Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon seab eesmärgiks pakkuda 2020. aastaks 700 000-le õigusvaldkonna spetsialistile koolitust ELi õiguse alal

Brüssel, 13. september 2011 – Euroopa Komisjon on püstitanud kindla eesmärgi suurendada Euroopa õiguse alast koolitust saanud kohtunike, prokuröride, juristide ja muude õigusvaldkonna spetsialistide arvu. Täna kokku lepitud strateegilises dokumendis soovib Euroopa Komisjon tagada, et pool Euroopa Liidu õigusvaldkonna spetsialistidest, keda oleks umbes 700 000, oleksid 2020. aastaks osalenud mõnes Euroopa õigusalases koolituses. Nii soovitakse anda õigusvaldkonna spetsialistidele teadmised Euroopa õiguse kohaldamiseks, mis on osa nende tööst kohtunike ja juristidena liikmesriigi tasandil. Sel viisil aidatakse luua vastastikust usaldust Euroopa eri õigussüsteemide vahel ja parandada Euroopa õigusaktide rakendamist. Koolitusest saavad kasu Euroopa kodanikud ja ettevõtjad, kes võivad loota kiiretele otsustele ja eeskirjadest kinnipidamisele.

Sõltumatu, korraliku väljaõppega ja tulemuslikult töötav kohtunikkond on Euroopa õigusala ja siseturu toimimise seisukohalt ülioluline. Nii hoolitsetakse usaldusväärsete ja kiirete kohtulahendite tegemise eest, et suurendada etteennustatavust ja õiguskindlust. Kuna Euroopa õigus on osa igapäevaelust, tahavad kodanikud ja ettevõtjad olla kindlad, et nad saavad loota kogu liidus teadlikule ja väljaõppinud kohtunikkonnale, kes võimaldab nende õigusi kaitsta ja õigust jalule seada. Kuid kohtunikud ja juristid peavad eeskirju tundma, et neid kodanike ja ettevõtjate huvides rakendada,” sõnas ELi õigusvolinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding. Sellepärast ma soovingi püstitada selged ja kõrgelennulised eesmärgid kohtunike koolitamiseks Euroopa õiguse kohaldamise valdkonnas. See aitab kindlustada meie pingutusi luua ELi õigusel rajanev ala ja aidata kaasa siseturu toimimisele. Kohtunike koolitamine paneb aluse tänapäevasele ja toimekale kohtunikkonnale, kes suudab vähendada majanduskasvu pidurdavaid riske ja tehingukulusid. Euroopa kohtunike koolitamine on seega vajalik investeering majanduskasvu toetavasse õigusesse.”

Taust

ELis tegutseb 1,4 miljonit õigusvaldkonna spetsialisti, kelle hulka kuuluvad kohtunikud, prokurörid, juristid, notarid, kohtutäiturid ja kohtu kantseleitöötajad. Euroopa Komisjon soovib vähemalt pooltele neist võimaldada 2020. aastaks Euroopa õiguse alast koolitust kas kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil. On seatud ka lisaeesmärk tagada, et kõik õigusvaldkonna spetsialistid osaleksid karjääri jooksul vähemalt ühenädalasel ELi õiguse koolitusel.

Selleks on komisjon kutsunud liikmesriikide valitsusi, kohtunike kutseorganisatsioone ja kohtunikke koolitavaid institutsioone nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil lisama ELi õigust koolituskavadesse ja suurendama kursuste mahtu ning nendel osalejate arvu.

Komisjon ise kavatseb lihtsustada kõrge kvaliteediga koolitusprojektide, sealhulgas e-õppe projektide rahastamist ELi vahenditest. ELi uue mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt on komisjon teinud ettepaneku muuta Euroopa kohtunike koolitus esmatähtsaks ja koolitada 2020. aastaks välja rohkem kui 20 000 õigusvaldkonna spetsialisti.

Vastastikusel usaldusel põhineva ühtse Euroopa kohtukultuuri loomiseks käivitab komisjon alates 2014. aastast kahenädalase vahetusprogrammi uutele kohtunikele ja prokuröridele. Komisjon toetab koolitust praktiliste juhiste jagamisega koolitusmetoodika ja hindamise kohta ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu. See portaal on ühtne juurdepääsupunkt kõikide ELi riikide õigusaktidele ja kohtutele.

Komisjon kutsub üles looma era- ja avaliku sektori partnerlusi, et arendada uuenduslikke koolituslahendusi. Komisjon kavatseb toetuda praegustele koolitajatele, sealhulgas Euroopa õigusalase koolituse võrgustikule (EJTN), Euroopa Õigusakadeemiale (ERA) ja Euroopa tasandi õigusvaldkonna kutseorganisatsioonidele, nagu Kohtunike Nõukogude Euroopa võrgustik (ENCJ), Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioon, Euroopa Liidu Ülemkohtute Presidentide Võrgustik, Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE), Euroopa Liidu Notarite Nõukogu (CNUE), Kohtuametnike Rahvusvaheline Ühendus (UIHJ) ja Euroopa Õigustõlkide ja -tõlkijate Ühing (EULITA).

Euroopa õiguse alane koolitus võib toimuda nii esmase väljaõppe kui ka elukestva õppe raames. Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • ELi õigus, sealhulgas materiaal- ja menetlusõigus, Euroopa Liidu Kohtu asjakohane pretsedendiõigus;

  • liikmesriikide õigussüsteemid.

Nendele teemadele lisaks võib pakkuda keelekoolitust. Kohtunike Euroopa õiguse alasel koolitusel on kaks teineteist täiendavat osa: üldised koolitustegevused kas kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil ning piiriülene vahetustegevus.

Õiguslik alus

Kohtunike koolituse eest vastutavad peaasjalikult liikmesriigid, nagu on osutatud nõukogu 2008. aasta resolutsioonis. Lissaboni lepingus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõike 2 punkt h ja artikli 82 lõike 1 punkt c) kutsutakse ELi toetama kohtunike ja kohtutöötajate koolitust nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades.

Kohtunike ja õigusvaldkonna spetsialistide koolitamine Euroopa õiguse kohaldamise alal on üks tähtsamaid soovitusi, mille esitas Euroopa Komisjoni endine volinik Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruandes „Uus ühtse turu strateegia”. Aruandes kutsuti Euroopa liidreid kõrvaldama kitsaskohti, mis takistavad innovatsiooni ja piiravad Euroopa majanduskasvu potentsiaali.

Liikmesriikide valitsused kiitsid 2009. aasta detsembris heaks Stockholmi programmi, mis sisaldab ühtse õigusala loomise meetmeid ELis ja milles kutsuti üles võtma tõhusaid ELI meetmeid, et toetada liikmesriikide koolitustegevust, ning looma ELi tasandi koolitussüsteemi. Euroopa Parlament on samuti pidevalt rõhutanud asjaolu, et korralik kohtunike koolitus aitab oluliselt kaasa siseturu toimimisele ja lihtsustab kodanike õiguste kasutamist.

2010. aasta lõpus pidas komisjon nõu liikmesriikide, õigusfoorumi liikmete, Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja selle liikmetega. Nõupidamise tulemuste kokkuvõte on esitatud siin.

Täiendav teave:

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa õigusalane koolitus:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal – kohtunike koolitus

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar