Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija užsibrėžė iki 2020 m. surengti ES teisės mokymus 700 000 teisininkų

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Komisija užsibrėžė konkretų tikslą didinti teisėjų, prokurorų, advokatų ir kitų teisės profesijų atstovų Europos Sąjungos teisės mokymuose skaičių. Politikos dokumente, dėl kurio buvo susitarta šiandien, Europos Komisija skelbia sieksianti užtikrinti, kad iki 2020 m. pusė visų praktikuojančių Europos Sąjungos teisininkų – apie 700 000 – būtų bent kartą dalyvavę Europos teisininkų mokymuose. Reikia gerai parengti praktikuojančius teisininkus taikyti ES teisę – tai neatsiejama jų kaip nacionalinių teisėjų ir advokatų darbo dalis. Kartu tai padidins įvairių Europos teisės sistemų atstovų tarpusavio pasitikėjimą ir leis geriau taikyti ES teisės aktus. Tai bus naudinga Europos žmonėms ir įmonėms – jie žinos, kad sprendimai priimami greitai ir kad teisės nuostatų tinkamai laikomasi.

„Kad veiktų Europos teisingumo erdvė ir bendroji rinka, būtina turėti nepriklausomą, profesionalią ir veiksmingą teisėsaugos sistemą. Ji užtikrina, kad teismų sprendimai būtų priimami teisingai ir greitai, taigi didina nuoseklumą ir teisinį tikrumą. ES teisė svarbi kasdieniame gyvenime, todėl piliečiams ir įmonėms svarbu žinoti, kad visoje Europos Sąjungoje gali pasikliauti profesionaliais, gerai parengtais teisininkais ir taip įgyvendinti savo teises bei teisingumą. Bet tam, kad teisingumą užtikrinantys teisėjai ir advokatai galėtų veiksmingai taikyti teisės nuostatas, pirmiausia jie turi gerai jas išmanyti, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Todėl norėčiau, kad užsibrėžtume aiškų ir ambicingą tikslą – išplėsti mokymus, skirtus ES teisės taikymo Europos teisėsaugos institucijose klausimams. Tai leis sklandžiau veikti vidaus rinkai ir sutvirtins mūsų pastangas visoje ES sukurti teisingumo erdvę. Mokyti teisininkus būtina, kad teisėsaugos sistema būtų šiuolaikiška ir veiksminga. Tai leistų sumažinti ekonomikos augimą stabdančius pavojus ir sandorių sąnaudas. Todėl Europos teisininkų mokymas – būtina investicija įgyvendinant teisingumą augimo labui.“

Pagrindiniai faktai

ES dirba maždaug 1,4 mln. praktikuojančių teisininkų – teisėjų, prokurorų, advokatų, notarų, antstolių ir teismų darbuotojų. Komisija ketina iki 2020 m. bent pusei šių praktikuojančių teisininkų suteikti galimybę dalyvauti Europos teisininkų mokymuose vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Be to, ji sieks užtikrinti, kad visi praktikuojantys teisininkai per savo karjerą sudalyvautų bent savaitę trunkančiuose ES teisės mokymuose.

Todėl Komisija paragino nacionalines vyriausybes, teismų tarybas, profesines organizacijas ir nacionalines bei ES teisės mokymo įstaigas įtraukti ES teisę į savo rengiamų mokymų programas ir didinti mokymų ir jų dalyvių skaičių.

Savo ruožtu Komisija ketina supaprastinti aukštos kokybės mokymo projektams, kaip antai e. mokymasis, skiriamo ES finansavimo tvarką. Įsigaliojus naujai daugiametei finansinei programai, Komisija siūlo paskelbti Europos teisininkų mokymą prioritetine veiklos sritimi ir iki 2020 m. užtikrinti, kad mokymuose kasmet sudalyvautų daugiau kaip 20 000 praktikuojančių teisininkų.

Norėdama paspartinti bendros tarpusavio pasitikėjimu grindžiamos Europos teismų kultūros raidą, nuo 2014 m. Komisija rengs dviejų savaičių trukmės neseniai pradėjusių dirbti teisėjų ir prokurorų mainus. Prie mokymo Komisija prisidės savo Europos e. teisingumo portalu – vieno langelio principu veikiančia ES duomenų baze apie visų ES šalių teisės sistemas ir kreipimosi į teismą procedūras – taip pat pateikdama praktinių mokymo metodikos ir vertinimo gairių.

Be to, Komisija skatina steigti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kurios galėtų pasiūlyti naujoviškų mokymo sprendimų. Komisija pasinaudos visų esamų mokymo įstaigų turimais privalumais. Tai Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT), Europos teisės akademija (ERA) ir Europos teisininkų profesinės organizacijos: Europos teismų tarybų tinklas(ENCJ), Valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija, ES aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas, Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (angl. CCBE), ES notariatų taryba (CNUE), Tarptautinė teismo pareigūnų sąjunga (UIHJ) ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacija (EULITA).

Europos teisininkų mokymas gali vykti pirminio mokymo etapu ar per visą karjerą trunkantį tęstinį mokymą. Jis apima šias sritis:

  • ES teisę, įskaitant materialinę ir proceso teisę, bei susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką,

  • žinias apie nacionalines teisės sistemas.

Be šių užsiėmimų, gali būti rengiami kalbų mokymai. Europos teisininkų mokymo sistemą sudaro du vienas kitą papildantys elementai – vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu organizuojami bendrieji teisininkų mokymai ir tarptautiniai mainai.

Teisinis pagrindas

Kaip nustatyta 2008 m. Tarybos rezoliucijoje, už teisininkų mokymą pirmiausia atsakingos valstybės narės. Lisabonos sutartyje (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalies h punkte ir 82 straipsnio 1 dalies c punkte) ES raginama „remti teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymą“, susijusį su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Mokyti teisėjus ir praktikuojančius teisininkus taikyti ES teisę – viena pagrindinių rekomendacijų, pateiktų buvusio Komisijos nario Mario Monti 2010 m. gegužės 9 d. ataskaitoje „Nauja bendrosios rinkos strategija“. Šioje ataskaitoje Europos politiniai vadovai raginami pašalinti likusias kliūtis, kurios stabdo inovacijas ir mažina augimo potencialą.

2009 m. gruodžio mėn. nacionalinės vyriausybės pritarė Stokholmo programai, kurioje numatomos bendros ES teisingumo erdvės sukūrimo priemonės, o ES raginama padidinti paramą nacionaliniams mokymo projektams ir kurti ES lygmens mokymo sistemą. Europos Parlamentas taip pat nuolat pabrėžia, kad gerai parengti teisininkai gali labai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir piliečių galimybės lengviau įgyvendinti savo teises.

2010 m. pabaigoje Komisija surengė konsultacijas su valstybėmis narėmis, Teisingumo forumo nariais, Europos teisėjų mokymo tinklu ir jo nariais. Konsultacijų rezultatų santrauką galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Apie Europos teisininkų mokymą

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europos e. teisingumo portalo teisininkų mokymo skiltis

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32-2 296 24 06)

Mina Andreeva, tel. (+32-2 299 13 82)


Side Bar