Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen ökar insatserna mot våldsinriktad extremism

Bryssel den 9 september 2011 – Idag lanserar Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, EU-nätverket för ökad medvetenhet om radikalisering som syftar till att bekämpa våldsinriktad extremism. Initiativet ska stödja medlemsstaternas insatser för att förhindra våldsinriktad radikalisering och rekrytering av individer till terroristverksamhet. Nätverket ska koppla samman nyckelaktörer som är engagerade i att motarbeta radikalisering i EU, såsom socialarbetare, religiösa ledare, ungdomsledare, polismän, forskare och andra som arbetar på plats i utsatta samhällsgrupper.

EU måste göra mer för att motverka hotet mot en växande våldsinriktad extremism. Därför lanserar vi idag nätverket för ökad medvetenhet om radikalisering, för att stödja medlemsstaterna i deras insatser för att öka medvetenheten om radikalisering och finna sätt att motverka extremisternas ideologi och propaganda. Erfarenheterna har visat att terrorism varken kan kopplas till en viss trosinriktning eller politisk övertygelse, och inte heller till någon särskild region. Våra insatser i kampen mot våldsinriktad extremism måste därför ta hänsyn till de olika formerna för radikalisering. Det är också viktigt att erkänna att radikaliseringens ideologiska inspiration och referenser också finns i de politiska idéerna inom populistiska rörelser i EU”, sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Invigningen av nätverket kommer att hållas i Bryssel och följs av ett första arbetsmöte. Genom mötet samlas de första medlemmarna i nätverket och företrädare för medlemsstaterna, Norge och EU-institutionerna. Det första mötet kommer att ge deltagarna möjlighet att diskutera hur nätverket ska fungera i praktiken och utbyta åsikter om vilka prioriteringar nätverket ska ha.

Syftet med nätverket är att fastställa bästa praxis och främja utbyte av information och erfarenhet på olika områden av våldsinriktad radikalisering, exempelvis användningen av internet och sociala medier för extremistisk propaganda och terroristernas användning av informations- och kommunikationsteknik. Nätverket ska arbeta för att motverka radikaliseringen innan den leder till våldsinriktad extremism.

Nätverket ska bistås av ett online-forum och konferenser i hela EU för att samla erfarenheter och kunskaper för att öka medvetenheten om radikalisering och kommunikationstekniker. Det ska uppmuntra trovärdiga förebilder och opinionsledare att föra fram positiva budskap som alternativ till våldsinriktad extremistisk propaganda. Nätverket ska också bidra till utformningen av politiken på nationell och europeisk nivå och bistå Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i deras arbete och förse dem med lämpliga instrument för att förhindra terrorism.

Bakgrund

Den 22 november 2010 antog kommissionen ”EU:s interna säkerhetsstrategi i praktiken” (IP/10/1535 och MEMO/10/598). Att förebygga radikalisering, som kan leda till terroristhandlingar, fick prioritet och det meddelades att ett EU-nätverk för ökad medvetenheten om radikalisering skulle inrättas.

Ytterligare insatser planerades också, t.ex. att anordna en ministerkonferens under 2012 om hur man ska förhindra radikalisering och rekrytering som leder till terrorism.

Kommissionen spelar en nyckelroll när det gäller att samordna och underlätta arbetet för samtliga aktörer i nätverket. Kommissionen kommer att tillhandahålla de medel som krävs för att inrätta en plattform och ett sekretariat för nätverket, samt medel för nätverkets funktion. Över 20 miljoner euro ska avsättas för projektet under fyra år i form av direkt stöd till medlemsstaterna och finansiering av olika projekt.

Som ett nätverk av nätverk kommer det att inbegripa grupper, sammanslutningar och plattformar som konkret och praktiskt engageras i att förhindra radikalisering. Deras arbete kommer att organiseras i kluster av bland annat politiska beslutsfattare, tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster, åklagare, lokala myndigheter, akademiker, fackexperter och organisationer inom det civila samhället, inklusive grupper som företräder terrorismens offer.

r närmare upplysningar

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar