Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska intensyfikuje wysiłki w celu przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi

Bruksela, 9 września 2011 r. – Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych, zainicjowała dzisiaj unijną sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN), mającą na celu przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi. Inicjatywa będzie wspierać działania państw członkowskich podejmowane w celu zapobiegania brutalnej radykalizacji postaw oraz werbowaniu osób do udziału w działaniach terrorystycznych. Sieć ta połączy kluczowych partnerów zaangażowanych w zwalczanie radykalizacji postaw na obszarze UE, takich jak pracowników socjalnych, przywódców religijnych, liderów młodzieżowych, policję, naukowców i inne osoby pracujące w terenie wśród społeczności najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem.

UE musi intensywniej zwalczać zagrożenia związane z pogłębiającym się brutalnym ekstremizmem. Dlatego też zainicjowaliśmy w dniu dzisiejszym unijną sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw, aby wspierać państwa członkowskie w rozpowszechnianiu wiedzy o tym zjawisku oraz o sposobach przeciwdziałania ekstremistycznej ideologii i propagandzie. Doświadczenie wskazuje, że terroryzmu nie można powiązać z jedną religią lub przekonaniem politycznym, ani też z żadnym konkretnym regionem. Działania, jakie podejmujemy w celu zwalczaniu brutalnego ekstremizmu muszą więc objąć różne wzorce radykalizacji postaw. Należy również pamiętać, że inspiracje ideologiczne oraz punkty odniesienia dla radykalizacji postaw odnaleźć można również w ideach politycznych ruchów populistycznych w UE” - powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Inauguracja sieci odbędzie się w Brukseli, po inauguracji rozpocznie się pierwsza sesja robocza. Na posiedzenie to zaproszeni zostali pierwsi członkowie sieci oraz przedstawiciele państw członkowskich, Norwegii oraz instytucji unijnych. Na spotkaniu inauguracyjnym uczestnicy będą mogli przedyskutować, w jaki sposób zapewnić sprawne funkcjonowanie RAN, oraz wymienić poglądy na temat priorytetów sieci.

Sieć ma pomóc w zidentyfikowaniu dobrych praktyk oraz propagowaniu wymiany informacji i doświadczeń dotyczących różnych aspektów brutalnej radykalizacji postaw, takich jak np. wykorzystywanie internetu oraz mediów społecznych na potrzeby propagandy ekstremistycznej oraz wykorzystywanie przez terrorystów technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sieć będzie realizować zadania służące przeciwdziałaniu radykalizacji postaw, zanim doprowadzi ona do brutalnego ekstremizmu.

Sieć wspierana będzie przez forum internetowe oraz konferencje na całym obszarze UE, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie pogłębienie świadomości na temat radykalizacji postaw oraz technik komunikacji. Da ona osobom cieszącym się autorytetem i zaufaniem oraz tym, które pełnią role opiniotwórcze, możliwość przekazywania pozytywnych przesłań stanowiących alternatywę dla propagandy ekstremistycznej odwołującej się do aktów przemocy. Sieć wspierać będzie również procesy polityczne na poziomie krajowym oraz europejskim, jak również Komisję Europejską i państwa członkowskie w ich działaniach. Udostępni ona też odpowiednie instrumenty do przeciwdziałania terroryzmowi.

Kontekst

W dniu 22 listopada 2010 r. Komisja przyjęła „Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu” (IP/10/1535 i MEMO/10/598). Zwalczanie radykalizacji postaw, która może prowadzić do aktów terrorystycznych, zostało tam uznane za priorytet. W dokumencie tym zapowiedziano również ustanowienie unijnej sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw („RAN”).

Przewidziano także dalsze działania, takie jak organizacja konferencji na szczeblu ministerialnym w 2012 r. w sprawie przeciwdziałania radykalizacji postaw oraz werbowaniu osób prowadzącym do aktów terrorystycznych.

Komisja odgrywa kluczową rolę w koordynacji i ułatwianiu działań wszystkich podmiotów należących do sieci. Komisja udostępni środki niezbędne do utworzenia platformy RAN oraz jej sekretariatu, jak również środki niezbędne do funkcjonowania sieci. Na projekt, na okres czteroletni, przeznaczone zostało ponad 20 mln EUR w formie bezpośredniego wsparcia dla państw członkowskich oraz finansowania różnych projektów.

Jako „sieć sieci” RAN obejmować będzie grupy, organizacje oraz platformy, które są w sposób konkretny i praktyczny zaangażowane w przeciwdziałanie radykalizacji postaw. Ich działania pogrupowane będą tematycznie obejmując m.in. osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, pracowników organów ścigania i służb bezpieczeństwa, prokuratorów, władze lokalne, pracowników naukowych, ekspertów terenowych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym stowarzyszenia ofiar.

Więcej informacji:

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

{0>Contacts :<}100{>Kontakt:<0}

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar