Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vienota nostāja palīdzēs aizstāvēt mūsu intereses enerģētikas jomā ārpus ES robežām

Briselē, 2011. gada 7. septembrī. Lai panāktu ES enerģētisko drošību šībrīža situācijā, kad globālie enerģijas tirgi nepārtraukti mainās, vajadzīga adekvāta koordinācija pašu mājās un spēcīga un pārliecinoša nostāja starptautiskajā vidē. Šodien Komisija pieņēma paziņojumu par energoapgādes drošību un starptautisko sadarbību. Tajā pirmo reizi tiek noteikta vispusīga stratēģija ES ārējām attiecībām enerģētikas jomā. Komisijas izklāstītajā pieejā galvenā uzmanība pievērsta labākai koordinācijai starp ES dalībvalstīm, nosakot un īstenojot ārējās enerģētikas politikas prioritātes.

Enerģētikas komisārs Ginters Etingers sacīja: "ES enerģētikas politika pēdējos gados guvusi taustāmus panākumus. Tagad ES savi lielā iekšējā enerģijas tirgus sasniegumi jāizvērš ārpus robežām, lai panāktu energoapgādes drošību Eiropā un sekmētu starptautisku enerģētikas partnerību veidošanos. Tāpēc Komisija šodien nāk klajā ar vispusīgu pieeju enerģētikas jomas attiecībām ar trešām valstīm. Mums ir jāpilnveido starptautiskā koordinācija, tā lai ES un tās dalībvalstis rīkotos kopīgi un "runātu vienā balsī"."

Komisija ir ne vien sagatavojusi paziņojumu, bet arī ierosinājusi lēmumu, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Šādi tiks paplašināta un papildināta ziņošanas procedūra, ko jau tagad piemēro gāzes nolīgumiem, attiecinot to uz visiem enerģijas veidiem. Jaunais lēmums paredz instrumentu informācijas apmaiņai ES līmenī pirms sarunām ar trešām valstīm un pēc tām. Ierosinātā mehānisma mērķis ir spēcināt dalībvalstu pozīciju sarunās ar trešām valstīm, vienlaikus aizsargājot apgādes drošību un iekšējā tirgus darbību un nodrošinot tiesisko noteiktību investīcijām.

Pamatinformācija

Patlaban importētās enerģijas īpatsvars ES ir 80 % naftas sektorā un vairāk nekā 60 % gāzes sektorā, un tas turpina pieaugt. Valstu lēmumi un nolīgumi ar trešām valstīm ievērojami ietekmē energoinfrastruktūras attīstību un energoapgādi visā ES. Attiecībās ar tranzītvalstīm un enerģijas ražotājvalstīm sekmīgāk jāaizstāv ES intereses. Tā kā globālajos enerģijas tirgos ir jaunas piegādes un pieprasījuma tendences un konkurence pieprasījumā pēc resursiem pieaug, mums arī jāizmanto apvienoto ES līmeņa spēku ietekme ārējās enerģētikas attiecībās.

Atbilstoši stratēģijai "Enerģētika 2020" šīsdienas paziņojumā ierosināts paplašināt ES enerģētikas politikas ārējo dimensiju, palielinot pārredzamību ES dalībvalstu enerģētikas nolīgumos ar trešām valstīm, nodrošinot ciešāku koordināciju pirms sarunām ar partnervalstīm, pirms nostājas paušanas starptautiskās organizācijās un pirms vispusīgas enerģijas partnerības izveides ar galvenajām partnervalstīm.

Stratēģijā nosauktas 43 konkrētas darbības. Starp tām jāmin šādas.

  • Dalībvalstīm savstarpēji jāsniedz informācija par starptautiskiem nolīgumiem ar trešām valstīm enerģētikas jomā. Tas attiecas arī uz nolīgumiem, par kuriem vēl notiek sarunas. Komisija konkrētos gadījumos var sniegt atzinumu par šo nolīgumu atbilstību ES tiesību aktiem un ES apgādes drošības mērķiem.

  • Ja tas ir nepieciešams, lai panāktu svarīgus ES mērķus, par enerģētikas nolīgumiem ar trešām valstīm var risināt sarunas ES līmenī. Tas attiecas, piemēram, uz nolīgumu ar Azerbaidžānu un Turkmenistānu par Transkaspijas gāzes cauruļvadu. Padomei ir iesniegts pieprasījums izdot īpašas pilnvaras šo sarunu risināšanai.

  • ES ierosinās jaunu partnerību par atjaunojamās enerģijas projektiem ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm.

  • ES iestāsies par starptautiski saistošiem kodoldrošības standartiem daudzpusējās apspriedēs, tostarp Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras diskusijās, un centīsies paplašināt kodoldrošības vērtējumu izmantošanu, ietverot ES kaimiņvalstis.

  • ES attīstības politikā lielāka uzmanība tiks pievērsta tam, kā uzlabot piekļuvi ilgtspējīgai enerģijai vismazāk attīstītajās un jaunattīstības valstīs.

Papildu informācija

Plašāka informācija par ES enerģētikas politiku un Komisijas priekšlikumu publicēta šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar