Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n energiaetujen turvaaminen maailmalla edellyttää, että EU puhuu yhdellä äänellä

Bryssel, 7. syyskuuta 2011 – Nykyisillä jatkuvasti muuttuvilla maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla EU:n energiavarmuuden turvaaminen vaatii riittävää koordinointia EU:n sisällä ja tiukkoja ja päättäväisiä toimia se ulkopuolella. Komissio antoi tänään tiedonannon energian toimitusvarmuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tiedonannossa esitetään ensimmäistä kertaa kattava strategia EU:n energia-alan ulkosuhteille. Komission hahmottelemassa lähestymistavassa keskeistä on tiiviimpi koordinointi EU:n jäsenvaltioiden välillä, kun ulkoiselle energiapolitiikalle määritellään selkeitä painopisteitä ja ne pannaan täytäntöön.

"EU:n energiapolitiikassa on saavutettu merkittävää edistystä viime vuosina," totesi energia-asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger. "EU:n on nyt ulotettava suurten energiasisämarkkinoidensa saavutukset EU:n rajojen ulkopuolelle, jotta voidaan varmistaa Euroopan energiansaanti ja synnyttää kansainvälisiä energiakumppanuuksia. Tästä syystä komissio ehdottaa tänään yhtenäistä lähestymistapaa energiasuhteisiin kolmansien maiden kanssa. Tämä edellyttää parempaa koordinointia EU:n sisällä, jotta EU ja sen jäsenvaltiot voivat toimia yhdessä ja puhua yhdellä äänellä."

Komissio antaa yhdessä tiedonannon kanssa ehdotuksen päätökseksi, jolla perustetaan tietojenvaihtojärjestelmä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä sopimuksia varten. Sillä täydennetään kaasusopimuksiin jo sovellettavaa ilmoitusmenettelyä ja laajennetaan se koskemaan kaikkia energiamuotoja. Se tarjoaa myös välineen, jonka avulla EU:n tasolla voidaan vaihtaa tietoja ennen kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja ja niiden jälkeen. Ehdotetun järjestelmän on tarkoitus lujittaa jäsenvaltioiden neuvotteluasemaa suhteessa kolmansiin maihin ja samalla varmistaa energiansaanti ja sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sekä luoda oikeusvarmuutta investoinneille.

Tausta

Tuontienergian osuus EU:ssa kasvaa koko ajan ­– nykyisin 80 prosenttia öljystä ja 60 prosenttia kaasusta tuodaan EU:n ulkopuolelta. Kansalliset päätökset ja kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset vaikuttavat merkittävästi energiainfrastruktuurin ja energiansaannin kehitykseen koko EU:ssa. EU:n etuja on ajettava tehokkaammin suhteissa sekä kauttakulkumaihin että energiaa tuottaviin maihin. Samaan aikaan maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden uudet tarjonta- ja kysyntärakenteet ja koveneva kilpailu energiavaroista aiheuttavat sen, että EU:n on voitava hyödyntää yhteistä painoarvoaan ulkoisissa energiasuhteissa.

Energia 2020 -strategian mukaisesti tänään julkaistussa tiedonannossa ehdotetaan EU:n energiapolitiikan ulkoisen ulottuvuuden lujittamista. Tähän pyritään lisäämällä EU:n jäsenvaltioiden keskinäistä avoimuutta kolmansien maiden kanssa tehtyjen energiasopimusten suhteen ja parantamalla koordinointia, kun ollaan yhteydessä kumppanuusmaihin, vahvistetaan kantoja kansainvälisissä organisaatioissa ja kehitetään kattavia energiakumppanuuksia keskeisten kumppanuusmaiden kanssa.

Strategiassa luetellaan 43 konkreettista toimenpidettä, joista voidaan mainita erityisesti seuraavat:

  • Jäsenvaltiot jakavat keskenään tietoja kolmansien maiden kanssa energia-alalla tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista. Tämä koskee myös vasta neuvotteluvaiheessa olevia sopimuksia. Komissio voi tapauskohtaisesti antaa lausuntoja siitä, ovatko tällaiset sopimukset EU:n oikeuden ja EU:n toimitusvarmuustavoitteiden mukaisia.

  • Kolmansien maiden kanssa tehtävät energiasopimukset voidaan neuvotella myös EU:n tasolla, jos se on välttämätöntä EU:n keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällainen tapaus on esimerkiksi Azerbaidžanin ja Turkmenistanin kanssa neuvoteltava Kaspianmeren alueen kaasuputkea koskeva sopimus, jota varten on pyydetty neuvostolta neuvotteluvaltuuksia.

  • EU ehdottaa uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita koskevaa uutta kumppanuutta eteläisen Välimeren maiden kanssa.

  • EU ajaa kansainvälisesti sitovia ydinturvallisuusvaatimuksia monenvälisissä keskusteluissa, joita käydään muun muassa Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA), ja pyrkii laajentamaan ydinturvallisuusarvioinnit EU:n naapurimaihin.

  • EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa korostetaan entistä enemmän kestävän energian parempaa saatavuutta vähiten kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa

Lisätietoja

Lisätietoja EU:n energiapolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta ja komission ehdotus löytyvät osoitteesta:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner +32 2 296 01 96

Nicole Bockstaller +32 2 295 25 89


Side Bar