Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia zvyšuje úsilie v boji proti násilnému extrémizmu

Brusel 9. september 2011 – Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, spúšťa sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorej cieľom je bojovať proti násilnému extrémizmu. Iniciatíva bude podporovať úsilie členských štátov v prevencii násilnej radikalizácie a náboru osôb na teroristické aktivity. Prostredníctvom siete budú prepojení hlavní aktéri zapojení do boja proti radikalizácii v celej EÚ, ako napríklad sociálni pracovníci, náboženskí vodcovia, vodcovia mládeže, policajti, výskumní pracovníci a ďalší ľudia, ktorí pôsobia v prostredí zraniteľných komunít.

„EÚ musí vyvíjať väčšie úsilie v boji proti hrozbe narastajúceho násilného extrémizmu. Preto dnes spúšťame sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorá podporí členské štáty v ich úsilí zvyšovať povedomie o radikalizácii a zdokonaľovať spôsoby potláčania extrémistických ideológií a propagánd. Ako ukázali doterajšie skúsenosti, terorizmus sa nespája s jednou vierou alebo jedným politickým presvedčením, ani s konkrétnym regiónom. V rámci nášho úsilia v boji proti násilnému extrémizmu preto musíme zohľadňovať rôzne modely radikalizácie. Takisto je dôležité uznať, že ideologická inšpirácia a referenčné body pre radikalizáciu sa môžu vyskytovať aj v rámci politických ideí populistických hnutí v EÚ,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Inaugurácia siete sa bude konať v Bruseli a po nej bude nasledovať prvé pracovné zasadnutie. Na tomto stretnutí sa zúčastnia prví členovia siete a predstavitelia členských štátov, Nórska a inštitúcií EÚ. Na inauguračnom stretnutí budú mať účastníci možnosť diskutovať o tom, ako sfunkčniť sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, a budú si môcť vymeniť názory o prioritách siete.

Cieľom siete je určiť osvedčené postupy a podporovať výmenu informácií a skúseností z rôznych oblastí násilnej radikalizácie, ako je napríklad využívanie internetu a sociálnych médií na extrémistickú propagandu a využívanie informačných a komunikačných technológií teroristami. Cieľom práce siete bude potláčať radikalizáciu ešte pred tým, ako by viedla k násilnému extrémizmu.

Sieť bude podporovaná on-line fórom a konferenciami v celej EÚ s cieľom zhromažďovať skúsenosti a poznatky s cieľom zvyšovať povedomie o radikalizácii a komunikačných technikách. Sieť bude podporovať vierohodné vedúce osobnosti a vedúce mienkotvorné osobnosti, aby svojimi pozitívnymi odkazmi ponúkali iné možnosti, ako sú násilné a extrémistické propagandy. Sieť bude takisto prispievať k politickým procesom na vnútroštátnej a európskej úrovni a bude podporovať Európsku komisiu a členské štáty v ich činnosti a poskytovať im zodpovedajúce nástroje na prevenciu terorizmu.

Kontext

Dňa 22. novembra 2010 Komisia prijala „Stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ“ (IP/10/1535 and MEMO/10/598). Prevencia radikalizácie, ktorá môže viesť k teroristickým činom, bola označená za prioritu a bolo oznámené vytvorenie siete EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (ďalej len „RAN“).

Takisto sa predpokladali ďalšie opatrenia, ako napríklad organizácia ministerskej konferencie v roku 2012 na tému prevencie radikalizácie a náborov vedúcich k terorizmu.

Komisia zohráva kľúčovú úlohu v koordinácii siete a v uľahčovaní práce všetkých aktérov siete. Komisia poskytne prostriedky potrebné na vytvorenie platformy RAN a zriadenie sekretariátu, ako aj na fungovanie siete. Na projekt bude na obdobie 4 rokov vyčlenených viac ako 20 miliónov EUR vo forme priamej podpory členským štátom a prostredníctvom financovania rozličných projektov.

RAN ako sieť sietí bude zahŕňať skupiny, združenia a platformy, ktoré sa konkrétnym spôsobom a prakticky zapájajú do prevencie nástrah radikalizmu. Ich činnosť bude organizovaná v klastroch pozostávajúcich okrem iného z tvorcov politiky, orgánov presadzovania práva, bezpečnostných orgánov, prokurátorov, miestnych orgánov, akademickej obce, odborníkov z praxe a organizácií občianskej spoločnosti vrátane združení obetí.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar