Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Hovoriť jednohlasne – kľúč k zaisteniu našich záujmov v oblasti energie v zahraničí

Brusel 7. septembra 2011 – Na dnešných neustále sa meniacich trhoch s energiou si zabezpečenie dodávok energie pre EÚ vyžaduje primeranú internú koordináciu a silnú a asertívnu pozíciu navonok. Komisia dnes prijala oznámenie o zabezpečení dodávok energie a medzinárodnej spolupráci, v ktorom po prvýkrát vytýčila komplexnú stratégiu vonkajších vzťahov EÚ v oblasti energie. Stredobodom koncepcie Komisie pritom je lepšia koordinácia medzi členskými štátmi EÚ pri určovaní a realizácii jasných priorít vo vonkajšej energetickej politike.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Energetická politika EÚ v posledných rokoch zaznamenala skutočný pokrok. EÚ teraz musí rozšíriť výdobytky svojho veľkého vnútorného trhu s energiou za svoje hranice, aby zabezpečila dodávky energie do Európy a pestovala medzinárodné partnerstvá v oblasti energetiky. Preto Komisia dnes navrhuje komplexnú koncepciu vzťahov s tretími krajinami v oblasti energie. Zlepšená interná koordinácia je nevyhnutná, aby EÚ a jej členské štáty postupovali spoločne a hovorili jedným hlasom.“

Komisia paralelne s týmto oznámením navrhla rozhodnutie o zriadení mechanizmu výmeny informácií o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Na základe tohto rozhodnutia sa oznamovací postup platný v súčasnosti pre plyn doplní a rozšíri na všetky druhy energie. Ďalej sa ním ustanovuje nástroj na výmenu informácií na úrovni EÚ pred rokovaniami s tretími krajinami a po nich. Navrhovaný mechanizmus je určený na posilnenie rokovacej pozície členských štátov voči tretím krajinám a zároveň na zabezpečenie dodávok, správneho fungovania vnútorného trhu a na dosiahnutie právnej istoty na investovanie.

Súvislosti

Podiel energie dovážanej do EÚ – v súčasnosti 80 % ropy a vyše 60 % plynu – neustále narastá. Vnútroštátne rozhodnutia a dohody s tretími krajinami citeľne ovplyvňujú rozvoj energetickej infraštruktúry a dodávok energie do EÚ ako celku. Je potrebné intenzívnejšie presadzovať záujmy EÚ vo vzťahoch ako s tranzitnými krajinami, tak s krajinami, ktoré sú výrobcami energie. Nové modely dodávok a dopytu na globálnych trhoch s energiou a narastajúca hospodárska súťaž o zdroje zároveň predstavujú ďalší dôvod, prečo je nutné spoliehať sa na kumulovanú váhu EÚ vo vonkajších vzťahoch v oblasti energie.

V dnešnom oznámení sa v súlade so stratégiou Energia 2020 navrhuje zintenzívniť vonkajší rozmer energetickej politiky EÚ prostredníctvom väčšej transparentnosti medzi členskými štátmi z hľadiska ich dohôd o energii s tretími krajinami, posilnenej koordinácie pri nadväzovaní kontaktov s partnerskými krajinami, pri zaujímaní stanoviska v medzinárodných organizáciách a rozvoji komplexných partnerstiev v oblasti energetiky s kľúčovými partnerskými krajinami.

V stratégii sa uvádza 43 konkrétnych opatrení, okrem iného predovšetkým:

  • Členské štáty sú povinné poskytovať si navzájom informácie o medzinárodných dohodách s tretími krajinami týkajúcich sa energie. Platí to aj v prípade dohôd, o ktorých sa ešte rokuje. Komisia môže v individuálnych prípadoch poskytovať stanovisko o súlade týchto dohôd s právnymi predpismi EÚ a s cieľmi, ktoré si EÚ vytýčila v oblasti zabezpečenia dodávok.

  • O dohodách o energii s tretími krajinami by sa prípadne mohlo rokovať aj na úrovni EÚ, ak by to bolo potrebné na dosiahnutie základných cieľov EÚ. Príkladom je dohoda s Azerbajdžanom a Turkménskom o transkaspickom plynovode, v prípade ktorej sa Rade adresovala žiadosť o konkrétny mandát.

  • EÚ navrhne nové partnerstvo s krajinami južného Stredozemia pre projekty obnoviteľnej energie.

  • EÚ sa bude v multilaterálnych diskusiách (teda aj na pôde Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu - MAAE) zasadzovať za medzinárodne právne záväzné štandardy jadrovej bezpečnosti a bude sa usilovať rozšíriť posudzovanie jadrovej bezpečnosti na susedné krajiny EÚ.

  • Rozvojová politika EÚ bude klásť väčší dôraz na zlepšenie prístupu k udržateľnej energii pre najmenej rozvinuté i rozvojové krajiny.

Ďalšie informácie

Viac informácií o vonkajšom rozmere energetickej politiky EÚ a návrhu Komisie je dostupných na stránke:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar