Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa Komisjon tugevdab võitlust vägivaldse ekstremismi vastu

Brüssel, 9. september 2011. Siseasjade volinik Cecilia Malmström käivitab täna radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku, mille eesmärk on võidelda vägivaldse ekstremismiga. Sellega toetatakse liikmesriikide püüdlusi tõkestada vägivaldset radikaliseerumist ja üksikisikute värbamist terroristlikel eesmärkidel. Võrgustik ühendab üle kogu ELi radikaliseerumisvastases võitluses osalejaid, nagu sotsiaaltöötajad, usujuhid, noortejuhid, politsei, teadlased ja teised, kes tegutsevad kõige ebasoodsamas olukorras olevates kogukondades kohapeal.

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul peab EL järjest suureneva vägivaldse ekstremismi ohu vastu aktiivsemalt võitlema. Just seetõttu käivitataksegi täna radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel suurendada teadlikkust radikaliseerumisest ning äärmusliku ideoloogia ja propaganda vastu võitlemise vahenditest. „Kogemused on näidanud, et terrorismi ei ole võimalik seostada üksnes teatava usulise või poliitilise veendumuse ega kindla piirkonnaga,” ütles Malmström. „Seepärast tuleb vägivaldse ekstremismi vastu võitlemisel võtta arvesse radikaliseerumise eri avaldumisvorme. Samuti on oluline teadvustada, et radikaliseerumise ideoloogilisi ajendeid ja eeskujusid leidub ka ELi poliitilistes ideedes ja populistlikes liikumistes.” Võrgustiku avaüritus toimub Brüsselis ja sellele järgneb esimene töökoosolek, millel osalevad võrgustiku esimesed liikmed ning liikmesriikide, Norra ja ELi institutsioonide esindajad. Avakoosolekul saavad osalejad arutada radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku toimimise üle ja vahetada seisukohti selle ülesannete kohta.

Võrgustiku eesmärk on kindlaks määrata head tavad ning soodustada teabe ja kogemuste vahetust vägivaldse radikaliseerumise eri valdkondades, nagu interneti ja sotsiaalmeedia kasutamine äärmuslaste propagandas ning info- ja sidetehnoloogia kasutamine terroristlikel eesmärkidel. Võrgustik püüab radikaliseerumist takistada enne, kui see muutub vägivaldseks.

Võrgustikku hakkavad toetama internetifoorum ning ELi tasandi konverentsid, kus koondatakse kogemusi ja teadmisi, et suurendada teadlikkust radikaliseerumisest ja sidetehnoloogiatest. Selle kaudu saavad usaldusväärsed ühiskondlikud eeskujud ja arvamusliidrid esitada positiivseid sõnumeid vägivaldse ja äärmusliku propaganda alternatiivide kohta. Võrgustik aitab kaasa ka riigi ja Euroopa tasandi poliitilistele protsessidele ning toetab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide tööd, andes neile vajalikke vahendeid terrorismi tõkestamiseks.

Taust

Komisjon võttis 22. novembril 2010 vastu teatise „ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine” (IP/10/1535 ja MEMO/10/598). Selles seati prioriteediks võitlus radikaliseerumisega, mis võib kaasa tuua terroriakte, ja teatati radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku loomisest.

Samuti nähti ette muid meetmeid, nagu aastal 2012 toimuv ministrite konverents terrorismi põhjustava radikaliseerumise ja värbamise tõkestamise teemal.

Komisjonil on kanda oluline roll võrgustikus osalejate töö koordineerimisel ja hõlbustamisel. Ta tagab radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku platvormi ja sekretariaadi loomiseks ning võrgustiku toimimiseks vajalikud vahendid. Nelja aasta jooksul eraldatakse projektile üle 20 miljoni euro, mis antakse otsetoetustena liikmesriikidele ja millega rahastatakse eri projekte.

Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik hõlmab rühmitusi, ühendusi ja platvorme, kes osalevad radikaliseerumise tõkestamises konkreetsete ja praktiliste meetmetega. Töö toimub rühmades, mis koosnevad poliitikakujundajatest, õiguskaitse- ja julgeolekuametnikest, prokuröridest, kohalikest ametiasutustest, teadlastest, kohapealsetest ekspertidest ja kodanikuühiskonna organisatsioonidest, sealhulgas ohvrite ühendustest.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar