Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija aktyviau kovos su smurtiniu ekstremizmu

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 9 d. Šiandien už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström paskelbė pradėjus veikti ES informacijos apie radikalizaciją sklaidos tinklą, kurio tikslas – kovoti su smurtiniu ekstremizmu. Šia iniciatyva siekiama prisidėti prie valstybių narių vykdomų radikalizacijos ir verbavimo teroristinei veiklai prevencijos priemonių. Tinklas suburs svarbiausius visos ES kovotojus su radikalizacija – socialinius darbuotojus, dvasinius vadovus, jaunimo lyderius, policininkus, mokslininkus ir kitus tiesiogiai pažeidžiamose bendruomenėse dirbančius asmenis.

„Augant smurtinio ekstremizmo grėsmei, ES turi veikti aktyviau. Todėl ir buvo sukurtas šiandien darbą pradedantis Informacijos apie radikalizaciją sklaidos tinklas, padėsiantis valstybėms narėms skleisti informaciją apie radikalizaciją ir kovos su ekstremistine ideologija ir propaganda būdus. Patirtis rodo, kad terorizmo negalima sieti su konkrečiu tikėjimu, politinėmis pažiūromis ar regionu. Taigi kovojant su smurtiniu ekstremizmu reikia nepamiršti, kad yra įvairių radikalizacijos apraiškų. Taip pat turime pripažinti, kad ideologinio įkvėpimo ir radikalizacijos idėjų galima pasisemti ir iš populistinių ES judėjimų politinių nuostatų“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström.

Tinklo atidarymas vyks Briuselyje. Šia proga bus sušauktas pirmasis jo posėdis. Susitikime dalyvaus esami tinklo nariai ir valstybių narių, Norvegijos ir ES institucijų atstovai. Inauguracinio posėdžio dalyviai tarsis, kaip užtikrinti sklandžią Informacijos apie radikalizaciją sklaidos tinklo veiklą, ir pareikš nuomonę apie tinklo veiklos prioritetus.

Tinklo veiklos tikslas – kaupti gerąją patirtį, skatinti keistis informacija ir patirtimi, susijusia su įvairiomis smurtinės radikalizacijos formomis, kaip antai ekstremizmo propaganda internete ir socialinėje žiniasklaidoje ar informacinių ir ryšių technologijų panaudojimas terorizmui. Tinklas sieks sustabdyti radikalizaciją, kol ji netapo smurtinio ekstremizmo priežastimi.

Tinklas diskutuos savo interneto forume ir rengs ES lygmens konferencijas, kad sukauptų kuo daugiau patirties ir informacijos, padėsiančios skleisti informaciją apie radikalizaciją ir jos būdus. Autoritetai, kurių nuomonė svarbi visuomenei, bus skatinami formuluoti teigiamas nuostatas, paneigiančias smurto ir ekstremizmo propagandą. Be to, šis tinklas dalyvaus nacionalinės ir Europos politikos procese, konsultuos Europos Komisiją ir valstybes nares, taip pat siūlys joms veiksmingas terorizmo prevencijos priemones.

Pagrindiniai faktai

2010 m. lapkričio 22 d. Komisija priėmė komunikatą „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas“ (IP/10/1535 ir MEMO/10/598). Užkirsti kelią radikalizacijai, kuri gali išprovokuoti terorizmo aktus, yra viena svarbiausių užduočių, todėl buvo nuspręsta įkurti ES informacijos apie radikalizaciją sklaidos tinklą.

Numatyta ir kitų priemonių. Viena iš jų – 2012 m. ministrų konferencija dėl radikalizacijos ir verbavimo teroristinei veiklai prevencijos.

Komisija yra pagrindinė visų tinklo dalyvių darbo koordinatorė ir konsultantė. Komisija skirs lėšų, reikalingų tinklo interneto platformai sukurti, sekretoriato darbui ir visai tinklo veiklai finansuoti. Per 4 metų laikotarpį šiam projektui ketinama skirti daugiau kaip 20 mln. EUR – bus teikiama tiesioginė parama valstybėms narėms ir finansuojami įvairūs projektai.

ES informacijos apie radikalizaciją sklaidos tinklą sudarys daugelis mažesnių tinklų – grupių, asociacijų ir sąjungų, vykdančių konkrečią praktinę radikalizavimo prevencijos veiklą. Jie dirbs mažesnėmis grupėmis, pavyzdžiui, politikų, teisėsaugos ir saugumo pareigūnų, prokurorų, vietos valdžios atstovų, mokslininkų, vietos ekspertų ir pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant nukentėjusiųjų grupes.

Daugiau informacijos rasite

už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainėje

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32-2 298 09 63)

Tove Ernst (+32-2 298 67 64)


Side Bar