Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen sætter som mål at få 700 000 i de juridiske erhverv uddannet i EU-ret inden 2020

Bruxelles, den 13. september 2011 – Europa-Kommissionen har sat et klart mål for forøgelsen af antallet af de dommere, anklagere, advokater og andre udøvere af de juridiske erhverv, der er uddannet i EU-ret. I et politisk oplæg, som der er opnået enighed om i dag, sætter Europa-Kommissionen sig som mål at sikre, at halvdelen af alle udøvere af de juridiske erhverv i Den Europæiske Union – ca. 700 000 – deltager i en eller anden form for EU-uddannelse for retsvæsenets aktører inden 2020. Formålet er at sætte udøverne af de juridiske erhverv i stand til at anvende EU-retten – hvilket er en af deres opgaver som dommere og advokater på nationalt plan. Det vil også medvirke til at opbygge gensidig tillid mellem EU's forskellige retssystemer og forbedre gennemførelsen af EU-lovgivningen. Dette vil være til fordel for både enkeltpersoner og virksomheder i EU, som vil kunne have tillid til, at der hurtigt vil blive truffet afgørelser, og at reglerne vil blive overholdt.

"En uafhængig, veluddannet og effektiv dommerstand er af afgørende betydning for et velfungerende retligt område og indre marked i EU. Det skaber rammerne for gode og hurtige retsafgørelser, så der kommer en større forudsigelighed og retssikkerhed. Da EU-retten er en del af dagligdagen, har borgerne og virksomhederne behov for at vide, at de kan regne med en kyndig og veluddannet dommerstand i hele EU, så de kan gøre deres rettigheder gældende og få deres sag rigtigt behandlet. Men de dommere og advokater, der behandler sagen, skal kende reglerne for at kunne anvende dem effektivt," udtaler Kommissionens næstformand, Viviane Reding, der er EU's kommissær for retlige anliggender. "Derfor har jeg sat et klart og ambitiøst mål for mere uddannelse i, hvordan dommerne i EU skal anvende EU-retten. Dette vil medvirke til at cementere vores bestræbelser på at skabe et EU-område med retfærdighed, så det indre marked kommer til at fungere bedre. Uddannelse af retsvæsenets aktører er af central betydning for en moderne og velfungerende dommerstand, der kan nedbringe de højere risici og højere transaktionsomkostninger, der er til hinder for økonomisk vækst. EU-uddannelse af retsvæsenets aktører er derfor en yderst påkrævet investering med henblik på at indrette retsvæsenet til vækst."

Baggrund

Der er ca. 1,4 millioner udøvere af de juridiske erhverv i EU, herunder dommere, anklagere, advokater, notarer, fogeder og ansatte ved domstolene. Kommissionen vil gøre det muligt for mindst halvdelen af disse udøvere af juridiske erhverv at deltage i EU-uddannelse for retsvæsenets aktører på lokalt, nationalt eller europæisk plan inden 2020. Den har også sat sig det mål at sikre, at alle udøvere af de juridiske erhverv får mindst en uges uddannelse i EU-ret i løbet af deres karriere.

Med henblik herpå har den opfordret de nationale regeringer, domstolsadministrationerne, erhvervssammenslutninger og institutioner, der udbyder uddannelse for retsvæsenets aktører, både på EU-plan og på nationalt plan om at påtage sig at inddrage EU-retten I deres uddannelsesprogrammer og at øge omfanget af kurser og kursusdeltagere.

Kommissionen har selv til hensigt at gøre det lettere at få adgang til EU-finansiering for at støtte uddannelsesprojekter af høj kvalitet, herunder e-læring. Inden for EU's nye flerårige finansielle ramme har Kommissionen foreslået, at EU-uddannelse for retsvæsenets aktører bliver gjort til en af topprioriteterne med henblik på at uddanne over 20 000 udøvere af de juridiske erhverv om året inden 2020.

For at bidrage til at bygge en fælles europæisk retskultur på grundlag af gensidig tillid vil Kommissionen lancere et to ugers udvekslingsprogram for nye dommere og anklagere fra 2014. Kommissionen vil støtte uddannelse gennem den europæiske e-Justice Portal – EU's kvikskranke for love og adgang til retsvæsenet i alle EU-landene – og ved at dele praktiske retningslinjer for uddannelsesmetoder og evaluering.

Kommissionen vil også tilskynde til partnerskaber mellem det offentlige og det private med henblik på at udvikle innovative uddannelsesløsninger. Kommissionen vil bygge videre på fordelene ved alle de eksisterende uddannelsesudbydere, herunder Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN), Det Europæiske Retsakademi (ERA) og de juridiske erhvervssammenslutninger på EU-plan: Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer (ENCJ), Sammenslutningen af statsråd og øverste forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union, Netværket for præsidenterne for Den Europæiske Unions Øverste Domstole, Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE), Rådet for notarer i EU (CNUE), Den Internationale Union for Stævningsmænd (UIHJ) og Den Europæiske Sammenslutning af Juridiske Tolke og Oversættere (EULITA).

EU-uddannelse af retsvæsenets aktører kan foregå som led i grunduddannelsen eller under videre- eller efteruddannelse. Det omfatter:

  • EU-lovgivning, herunder materielle og processuelle regler, sammen med relevant retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol

  • kendskab til nationale retssystemer.

Disse elementer kan understøttes af sprogundervisning. Ordningen for EU-uddannelse af retsvæsenets aktører omfatter to dele, der supplerer hinanden: Aktiviteter til EU-uddannelse af retsvæsenets aktører generelt, uanset om de arrangeres på lokalt plan, nationalt plan eller EU-plan, og udveksling på tværs af landegrænserne.

Retsgrundlag

Uddannelse af retsvæsenets aktører er primært medlemsstaternes ansvar, hvilket også er fremhævet i Rådets resolution fra 2008. I henhold til Lissabontraktaten (artikel 81, stk. 2, litra h), og artikel 82, stk. 1, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) skal EU støtte uddannelse af dommere og anklagere samt andet personale i retsvæsenet både på det civilretlige og det strafferetlige område.

Uddannelse af dommere og andet retspersonale i anvendelsen af EU-ret er en af de vigtigste anbefalinger i den forhenværende EU-kommissær Mario Montis rapport af 9. maj 2010, "En ny strategi for det indre marked". I rapporten blev de europæiske ledere opfordret til at fjerne de resterende flaskehalse, som står i vejen for innovation og svækker Europas vækstpotentiale.

Stockholmprogrammet, der opridser foranstaltninger til at skabe et fælles område med retfærdighed i EU, blev godkendt af medlemsstaternes regeringer i december 2009. I programmet blev der opfordret til, at EU traf indgribende foranstaltninger til at støtte uddannelsesbestræbelser i medlemsstaterne og udvikle uddannelsesordninger på EU-plan. Europa-Parlamentet har også til stadighed understreget, at grundig uddannelse af retsvæsenets aktører bidrager væsentligt til at forbedre det indre markeds funktion og gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder.

I slutningen af 2010 foretog Kommissionen en høring af medlemsstaterne, medlemmerne af Justice Forum og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere samt dettes medlemmer. Et resumé af svarene fra høringen kan findes her.

Yderligere oplysninger:

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Den europæiske e-justice-portal - afsnittet om juridisk uddannelse

Hjemmesiden for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar