāvēt tās. Taču tiesnešiem un advokātiem, kas nodrošina tiesību īstenošanu, ir jāzina attiecīgie noteikumi, lai varētu tos efektīvi piemērot," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Tāpēc es vēlos noteikt skaidru un vērienīgu mērķi paplašināt mācību pasākumus par to, kā juridisko profesiju pārstāvji Eiropā piemēro Eiropas tiesības. Tas palīdzēs nostiprināt mūsu pūliņus izveidot ES mēroga tiesiskuma telpu, uzlabojot iekšējā tirgus darbību. Juridiskās mācības ir svarīgs jautājums modernai un labi funkcionējošai tiesu sistēmai, kas ir spējīga mazināt pieaugošo risku un pieaugošās darījumu izmaksas, kas kavē ekonomikas izaugsmi. Eiropas juridiskās mācības tāpēc ir ļoti vajadzīgs ieguldījums, lai uzlabotu tiesiskumu izaugsmes vārdā."

Pamatinformācija

ES darbojas aptuveni 1,4 miljoni juridisko profesiju pārstāvju, tostarp, tiesneši, prokurori, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesu darbinieki. Komisijas vēlas, lai vismaz puse no šiem juridisko profesiju pārstāvjiem līdz 2020. gadam varētu piedalīties Eiropas juridiskajās mācībās reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Tā ir nospraudusi papildu mērķi, proti, nodrošināt, ka visi juridisko profesiju pārstāvji savas profesionālās karjeras laikā var piedalīties vismaz vienu nedēļu ilgās mācībās par Eiropas tiesībām.

Lai to panāktu, Komisija ir aicinājusi valstu valdības, tiesu iestāžu padomes, profesionālās apvienības un juridisko mācību iestādes gan ES, gan valstu līmenī apņemties integrēt ES tiesības mācību programmās un palielināt mācību pasākumu un dalībnieku skaitu.

Komisija no savas puses plāno atvieglot piekļuvi ES finansējumam, lai atbalstītu augstas kvalitātes mācību projektus, tostarp arī e-mācības. Jaunās ES daudzgadu finanšu shēmas ietvaros Komisija ir ierosinājusi Eiropas juridiskās mācības noteikt par īpašu prioritāti ar mērķi līdz 2020. gadam apmācīt vairāk nekā 20 000 juridisko profesiju pārstāvjus.

Lai palīdzētu veidot vienotu Eiropas juridisko kultūru, kas balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, Komisija ar 2014. gadu sāks divu nedēļu apmaiņas programmu jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem. Komisija atbalstīs mācības ar Eiropas e-tiesiskuma portāla palīdzību – Eiropas vienas pieturas aģentūru jautājumos par tiesībām un piekļuvi tiesai visās ES valstīs – un daloties ar praktiskām vadlīnijām par mācību metodoloģiju un novērtēšanu.

Komisija rosinās arī partnerattiecību izveidi starp valsts un privāto sektoru, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus mācību jomā. Komisija izmantos visu jau esošo mācību pasākumu organizatoru stiprās puses, aptverot Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (EJTN), Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA) un Eiropas līmeņa juridisko profesiju organizācijas, proti, Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu (ENCJ), Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociāciju, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīklu, Eiropas advokātu un juristu padomi (CCBE), Eiropas Savienības notāru padomi (CNUE), Starptautisko Tiesu amatpersonu savienību (UIHJ) un Eiropas Juridisko tulku un tulkotāju asociāciju (EULITA).

Eiropas juridiskās mācības var notikt kā sākotnēja apmācība vai mūžizglītības ietvaros. Tās aptver:

  • ES tiesību aktus, tostarp materiālās un procesuālās tiesības, ko papildina attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra,

  • zināšanas par valsts tiesību sistēmām.

Šīs pamatlīnijas var papildināt ar valodu mācībām. Eiropas juridisko mācību sistēma aptver divus papildus elementus, proti, vispārīgus juridisko mācību pasākumus, ko rīko reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī un pārrobežu apmaiņas pasākumus.

Juridiskais pamats

Padome 2008. gada Rezolūcijā norādīja, ka juridiskās mācības vispirms ir valstu kompetence. Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 82. panta 1. punkta c) apakšpunkts) ES ir aicināta "atbalstīt tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācības" gan civiltiesību, gan krimināltiesību jomā.

Bijušā Eiropas komisāra Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumā "Jauna vienotā tirgus stratēģija" viens no galvenajiem ieteikumiem ir apmācīt tiesnešus un juridisko profesiju pārstāvjus, kā piemērot Eiropas tiesības. Ziņojumā Eiropas vadītāji tiek aicināti novērst trūkumus, kas kavē inovāciju un apslāpē Eiropas izaugsmes potenciālu.

Valstu valdības 2009. gadā apstiprināja Stokholmas programmu, kurā izklāstīti pasākumi ES vienotās tiesiskuma telpas izveidei un pieprasīta stingra ES rīcība, lai atbalstītu valstu pūliņus mācību jomā un izstrādātu ES līmeņa mācību mehānismus. Arī Eiropas Parlaments ir regulāri uzsvēris, ka labas juridiskās mācības ievērojami palīdz virzībai uz iekšējā tirgus darbības uzlabošanos un atvieglo pilsoņiem tiesību izmantošanu.

Komisija 2010. gada beigās apspriedās ar dalībvalstīm, Justice Forum dalībniekiem, Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu un tā dalībniekiem. Apspriešanās rezultātu kopsavilkums pieejams šeit.

Plašāka informācija:

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas tiesiskā apmācība:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Eiropas e-tiesiskuma portāls – sadaļa par juridiskajām mācībām

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktinformācija

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar