Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Cíl Evropské komise – do roku 2020 poskytnout 700 000 právníkům možnost dalšího vzdělávání v právu EU

V Bruselu dne 13. září 2011 – Evropská komise vytyčila jasný cíl, kterým je zvýšit počet soudců, státních zástupců, advokátů a dalších právníků absolvujících další vzdělávání v evropském právu. Podle dnes přijatého politického dokumentu Evropská komise hodlá zajistit, aby se polovina právníků v Evropské unii, tj. kolem 700 000 osob, do roku 2020 zúčastnila některé formy evropského justičního vzdělávání. Cílem je, aby právníci na pozicích soudců či advokátů na vnitrostátní úrovni byli vybaveni znalostmi umožňujícími aplikovat evropské právo, které je součástí jejich pracovních úkolů. Napomůže to rovněž budovat vzájemnou důvěru mezi různými evropskými právními systémy a zdokonalí se tím provádění evropské legislativy. Přinese to užitek občanům a podnikům v Evropě, kteří se budou moci spoléhat na rychlé rozhodování a řádné dodržování platných pravidel.

„Nezávislá, dobře vzdělaná a účinná justice je pro fungování soudního prostoru a jednotného trhu v Evropě zcela zásadní. Umožňuje řádné a rychlé soudní rozhodování, což posiluje předvídatelnost a právní jistotu. Evropské právo tvoří součást každodenního života, občané a podniky proto chtějí vědět, že se v rámci celé Unie mohou opřít o justici, jejíž členové mají znalosti a jsou dobře proškoleni, což občanům a podnikům umožní vykonávat svá práva a domoci se spravedlnosti. Proto soudci a právníci zprostředkovávající tuto spravedlnost musí znát pravidla a být schopni je účinně používat“, prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „ Chci proto stanovit jasný a ambiciózní cíl pro rozšíření dalšího vzdělávání v otázkách, jak justice v Evropě aplikuje evropské právo. Zdokonalení způsobu fungování vnitřního trhu napomůže upevnit naše úsilí o vytvoření celounijního prostoru práva. Justiční vzdělávání je ústředním prvkem moderní a dobře fungující justice schopným omezit vysoká rizika a vyšší transakční náklady, jež brání hospodářskému růstu. Pro vytvoření justice, která podporuje růst, je proto evropské justiční vzdělávání velmi potřebnou investicí.“

Souvislosti

V Evropské unii je kolem 1,4 milionu právníků, počítaje v to soudce, státní zástupce, advokáty, notáře, exekutory a soudní úředníky. Komise chce umožnit přinejmenším polovině těchto právníků absolvovat do roku 2020 evropské justiční vzdělávání na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni. Komise stanovila další cíle, jež mají zajistit, aby všichni právníci v průběhu své profesní kariéry mohli absolvovat nejméně jednotýdenní vzdělávací program v právu EU.

K dosažení těchto cílů vyzvala vnitrostátní vlády a soudní rady, profesní organizace a instituce pro justiční vzdělávání působící jak na úrovni EU, tak vnitrostátní, aby se zavázaly integrovat právo EU do svých vzdělávacích programů a zvýšit počet kurzů i účastníků v nich.

Sama Komise plánuje zjednodušit dostupnost finančních prostředků EU na podporu vzdělávacích projektů vysoké kvality, včetně projektů v oblasti elektronického učení. V rámci nového víceletého finančního rámce EU navrhuje Komise zařadit evropské justiční vzdělávání mezi hlavní priority s cílem proškolit více než 20 000 právníků ročně do roku 2020.

V zájmu vytvoření společné evropské justiční kultury založené na vzájemné důvěře zahájí Komise počínaje rokem 2014 dvoutýdenní výměnný program pro nové soudce a státní zástupce. Komise bude vzdělávání podporovat prostřednictvím Portálu evropské e-Justice, což je jednotné kontaktní místo EU pro právo a přístup k spravedlnosti ve všech zemích EU, a sdílením praktických pokynů o vzdělávacích metodách a hodnocení.

Komise rovněž podnítí partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se vyvinula inovativní vzdělávací řešení. Komise bude stavět na silných stránkách všech stávajících poskytovatelů vzdělávání, mimo jiné Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN), Akademie evropského práva (ERA) a profesních organizací právníků na evropské úrovni: Evropské sítě rad pro justici (ENCJ), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie, Sítě nejvyšších správních soudů Evropské unie, Rady evropských advokátních komor a právnických spolků (CCBE), Rady notářů Evropské unie (CNUE), Mezinárodní unie soudních úředníků (UIHJ) a Evropského sdružení soudních tlumočníků a překladatelů (EULITA).

Evropské justiční vzdělávání může probíhat v rámci prvotního nebo celoživotního vzdělávacího období. Toto vzdělávání zahrnuje:

  • právní předpisy EU, včetně hmotného a procesního práva spolu s příslušnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie,

  • vědomosti o vnitrostátních soudních systémech.

Tyto okruhy může doplňovat jazykové vzdělávání. Schéma evropského justičního vzdělávání zahrnuje dvě doplňkové složky: aktivity justičního vzdělávání obecně, ať již organizované na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni a přeshraniční výměny.

Právní základ

Justiční vzdělávání je primárně zodpovědností členských států, což zdůraznilo usnesení Rady v roce 2008. Lisabonská smlouva (čl. 81 odst. 2 písm. h) a čl. 82 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie) vyzývá EU k podpoře dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců jak v občanských, tak v trestních věcech.

Další vzdělávání soudců a právníků v otázkách týkajících se aplikace evropského práva je jedním z klíčových doporučení ve zprávě bývalého Evropského komisaře Maria Montiho ze dne 9. května 2010 „Nová strategie pro jednotný trh“. Zpráva naléhá na evropské vrcholné představitele, aby odstranili přetrvávající překážky, které brání inovacím a narušují evropský potenciál k růstu.

Stockholmský program, který nastiňuje opatření pro vytvoření jednotného prostoru práva v EU, byl podpořen vnitrostátními vládami v prosinci roku 2009. Tento program vyzývá k výrazné činnosti EU na podporu vnitrostátního úsilí v oblasti dalšího vzdělávání a odborné přípravy, jakož i k vytvoření vzdělávacích mechanismů na úrovni EU. Rovněž Evropský parlament soustavně zdůrazňoval stanovisko, že řádné soudní vzdělávání značně přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a usnadňuje občanům výkon práv.

Na konci roku 2010 konzultovala Komise členské státy, členy Justičního fóra, Evropskou síť pro justiční vzdělávání a její členy. Shrnutí výsledků konzultace je k dispozici zde.

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropské justiční vzdělávání:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Portál evropské e-Justice – oddíl justičního vzdělávání

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar