Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie drijft inspanningen op tegen gewelddadig extremisme

Brussel, 9 september 2011 – Vandaag laat Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken, het EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering van start gaan, waarmee de strijd tegen gewelddadig extremisme wordt aangegaan. Met het initiatief worden de inspanningen van de lidstaten ondersteund om een gewelddadige radicalisering en de rekrutering van mensen voor terreuractiviteiten te voorkomen. Het netwerk zal de belangrijkste actoren met elkaar verbinden die in de EU betrokken zijn bij de bestrijding van radicalisering, als sociale werkers, religieuze leiders, jeugdleiders, politiemensen, onderzoekers en anderen die ter plaatse in kwetsbare gemeenschappen werkzaam zijn.

"De EU moet meer doen om de dreiging van toenemend gewelddadig extremisme tegen te gaan. Daarom lanceren wij vandaag het EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering om de lidstaten te steunen in hun inspanningen voor een grotere bewustwording inzake radicalisering en manieren om de ideologie en de propaganda van extremisten te weerleggen. De ervaring leert dat terrorisme niet kan worden verbonden met één geloofsovertuiging of politieke ideologie, en ook niet met een welbepaalde regio. Bij onze inspanningen in de strijd tegen gewelddadig extremisme moeten wij daarom rekening houden met de verschillende aspecten van radicalisering. Het is ook van belang te erkennen dat de politieke ideeën van bepaalde populistische bewegingen binnen de EU ideologische inspiratie en referentiepunten voor radicalisering bieden," aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

De inauguratie van het netwerk zal plaatsvinden in Brussel, gevolgd door een eerste werkvergadering. Bij deze vergadering zullen de eerste leden van het netwerk en vertegenwoordigers van de lidstaten, van Noorwegen en de EU-instellingen aanwezig zijn. Op de inaugurale vergadering zullen de deelnemers kunnen discussiëren over manieren om het netwerk operationeel te maken en van gedachten wisselen over de prioriteiten van het netwerk.

Het netwerk heeft tot doel optimale werkwijzen vast te stellen en de uitwisseling van informatie en ervaringen op diverse gebieden van gewelddadige radicalisering te bevorderen, zoals internetgebruik en het gebruik van sociale media voor extremistische propaganda en het gebruik door terroristen van informatie- en communicatietechnologieën. Het netwerk heeft de bedoeling radicalisering tegen te gaan voor deze leidt tot gewelddadig extremisme.

Het netwerk zal worden ondersteund door een online-forum en conferenties in heel de EU om ervaringen en kennis te vergaren en alzo de bewustwording inzake radicalisering en communicatietechnieken te vergroten. Het netwerk zal geloofwaardige voorbeeldfiguren en opinieleiders aansporen een positieve boodschap te brengen als alternatieven voor gewelddadige extremistische propaganda. Het netwerk zal tevens bijdragen tot beleidsprocessen op nationaal en Europees niveau, de Europese Commissie en de lidstaten steun bieden bij hun werkzaamheden en hun adequate instrumenten verschaffen ter voorkoming van terrorisme.

Achtergrond

Op 22 november 2010 keurde de Commissie de mededeling "De EU-interneveiligheidsstrategie in actie" (IP/10/1535 en MMO/10/598) goed. Het voorkomen van radicalisering, die immers tot daden van terrorisme kan leiden, werd als een prioriteit aangemerkt en het opzetten van een EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering aangekondigd.

Ook verdere acties waren gepland, zoals de organisatie van een ministerconferentie in 2012 over de preventie van de radicalisering en de rekrutering van potentiële terroristen.

De Commissie speelt een hoofdrol in de coördinatie en de realisatie van de werkzaamheden van alle betrokkenen bij het netwerk. De Commissie zal in de nodige middelen voorzien om het platform en het secretariaat van het netwerk alsook het functioneren van het netwerk zelf in goede banen te leiden. Over een periode van vier jaar zal 20 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het project in de vorm van rechtstreekse steun aan de lidstaten en voor financiering van diverse projecten.

Als "netwerk van netwerken" zal het EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering groepen, verenigingen en platforms omvatten die concreet en praktisch betrokken zijn bij het voorkomen van radicalisering. De werkzaamheden zullen in kleine groepen worden georganiseerd, bv. van beleidsmakers, ambtenaren voor wetshandhaving en veiligheid, rechters, lokale overheden, academici, lokale deskundigen en maatschappelijke organisaties, met inbegrip van slachtofferverenigingen.

Meer informatie

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar