Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija pastiprina centienus, lai apkarotu vardarbīgu ekstrēmismu

Brisele, 2011. gada 9. septembris. Eiropas komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma šodien atklāj tīklu izpratnes veicināšanai par radikalizāciju (Radicalisation Awareness Network – RAN), kura mērķis ir apkarot vardarbīgu ekstrēmismu. Ar šo iniciatīvu tiks atbalstīti dalībvalstu centieni novērst vardarbīgu radikalizāciju un personu rekrutēšanu teroristiskām darbībām. Šis tīkls apvienos galvenos dalībniekus, kas iesaistās radikalizācijas novēršanā visā ES, piemēram, sociālos darbiniekus, reliģiskos līderus, jauniešu vadītājus, policijas darbiniekus, pētniekus un citas personas, kas strādā neaizsargātajās kopienās.

„ES nepieciešams darīt vairāk, lai novērstu arvien pieaugošā vardarbīgā ekstrēmisma draudus. Tāpēc šodien mēs atklājam tīklu izpratnes veicināšanai par radikalizāciju, lai atbalstītu dalībvalstu centienus uzlabot izpratni par radikalizāciju un par veidiem, kā cīnīties pret ekstrēmistu ideoloģiju un propagandu. Kā liecina pieredze, terorismu nedrīkst piesaistīt vienai ticībai vai politiskajai pārliecībai, ne arī kādam atsevišķam reģionam. Tāpēc mūsu centienos apkarot vardarbīgo ekstrēmismu jāņem vērā dažādas radikalizācijas izpausmes. Svarīgi ir arī apzināties, ka ideoloģisko iedvesmu un radikalizācijas atsauces punktus var atrast arī ES populistisko kustību politiskajās idejās,” teica ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Tīkla atklāšana notiks Briselē, pēc kuras notiks pirmā darba sesija. Sanāksmē piedalīsies tīkla galvenie dalībnieki un dalībvalstu, kā arī Norvēģijas un ES iestāžu pārstāvji. Atklāšanas sanāksmē dalībnieki varēs apspriest RAN darbības nodrošināšanu un apmainīties viedokļiem par tīkla prioritātēm.

Tīkla mērķis ir noteikt labu praksi un veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu par dažādiem vardarbīgas radikalizācijas aspektiem, piemēram, par interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu ekstrēmistu propagandai un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, ko izmanto teroristi. Tīkla mērķis būs novērst radikalizāciju, pirms tā pāraug vardarbīgā ekstrēmismā.

Šā tīkla atbalstam tiks izveidots tiešsaistes forums un notiks ES mēroga konferences, lai apkopotu pieredzi un zināšanas un uzlabotu izpratni par radikalizāciju un saziņas metodēm. Tas mudinās uzticamus parauga sniedzējus un viedokļu noteicējus izplatīt pozitīvas ziņas, piedāvājot alternatīvas vardarbīgai ekstrēmistu propagandai. Ar šo tīklu tiks atbalstīti arī politikas procesi valstu un Eiropas līmenī, kā arī Eiropas Komisijas un dalībvalstu darbības, sniedzot tām piemērotus instrumentus terorisma novēršanai.

Pamatinformācija

Komisija 2010. gada 22. novembrī pieņēma „ES iekšējās drošības stratēģiju darbībā” (IP/10/1535 un MEMO/10/598). Kā prioritāte tika noteikta radikalizācijas, kas var novest pie terorisma, novēršana, un tika paziņots par ES tīkla izveidi izpratnes veicināšanai par radikalizāciju.

Tika paredzētas arī turpmākas darbības, piemēram, ministru konferences rīkošana 2012. gadā par radikalizācijas novēršanu un rekrutēšanu terorisma mērķiem.

Komisijai ir svarīga loma visu tīklā iesaistīto dalībnieku koordinēšanā un viņu darba atvieglošanā. Komisija nodrošinās līdzekļus, kas nepieciešami RAN platformas un tā sekretariāta izveidei un tīkla darbībai. Četru gadu laikposmā šim projektam tiks atvēlēti vairāk nekā 20 miljoni eiro; tos piešķirs kā tiešo atbalstu dalībvalstīm un finansējumu dažādiem projektiem.

RAN kā „tīklu tīkls” apvienos grupas, asociācijas un platformas, kas konkrēti un praktiski iesaistās radikalizācijas novēršanā. Šā tīkla darbs tiks organizēts grupās, kurās cita starpā darbosies politikas veidotāji, tiesībaizsardzības un drošības amatpersonas, prokurori, vietējās iestādes, akadēmiskās aprindas, uz vietas esošie eksperti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp cietušo grupas.

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar