Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως στόχο την κατάρτιση 700,000 ασκούντων νομικά επαγγέλματα στο δίκαιο της ΕΕ μέχρι το 2020

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σαφή στόχο την αύξηση του αριθμού των δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και άλλων κατηγοριών ασκούντων νομικά επαγγέλματα που καταρτίζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε έγγραφο πολιτικής που συμφωνήθηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει να εξασφαλίσει ότι το ήμισυ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στην Ευρώπη – περίπου 700.000 – θα συμμετάσχουν σε κάποια μορφή ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης μέχρι το 2020. Στόχος είναι να εξοπλιστούν οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία – κάτι που αποτελεί μέρος του ρόλου τους ως δικαστών και δικηγόρων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων νομικών συστημάτων της Ευρώπης καθώς και στη βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, που θα μπορούν να βασίζονται σε ταχείες αποφάσεις και την ενδεδειγμένη τήρηση των κανόνων.

"Ένα ανεξάρτητο, καλά καταρτισμένο και αποτελεσματικό δικαστικό σώμα είναι καθοριστικό για την ορθή λειτουργία του δικαστικού τομέα και της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη. Αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη χρηστών και ταχέων δικαστικών αποφάσεων και ενισχύει την προβλεψιμότητα και την ασφάλεια δικαίου. Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελεί τμήμα της καθημερινής ζωής, πολίτες και επιχειρήσεις επιθυμούν να γνωρίζουν ότι μπορούν να υπολογίζουν σε ένα ενημερωμένο και καλά καταρτισμένο δικαστικό σώμα σε ολόκληρη την Ένωση, το οποίο θα απονέμει δικαιοσύνη και θα τους δίνει τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους. Δικαστές και δικηγόροι όμως που συμμετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες ώστε να τους εφαρμόζουν αποτελεσματικά", δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. "Για τον λόγο αυτό επιθυμώ να τεθεί ένας σαφής και φιλόδοξος στόχος όσον αφορά την επέκταση της κατάρτισης στον τρόπο με τον οποίο ο δικαστικός κλάδος σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι θα ενισχυθούν οι προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα πανενωσιακό χώρο δικαιοσύνης και να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Η δικαστική κατάρτιση είναι ουσιαστικού χαρακτήρα για ένα σύγχρονο και λειτουργικό δικαστικό σώμα ικανό να μειώσει τους υψηλούς κινδύνους και το υψηλό κόστος συναλλαγών που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αποτελεί μια απαραίτητη επένδυση προκειμένου να ενισχυθεί η δικαιοσύνη προς όφελος της ανάπτυξης".

Ιστορικό

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 1,4 εκατομμύρια ασκούντες νομικά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και δικαστικοί υπάλληλοι. Η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στους μισούς τουλάχιστον από αυτούς να συμμετάσχουν, μέχρι το 2020, σε ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και έθεσε ένα ακόμα στόχο, συγκεκριμένα όλοι οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα να τύχουν τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατάρτισης στο ευρωπαϊκό δίκαιο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις, τα Δικαστικά Συμβούλια, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους φορείς δικαστικής κατάρτισης, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να αναλάβουν τη δέσμευση να ενσωματώσουν το ενωσιακό δίκαιο στα οικεία προγράμματα κατάρτισης και να αυξήσουν τον αριθμό τόσο των μαθημάτων επιμόρφωσης όσο και των συμμετεχόντων σε αυτά.

Η ίδια η Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για να στηρίξει υψηλής ποιότητας έργα κατάρτισης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική μάθηση. Εντός του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε να καταστεί η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση σοβαρή προτεραιότητα, με στόχο να έχουν επιμορφωθεί, μέχρι το 2020, περισσότεροι από 20.000 ασκούντες νομικά επαγγέλματα.

Για να συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού δικαστικού πνεύματος που θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η Επιτροπή πρόκειται να δρομολογήσει, από το 2014 και εξής, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών διάρκειας δύο εβδομάδων για νέους δικαστές και εισαγγελείς. Η Επιτροπή θα στηρίξει την κατάρτιση με την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης – το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης της ΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία και πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες της ΕΕ – καθώς επίσης και διαβιβάζοντας πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για μεθόδους κατάρτισης και αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις κατάρτισης. Η Επιτροπή θα στηριχτεί στα ισχυρά σημεία όλων των υφιστάμενων παρόχων κατάρτισης, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN), την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) και ευρωπαϊκού επιπέδου οργανώσεις νομικών επαγγελμάτων: το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων (ENCJ), η Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της ΕΕ, το Δίκτυο των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, το Συμβούλιο των δικηγορικών συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE), η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων (UIHJ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νομικών Μεταφραστών και Διερμηνέων (EULITA).

Η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται σε αρχικές ή δια βίου περιόδους κατάρτισης, και να καλύπτει:

  • Νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ουσιαστικής και διαδικαστικής νομοθεσίας, μαζί με την αντίστοιχη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  • Γνώσεις των εθνικών δικαστικών συστημάτων.

Τα θέματα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από γλωσσική κατάρτιση. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δικαστικής κατάρτισης περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά στοιχεία: δραστηριότητες δικαστικής κατάρτισης γενικά, οργανωμένες σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, και διασυνοριακές ανταλλαγές.

Νομική βάση

Η δικαστική κατάρτιση είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως τονίστηκε στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 2008. Η συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 81 παρ. 2 στοιχείο η) και άρθρο 82 παρ. 1 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την κατάρτιση των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Η κατάρτιση δικαστικών και ασκούντων νομικά επαγγέλματα ως προς την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποτελεί μία από τις βασικές συστάσεις για δράση στην έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Mario Monti "Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά". Στην έκθεση καλούνται οι ευρωπαίοι ηγέτες να άρουν τους υπόλοιπους φραγμούς που εμποδίζουν την καινοτομία και τη δυναμική ανάπτυξης της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στο οποίο εκτίθενται μέτρα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δικαιοσύνης στην ΕΕ, κυρώθηκε από τις εθνικές κυβερνήσεις το Δεκέμβριο 2009 και προέτρεπε να αναληφθεί έντονη δράση σε επίπεδο ΕΕ για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες κατάρτισης και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών μηχανισμών κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεχώς ότι η σωστή κατάρτιση των δικαστικών συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και καθιστά ευκολότερη για τους πολίτες την άσκηση των δικαιωμάτων τους .

Στο τέλος του 2010, η Επιτροπή προέβη σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τα μέλη του φόρουμ των δικαστών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών και τα μέλη του. Σύνοψη των πορισμάτων της διαβούλευσης ευρίσκεται στο here. παρόν σημείο.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar