Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Norint užtikrinti mūsų energetikos interesus užsienyje, būtina laikytis bendros pozicijos

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 7 d. Pasaulinės energetikos rinkos nuolat kinta, todėl norint užtikrinti ES energetinį saugumą būtina tinkamai koordinuoti veiklą Europos Sąjungoje ir laikytis aiškios bei pagrįstos pozicijos užsienyje. Šiandien Komisija priėmė komunikatą dėl energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo. Dokumente pirmą kartą nustatoma ES energetikos išorės santykių išsami strategija. Geresnis ES valstybių narių veiklos koordinavimas nustatant ir įgyvendinant aiškius energetikos išorės politikos prioritetus yra labai svarbus taikant Komisijos apibrėžtą požiūrį.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė:Įgyvendinant ES energetikos politiką per pastaruosius kelerius metus padaryta akivaizdi pažanga. Dabar ES privalo plačiau taikyti tai, kas pasiekta jos didelėje energetikos vidaus rinkoje, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo į Europą saugumas ir paskatinti tarptautiniai energetikos partnerystės projektai. Todėl Komisija šiandien siūlo darnų požiūrį į energetikos santykius su trečiosiomis šalimis. Tam būtina gerinti koordinavimą Europos Sąjungoje, kad ES ir jos valstybės narės veiktų išvien ir laikytųsi bendros pozicijos.

Kartu su komunikatu Komisija siūlo priimti sprendimą, kuriuo būtų nustatytas tarpvyriausybiniams valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimams taikytinas keitimosi informacija mechanizmas. Jis leis išplėsti ir papildyti dujų susitarimams taikomą pranešimo procedūrą – ji bus pradėta taikyti visų rūšių energijai. Be to, taip bus užtikrinta galimybė keistis informacija ES lygmeniu prieš derybas su trečiosiomis šalimis ir po jų. Siūlomas mechanizmas turėtų padėti sustiprinti valstybių narių derybines pozicijas santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat užtikrinti tiekimo saugumą, tinkamą vidaus rinkos veikimą ir teisinį aiškumą investuotojams.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu į ES importuojama 80 % naftos ir per 60 % dujų; importuojamos energijos dalis toliau didėja. Nacionaliniai sprendimai ir susitarimai su trečiosiomis šalimis daro didelę įtaką visos ES energetikos infrastruktūros plėtrai ir energijos tiekimui. Būtina geriau užtikrinti ES interesus santykiuose su tranzito šalimis ir energijos išteklių eksportuotojais. Be to, atsižvelgiant į naujas paklausos ir pasiūlos tendencijas pasaulio energijos rinkose, taip pat į augančią konkurenciją dėl išteklių, išorės energetikos santykių srityje būtina pasinaudoti visomis ES galiomis.

Vadovaujantis strategija „Energetika 2020“, šiandienos Komunikate siūloma stiprinti ES energetikos politikos išorės aspektą – didinti ES valstybių narių energetikos susitarimų sudarymo su trečiosiomis šalimis skaidrumą, geriau koordinuoti veiklą tokiose srityse kaip ryšių su šalimis partnerėmis palaikymas, pozicijos tarptautinėse organizacijose formulavimas ir išsamių energetikos partnerystės susitarimų su pagrindinėmis šalimis partnerėmis rengimas.

Strategijoje išvardytos 43 konkrečios priemonės, įskaitant šias:

  • valstybės narės turi dalytis informacija apie tarptautinius energetikos susitarimus su trečiosiomis šalimis, įskaitant susitarimus, dėl kurių deramasi. Komisija kiekvienu atveju gali pateikti nuomonę apie šių susitarimų atitiktį ES teisei ir ES tiekimo saugumo tikslams;

  • energetikos susitarimai su trečiosiomis šalimis galėtų būti sudaromi ES lygmeniu, kai reikia siekti ES pagrindinių tikslų. Tai taikoma susitarimui su Azerbaidžanu ir Turkmėnija dėl Transkaspijos dujotiekio – Tarybos paprašyta suteikti specialų įgaliojimą;

  • ES pasiūlys naują partnerystę su Viduržemio jūros regiono pietinės pakrantės šalimis dėl atsinaujinančiosios energijos projektų;

  • daugiašalėse diskusijose, įskaitant Tarptautinės atominės energijos agentūroje (TATENA), ES pasisakys už tarptautiniu mastu teisiškai įpareigojančius branduolinės saugos standartus ir sieks, kad branduolinės saugos vertinimas būtų atliekamas ir ES kaimyninėse šalyse;

  • ES vystymosi politikoje bus labiau akcentuojamas poreikis gerinti mažiausiai išsivysčiusių ir besivystančių šalių prieigą prie tvarios energijos.

Kita informacija

Daugiau informacijos apie ES energetikos politikos išorės aspektą ir Komisijos pasiūlymą galima rasti

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Marlene Holzner, tel. nr. +32 2 296 01 96

Nicole Bockstaller, tel. nr. +32 2 295 25 89


Side Bar