Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2011– Σήμερα η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, εγκαινιάζει το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation Awareness Network - RAN) σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού. Η πρωτοβουλία θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ατόμων για τρομοκρατικές ενέργειες. Το δίκτυο θα συνδέει μεταξύ τους όσους διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, από ολόκληρη την ΕΕ, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, θρησκευτικούς ηγέτες, ηγέτες της νεολαίας, αστυνομικούς, ερευνητές και άλλους που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε επίπεδο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

«Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του αυξανόμενου βίαιου εξτρεμισμού. Για τον λόγο αυτόν εγκαινιάζουμε σήμερα το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση, ώστε να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ριζοσπαστικοποίηση και τους τρόπους αντιμετώπισης της ιδεολογίας και της προπαγάνδας των τρομοκρατών. Από πείρα είναι γνωστό ότι η τρομοκρατία δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα ή πολιτική πεποίθηση, ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Οι προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες μορφές ριζοσπαστικοποίησης. Είναι επίσης σημαντικό να παραδεχθούμε ότι ιδεολογικά ερείσματα και σημεία αναφοράς για ριζοσπαστικοποίηση υπάρχουν και μεταξύ των πολιτικών ιδεών που πρεσβεύουν λαϊκιστικά κινήματα στο εσωτερικό της ΕΕ» είπε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Τα εγκαίνια του δικτύου αυτού θα γίνουν στις Βρυξέλλες. Θα ακολουθήσει μια πρώτη συνάντηση εργασίας. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν τα πρώτα μέλη του δικτύου και εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Νορβηγίας και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η εναρκτήρια συνάντηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συζητήσουν πως θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το RAN και να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τις προτεραιότητες του δικτύου.

Σκοπός του δικτύου είναι να διαπιστώνει ορθές πρακτικές και να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε διάφορα πεδία βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, όπως π.χ. η εκμετάλλευση του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων για εξτρεμιστική προπαγάνδα και η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών από μέρους τρομοκρατών. Το δίκτυο θα αποβλέπει στην εξουδετέρωση της ριζοσπαστικοποίησης προτού οδηγήσει σε βίαιο εξτρεμισμό.

Το δίκτυο θα υποστηρίζεται από ένα επιγραμμικό φόρουμ και από πανενωσιακές διασκέψεις για τη συγκέντρωση εμπειριών και γνώσεων με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις τεχνικές ριζοσπαστικοποίησης και επικοινωνίας. Θα ενθαρρύνει πρόσωπα που αποτελούν αξιόπιστα πρότυπα προς μίμηση, καθώς και διαμορφωτές γνώμης να διατυπώσουν θετικά μηνύματα που θα προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις έναντι της βίαιης εξτρεμιστικής προπαγάνδας. Το δίκτυο θα συνεισφέρει επίσης σε διαδικασίες πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο έργο τους και θα τους παρέχει τα κατάλληλα μέσα για την πρόληψη της τρομοκρατίας.

Ιστορικό

Στις 22 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» (IP/10/1535 και MEMO/10/598). Στο πλαίσιο αυτό, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, που μπορεί να οδηγήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες, χαρακτηρίστηκε ως προτεραιότητα και εξαγγέλθηκε η σύσταση του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation Awareness Network - RAN).

Προβλέπονταν επίσης και άλλες ενέργειες όπως η οργάνωση υπουργικής διάσκεψης το 2012 για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Η Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο στον συντονισμό και τη διευκόλυνση του έργου όλων όσων συμμετέχουν στο δίκτυο. Η Επιτροπή θα παράσχει τα μέσα που απαιτούνται για τη σύσταση της πλατφόρμας RAN και της γραμματείας της, καθώς και για τη λειτουργία του δικτύου. Θα διατεθούν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ για το σχέδιο αυτό σε μια τετραετία, υπό μορφή άμεσης στήριξης των κρατών μελών και χρηματοδότησης διαφόρων σχεδίων.

Δεδομένου ότι το RAN αποτελεί «δίκτυο δικτύων», θα περιλαμβάνει ομάδες, ενώσεις και πλατφόρμες με διαπιστωμένη και πρακτική συμμετοχή στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Το έργο τους θα οργανώνεται σε επί μέρους ομάδες που θα περιλαμβάνουν διαμορφωτές πολιτικής, όργανα επιβολής του νόμου και όργανα ασφαλείας, εισαγγελείς, τοπικές αρχές, πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ομάδες θυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα της κας Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Aρμόδιοι υπάλληλοι :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar