Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия определя цел до 2020 г. 700 000 юристи да преминат обучение по право на ЕС

Брюксел, 13 септември 2011 г. – Европейската комисия определи ясна цел за увеличаване на броя на съдиите, прокурорите, адвокатите и други практикуващи юристи, които да преминат обучение по европейско право. В одобрен днес политически документ Европейската комисия залага като цел да се гарантира, че половината от всички практикуващи юристи в Европейския съюз — около 700 000 души – ще участват в някаква форма на европейското съдебно обучение до 2020 г. Стремежът е практикуващите юристи да притежават знанията, необходими за прилагане на европейското право, което е част от тяхната роля на национални съдии и адвокати. Това също така ще спомогне за изграждането на взаимно доверие между различните правни системи в Европа и ще подобри прилагането на европейското законодателство. Това ще бъде от полза за хората и предприятията в Европа, които ще могат да разчитат на бързи решения и спазване на правилата.

Независимите и ефективни съдилища с добре обучен персонал са от съществено значение за функционирането на съдебното пространство и единния пазар в Европа. Това спомага за добри и бързи съдебни решения, което от своя страна укрепва предсказуемостта и правната сигурност. Тъй като европейското право е част от ежедневието, гражданите и предприятията искат да знаят, че могат да разчитат на информирани и добре обучени юристи в съдебната система в целия Съюз, което им дава възможност да упражняват своите права и да получават правосъдие. Но съдиите и адвокатите, които раздават това правосъдие, трябва да познават правилата, за да правят това ефективно“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Ето защо искам да определя ясна и амбициозна цел за разширяване на обучението на юристите в Европа за прилагане на европейското право. Това ще спомогне за консолидиране на нашите усилия за създаване на Европейско пространство на правосъдие, с което да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Съдебното обучение е в основата на една модерна и добре функционираща съдебна власт, способна да намали по-големите рискове и по-високите разходи за транзакции, които спъват икономическия растеж. Ето защо европейското съдебно обучение е изключително необходима инвестиция за развитието на правосъдието, способстващо постигането на растеж.

Контекст

В Европейския съюз има около 1,4 млн. практикуващи юристи, в това число съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и съдебни служители. Комисията желае да даде възможност на поне половината от тези практикуващи юристи до 2020 г. да участват в европейско съдебно обучение на местно, национално или европейско равнище. Комисията определи и допълнителна цел, с която да се гарантира, че по време на своята кариера всички практикуващи юристи се възползват от поне едноседмично обучение по право на ЕС.

За да се постигне това, Комисията призова националните правителства, съдебните съвети, професионалните органи и институциите за съдебно обучение както на равнище ЕС, така и на национално равнище, да се ангажират да включат правото на ЕС в своите програми за обучение и да увеличат броя на курсовете и на участниците.

Самата Комисия възнамерява да улесни достъпа до финансиране от ЕС за подпомагане на висококачествени проекти за обучение, в това число електронно обучение. В новата многогодишна финансова рамка Комисията предлага европейското съдебно обучение да бъде важен приоритет, като залага целта до 2020 г. ежегодно да се обучават над 20 000 практикуващи юристи.

За да помогне за изграждането на обща европейска съдебна култура, основана на взаимно доверие, от 2014 г. Комисията ще постави началото на двуседмична програма за обмен за млади съдии и прокурори. Комисията ще подкрепя обучението чрез европейския портал за електронно правосъдие — единната точка за информация на ЕС относно законите и достъпа до правосъдие във всички държави на ЕС – и като споделя практически насоки относно методологиите и оценяването на обучението.

Комисията също така ще насърчава партньорства между публичния и частния сектор за разработването на новаторски учебни подходи. Комисията ще използва предимствата на всички съществуващи структури, предлагащи обучение, включително Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), Академията по европейско право (ERA) и европейските юридически професионални организации: Европейската мрежа на висшите съдебни съвети (ENCJ), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на ЕС, Мрежата на председателите на върховните съдилища на ЕС, Съвета на адвокатските колегии от ЕС (CCBE), Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE), Международния съюз на съдебните служители (UIHJ) и Европейската асоциация на устните и писмените преводачи в областта на правото (EULITA).

Европейското съдебно обучение може да се осъществи по време на първоначалното обучение или в по-късен период като част от обучението през целия живот. То обхваща:

  • законодателство на ЕС, в това число материално и процесуално право, заедно със съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз,

  • познания за националните съдебни системи.

Тези направления могат да бъдат придружавани от езиково обучение. Схемата за европейско съдебно обучение включва два допълнителни компонента: общи курсове за съдебно обучение, организирани на местно, национално или европейско равнище, и международен обмен.

Правно основание

За съдебното обучение отговарят основно държавите-членки, както е подчертано в резолюция на Съвета от 2008 г. В Договора от Лисабон (член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз) ЕС се призовава да „подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители“ както по гражданскоправни, така и по наказателноправни въпроси.

Обучението на съдиите и практикуващите юристи за това как да прилагат правото на ЕС е една от ключовите препоръки в доклада на бившия европейски комисар Марио Монти от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“. В доклада европейските лидери бяха настоятелно призовани да отстранят все още съществуващите препятствия, които затрудняват иновациите и намаляват капацитета на Европа за растеж.

Стокхолмската програма, в която са набелязани мерки за създаването на единно пространство на правосъдие в ЕС, бе одобрена от националните правителства през декември 2009 г. и в нея се призова за решителни действия на ЕС в подкрепа на националните усилия за обучение, както и за разработване на механизми за обучение на равнище ЕС. Европейският парламент също неколкократно подчерта, че подходящото съдебно обучение допринася значително за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и способства за това гражданите да упражняват правата си.

В края на 2010 г. Комисията проведе допитване с държавите-членки, членове на Justice Forum, Европейската мрежа за съдебно обучение и нейните членове. Обобщение на констатациите от тази консултация можете да намерите тук.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Европейско съдебно обучение:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Европейски портал за електронно правосъдие —

раздел за съдебното обучение

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar