Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tala med en röst – nyckeln till att säkra våra energiintressen utomlands

Bryssel den 7 september 2011 – På dagens ständigt föränderliga globala energimarknader krävs samordning inom EU och ett bestämt ställningstagande utomlands för att EU:s energiförsörjning ska kunna tryggas. I dag antog kommissionen ett meddelande om trygg energiförsörjning och internationellt samarbete, där man för första gången fastställer en övergripande strategi för EU:s externa förbindelser på energiområdet. Förbättrad samordning mellan EU:s medlemsstater för att fastställa och genomföra tydliga prioriteringar för den externa energipolitiken är av central betydelse i det tillvägagångssätt som kommissionen beskriver.

EU:s energipolitik har gett konkreta resultat under de senaste åren, säger kommissionsledamoten med ansvar för energi, Günther Oettinger. Han fortsätter: Nu måste EU se till att framstegen på dess stora inre energimarknad når utanför EU:s gränser för att garantera trygga energileveranser till Europa och främja internationella energipartnerskap. Därför föreslår kommissionen i dag en sammanhängande strategi för förbindelser på energiområdet med tredjeländer. Detta kräver att den interna samordningen förbättras så att EU och dess medlemsstater arbetar år samma håll och talar med en röst.

Kommissionen har också föreslagit ett beslut om informationsutbyte när det gäller mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstaterna och tredjeländer. Beslutet kommer att utvidga och komplettera det anmälningsförfarande som redan är tillämpligt på gasavtal så att det gäller för alla former av energi. Det kommer också att inrättas ett instrument för informationsutbyte på EU-nivå före och efter förhandlingar med tredjeländer. Den föreslagna mekanismen ska stärka medlemsstaternas förhandlingsposition i förhållande till tredjeländer och samtidigt garantera försörjningstrygghet, en väl fungerande inre marknad och klarhet om rättsläget för investerare.

Bakgrund

Den andel av EU:s energi som importeras – i dagsläget 80 % av oljan och över 60 % av gasen – fortsätter att öka. Nationella beslut och avtal med tredjeländer har stor betydelse för utvecklingen av energiinfrastrukturen och energiförsörjningen i EU som helhet. EU:s intressen måste framhållas bättre i relationerna med både transitländer och energiproducerande länder. Samtidigt gör också nya leverans- och efterfrågemönster på de globala energimarknaderna liksom ökad konkurrens om resurser att EU:s samlade tyngd måste utnyttjas i de externa förbindelserna på energiområdet.

I överensstämmelse med Energi 2020-strategin föreslås i dagens meddelande att den externa dimensionen av EU:s energipolitik stärks genom dels ökad öppenhet mellan EU-medlemsstaterna när det gäller deras energiavtal med tredjeländer, dels bättre samordning vid kontakter med partnerländer, ställningstaganden i internationella organisationer och etablering av mer omfattande energipartnerskap med centrala partnerländer.

Strategin omfattar 43 konkreta åtgärder, bland annat följande:

  • Medlemsstaterna måste sinsemellan utbyta information om internationella avtal med tredjeländer på energiområdet. Detta gäller även information om avtal som fortfarande är under förhandling. I enskilda fall kan kommissionen yttra sig om hur dessa avtal överensstämmer med EU-rätten och målen för EU:s försörjningstrygghet.

  • Det kan också föras förhandlingar på EU-nivå om avtal med tredjeländer när så krävs för att EU:s centrala mål ska kunna uppnås. Detta gäller t.ex. ett avtal med Azerbajdzjan och Turkmenistan om en transkaspisk gasledning, för vilket det begärts ett specifikt mandat från rådet.

  • EU kommer att föreslå ett nytt partnerskap om förnybara energiprojekt med länderna i södra Medelhavsområdet.

  • EU kommer att förespråka internationella rättsligt bindande kärnsäkerhetsstandarder i multilaterala diskussioner, bland annat inom ramen för Internationella atomenergiorganet (IAEA), och kommer att sträva efter att utvidga bedömningarna av kärnsäkerhet till EU:s grannländer.

  • EU:s utvecklingspolitik kommer i större utsträckning att inriktas på att förbättra tillgången till förnybar energi för de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna.

Ytterligare information

Mer information om den externa dimensionen av EU:s energipolitik och kommissionens förslag finns här:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner +32 22960196

Nicole Bockstaller +32 22952589


Side Bar