Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Enoten nastop je ključ za zaščito naših energetskih interesov v tujini

Bruselj, 7. septembra 2011 – Če želi Evropska unija na današnjih nenehno spreminjajočih se svetovnih energetskih trgih doseči zanesljivost oskrbe z energijo, mora ustrezno uskladiti svojo politiko na domačih tleh, na tujih prizoriščih pa nastopati z močnimi in trdnimi stališči. Komisija je danes sprejela sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo in mednarodnem sodelovanju, v katerem je prvič doslej opredelila celovito strategijo za zunanje odnose EU na področju energije. Za uresničitev pristopa, kot ga je začrtala Komisija, je bistveno, da države članice EU izboljšajo medsebojno usklajenost pri opredeljevanju in uresničevanju konkretnih prednostnih nalog v zunanji energetski politiki.

Komisar za energijo Günther Oettinger je izjavil:Energetska politika EU je v zadnjih nekaj letih vidno napredovala. Da bi Unija zagotovila zanesljivost oskrbe Evrope z energijo in navezala mednarodna partnerstva na področju energije, mora dosežke svojega obsežnega notranjega energetskega trga zdaj razširiti prek svojih meja. Komisija je zato z današnjim dnem oblikovala skladen pristop za odnose s tretjimi državami na področju energije. S tem naj bi izboljšali notranjo usklajenost, da bodo lahko EU in njene države članice nastopale skupaj in enotno.

Komisija je poleg sporočila predlagala tudi sklep o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Tak mehanizem naj bi dopolnil postopek uradnega obveščanja, ki že velja pri sporazumih o plinu, in ga razširil na vse vrste energije. Obenem bo služil kot instrument za izmenjavo informacij na ravni EU pred pogajanji s tretjimi državami in po njih. S predlaganim mehanizmom naj bi države članice okrepile svoja pogajalska stališča do tretjih držav, obenem pa zagotovile zanesljivost oskrbe z energijo, nemoteno delovanje notranjega trga in omogočile pravno varnost za naložbe.

Ozadje

Delež uvožene energije v EU, ki trenutno dosega 80 % v primeru nafte in več kot 60 % v primeru plina, se še vedno povečuje. Odločitve in sporazumi posameznih držav s tretjimi državami pomembno vplivajo na razvoj energetske infrastrukture in oskrbo z energijo v celotni EU. EU mora bolje zagovarjati svoje interese v odnosih s tranzitnimi državami in državami proizvajalkami energije. Tudi zaradi novih vzorcev ponudbe in povpraševanja na svetovnih energetskih trgih ter vse večje svetovne konkurence v zvezi z viri mora EU v zunanjih odnosih na področju energije uveljaviti svojo enotno težo.

V današnjem Sporočilu je v skladu s strategijo Energija 2020 predlagana okrepitev zunanje razsežnosti energetske politike EU z izboljšanjem preglednosti energetskih sporazumov držav članic EU s tretjimi državami ter večjo usklajenostjo v pristopih do partnerskih držav, pri uveljavljanju stališč v mednarodnih organizacijah in pri razvoju celovitih energetskih partnerstev s ključnimi partnerskimi državami.

V strategijo je vključenih 43 konkretnih ukrepov, med njimi naslednji:

  • Države članice si morajo med seboj izmenjevati informacije o mednarodnih sporazumih s tretjimi državami na področju energije. V ta okvir sodijo tudi sporazumi, ki so še v fazi pogajanj. Za posamezne primere lahko Komisija izda mnenje o skladnosti teh sporazumov s pravom EU in cilji EU glede zanesljivosti oskrbe z energijo.

  • O energetskih sporazumih s tretjimi državami se je mogoče pogajati tudi na ravni EU, kadar je to potrebno za dosego ključnih ciljev EU. Tak primer je sporazum z Azerbajdžanom in Turkmenistanom o transkaspijskem plinovodu, pri katerem je bil Svet naprošen za posebno pooblastilo.

  • EU bo predlagala novo partnerstvo o projektih obnovljive energije z državami južnega Sredozemlja.

  • EU se bo v večstranskih pogovorih zavzemala za sprejetje mednarodnih, pravno zavezujočih standardov jedrske varnosti, tudi v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), in si bo obenem prizadevala za razširitev ocen jedrske varnosti na države, ki mejijo na EU.

  • V razvojno politiko EU bo vključen večji poudarek na izboljšanju dostopa do trajnostne energije za najmanj razvite države in države v razvoju.

Več informacij

Več informacij o zunanji razsežnosti energetske politike EU in predlogu Komisije je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontakta:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar